Проект SteviaNanoBiotech

Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти, върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton


Договор: КП-06-Н56/8
Финансираща организация: Фонд Научни Изследвания – МОН (https://www.fni.bg/)
Покана: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.
Научна област: Селскостопански науки
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
Партньорска организация: Химикотехнологичен и Металургичен Университет
Продължителност: 2021-2025
Бюджет: 170 000 лв.

Проект SteviaNanoBiotech има за цел оптимизиране на процесите на ин витро размножаване на Stevia rebaudiana Bertoni за акумулиране на определени биологично активни вторични метаболити (БАВМ). Нанофибри могат да бъдат използвани за доставка на биологично активни агенти (БАА), които повлияват благоприятно развитието на растенията и натрупването на БАВМ.
Проектът включва различни интердисциплинарни (химични, биотехнологични, биохимични и фитохимични) подходи за характеризиране и оценка на микроразмножаването и растежа на стевия, както и натрупването на БАВМ под влияние на нов тип нанофибри, образувани от новосинтезирани нискомолекулни пептидомиметици. В някои от сериите експерименти, тези нанофибри ще са носители на БАА (сребро или растителни растежни регулатори). Получените резултати ще бъдат фундаментална основа за по-нататъшни изследвания на ниво внедряване на технология, която ще има положително влияние върху фармацевтичните продукти и съвременните технологии за управление на здравето.

 

Stevioside

Rebaudioside A


Анотация


Работна програма


Публикации


Участие в Научни форуми


Екип

ИФРГ – БАН
Ръководител на проекта

Мария Прокопова Генева – Доцент д-р
Офис 210, лаб. 120
Тел.: +359 2 979 26 16; +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com
Област на научни интереси: Азотфиксация, Микориза, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.

Участници
Мария Иванова Петкова – Главен асистент д-р

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: marry_petrova@yahoo.com
Област на научни интереси: Биотехнологии при лечебни растения, синтез на биологично активни вещества; клетъчни и тъканни култури; генетична трансформация. Растителни обекти на изследвания: планинска арника (Arnica montana L.), жълта тинтява (Gentiana lutea L.).

Елисавета Богомилова Кирова – Главен асистент д-р

Офис 301, лаб. 123
Тел: +359 (2) 979 2635; +359 (2) 979 2692
e-mail: elisab@abv.bg
Област на научни интереси: Абиотичен стрес (засушаване и засоляване), механизми на адаптация на растенията, биологична азотфиксация, АКФ и антиоксидантна защитна система (ензимни и неензимни компоненти), стресови маркери, електрофоретични спектри на антиоксидантни ензими, изменения и регулация на мембранната пропускливост.

Камелия Димитрова Миладинова-Георгиева – Главен асистент д-р

Офис 210, лаб. 120
Tел.: +359 2 979 26 16
Е-mail: kameca@abv.bg
Област на научни интереси: Фиторемедиация, медицински и ароматни растения, антиоксидантна активност.

Трендафил Атанасов Недев – Специалист-биолог

Лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 92
Област на научни интереси: лабораторни анализи с ин витро размножаване на растения.

Марияна Тодорова Сичанова – Специалист-биолог

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail: m.sichanova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

ИОХЦФ – БАН
Антоанета Борисова Трендафилова – Проф. д-р

Е-mail: Antoaneta.Trendafilova@orgchm.bas.bg
ORCID: 0000-0001-5273-176X
Research Gate: Antoaneta Trendafilova
Област на научни интереси: Фитохимични изследвания на ароматични, лечебни, ендемични и ин витро отгледани растения – екстракция, изолиране и структурно охарактеризиране на вторични метаболити (етерични масла, терпеноиди и фенолни съединения); методи за количествено определяне на биологично-активни компоненти; хемотаксономия; биологична активност.

Виктория Светлинова Иванова – млад учен

Е-mail: viktoria.genova@orgchm.bas.bg
Research Gate: Viktoria Genova
Област на научни интереси: Фитохимични изследвания на ароматични, лечебни, ендемични и ин витро отгледани растения – екстракция, изолиране и структурно охарактеризиране на вторични метаболити (етерични масла, терпеноиди и фенолни съединения); методи за количествено определяне на биологично-активни компоненти; хемотаксономия; биологична активност.

ХТМУ
Любомир Тодоров Везенков – Проф. дхн

Област на научни интереси: Алфа аминокиселинни производни, пептиди, синтез на нови производни на аминокиселини, пептиди и пептидомиметици с биологично действие.

Даниела Симеонова Цекова – Доц. д-р

Област на научни интереси: Синтез на нови органични съединения – производни на алфа-аминокиселини; Биологично активни пептиди и пептидомиметици; ПАВ на базата на аминокиселини; Самоорганизация на нискомолекулни производни на алфа-аминокиселини; Надмолекулни комплекси включващи аминокиселини – получаване и структура; Кристализация на белтъци и други органични молекули; Биоматериали.

Борислав Аспарухов Анчев – д-р инж. – млад учен

Област на научни интереси: Синтез на повърхностно активни вещества на базата на аминокиселини; Пептиден синтез в разтвор.

Василена Красимир Кондова – студент

Област на научни интереси: биотехнологии, органична химия, биохимия и лабораторни експерименти и анализи.

Константин Павли Дочев – студент

Област на научни интереси: органичен синтез, пептидна химия, физикохимични и биологични свойства на пептиди, биологично активни природни и синтетични съединения.

Контакти

Доц. д-р Мария Генева

E-mail: boykova2@yahoo.com
Тел.: +359 2 979 26 16; +359 887 268 150
Институт по физиология на растенията и генетика
Българска Академия на Науките
Ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21
1113 София, България


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952