Мария Генева

Доцент д-р Мария Генева

Блок 21, Кабинет 210, Лаборатория 120
Тел.: +359-2-9792616; +359887268150
Е-mail: boykova2@yahoo.com

Област на научни интереси

Азотфиксация, арбускуларни микоризни гъби, симбиотични системи, въглероден, азотен и фосфорен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения

Образование, научни степени и академични длъжности

Образование

Висше – Химикотехнологичен и Металургичен Университет, Факултет по органична химия, 1990.

Научни степени
  • Доктор, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН, 2003, тема на дисертацията: „Изменения в азотния и въглеродния метаболизъм на соеви растения, третирани с малат, сукцинат, α-кетоглутарат или цитрат. роля на ди- и трикарбоксилатите при развитието на симбиотичните взаимоотношения с Bradyrhizobium japonicum”.
  • Магистър по органична химия, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, Факултет по органична химия 199.

Месторабота и заемани академични длъжности

  • 2016 – до сега, Ръководител на Лаборатория по Растително-Почвени Взаимодействия, Институт по Физиология на Растенията и Генетика, Българска Академия на Науките, София, България.
  • 2013 – до сега, доцент, ИФРГ, БАН, София, България.
  • 2005 – 2013, главен асистент, ИФРГ, БАН, София, България.
  • 2000 – 2003, докторант на самостоятелна подготовка в Институт по Физиология на Растенията „Акад. М. Попов“, БАН, София, България.
  • 1990 – 2005, специалист-химик, Институт по Физиология на Растенията „Акад. М. Попов“, БАН, София, България.

Участие в проекти

  • Проект „Фитохимично и молекулярно-генетично характеризиране на лечебни растения от семейство Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“, ФНИ, 2016 до 2019 г с ръководител проф. д-р Ира Станчева.
  • Договор ДНТС/Словакия 01/3 от 30.09.2016 г., НФНИ, „Адаптиране на някои ин витро размножени лечебни растения при климатичните условия на България и Словакия”, Международен проект за двустранно сътрудничество № ДНТС/Словакия 01/3, 2016 към Фонд “Научни изследвания”- МОН с Факултет по Хуманитарни и Естествени Науки, Университет в Прешов, Словакия, с ръководител проф. д-р Ира Станчева.
  • БАН, Международно научно сътрудничество, Египет, „Въвеждане на нови медицински и ароматни растения за фармацевтичната индустрия и подобряване на тяхното производство чрез използване на биотехнологични техники“, с ръководител доц. д-р Мария Генева.

Избрани публикации

Geneva M., Y. Markovska, V. Vassileva, G. Ignatov. Diurnal variations in the activity of phosphoenolpyruvate carboxylase and NADP-malic enzyme during the early steps of interaction between Glycine max. and Bradyrhizobium japonicum. Biologia Plantarum, 46, 3, 2003, 399 – 403. IF:1.849

Geneva M, Zehirov G, Djonova E, Kaloyanova N, Georgiev G, Stancheva I. The effect of inoculation of pea plants with mycorrhizal fungi and Rhizobium on N and P assimilation. Plant, Soil and Environment, 52, 10, 2006, 435 – 440. IF:1.078

Stancheva I, Geneva M, Zehirov G, Tsvetkova G, Hristozkova M, Georgiev G. Effects of combined inoculation of pea plants with arbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium on nodule formation and nitrogen fixing activity, 61- 66. General Appl. Plant Physiol., special issue, 2006, 61 – 66

Geneva M., I. Stancheva, M. Sichanova, M. Boychinova, G. Georgiev, M. Dolezal. Improvement of milk thistle (Silybum marianum l.) seed yield and quality with foliar fertilization and growth effector MD 148/II. General and Applied Plant Physiology, 34, 3-4, 2008, 309 – 318

Geneva, M., G. Zehirov, I. Stancheva, G. Georgiev. Effect of soil fertilizer, foliar fertilizer, and growth regulator application on milk thistle (Silybum marianum L.) development, seed yield, and silymarin content. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39, 1-2, 2008, 17 – 24. IF:0.39

Hristozkova M, Geneva M, Stancheva I. Effect of foliar feeding on growth and nitrogen assimilatory enzymes in alfalfa plants at insufficient molybdenum supply. Acta Biologica Hungarica, 60, 2, 2009, 211 – 219. IF:0.589

Geneva M., Hristozkova M, Yonova P., Boychinova M., Stancheva I. Effect of endomycorrhizal colonization with Glomus intraradices on growth and antioxidant capacity of Sideritis scardica Griseb. General and Applied Plant Physiology, 3, 1-2, 2010, 47 – 54

Geneva M., Stancheva I., Boychinova M., Mincheva N., Yonova P. Effects of foliar fertilization and arbuscular mycorrhizal colonization on Salvia officinalis L growth, antioxidant capacity, and essential oil composition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90, 4, 2010, 696 – 702. IF:1.714

Geneva M., Yu. Markovska, I. Stancheva. Metal uptake by Saint John’s wort (Hypericum perforatum l.) grown on industrially polluted soil. Proceeding Book from 6-th CAMAPSEEC 18-22 April, Antalya, Turkey, 2010, 722 – 731

Stanchev S., Boyanov T., Geneva M., Boychinova M., Stancheva I., Manolov I. Growth regulating activity of new 4-hydroxycoumarin derivatives on inoculated soybean plants. Journal of Plant Growth Regulation, 29, 2010, 1 – 5. IF:2.237

Stancheva I, M. Geneva, M. Hristozkova, Y. Markovska, I. Salamon. Antioxidant capacity of sage grown on heavy metals polluted soil. Russ. J. Plant Physiol., 57, 7, 2010, 799 – 805. IF:0.946

Stancheva, I., Georgiev, G., Geneva, M., Ivanova, A, Doležal, M., Tůmová, L. Influence of foliar fertilization and growth regulator on milk thistle seed yield and quality. Journal of Plant Nutrition, 33, 6, 2010, 818 – 830. IF:0.494

Zayova E., I. Stancheva, M. Geneva, M. Petrova, R. Vasilevska-Ivanova. Morphological evaluation and antioxidant activity of in vitro- and in vivo- derived E. purpurea plants. Central European Journal of Biology, 7, 4, 2012, 698 – 707. IF:0.818

Zayova E., I. Stancheva, M. Geneva, M. Petrova, L. Dimitrova. Antioxidant activity of in vitro propagated Stevia rebaudiana plants from different origins. Turkish Journal of Biology, 37, 2013, 106 – 113. IF:1.343, SJR 0.492, Q2

Stancheva I, Geneva M, Markovska Yu, Tzvetkova N, Mitova I, Todorova M, Petorv P. A comparative study on plant morphology, gas exchange parameters and antioxidant response of Ocimum basilicum L. and Origanum vulgare L., grown on industrially polluted soil. Turkish Journal of Biology, 38, 2014, 89 – 103. IF:1.343, SJR 0.492, Q2

Hristozkova M, Geneva M, Stancheva I, Boychinova M, Djonova E. Aspects of mycorrhizal colonization in adaptation of sweet marjoram (Origanum majorana L.) grown on industrially polluted soil. Turkish Journal of Biology, 39, 2015, 461 – 468. IF:1.216, SJR 0.434, Q2

Hristozkova Marieta, Geneva Maria, Stancheva Ira, Boychinova Madlen, Djonova Efrosina, 2016, Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in attenuation of heavy metal impact on Calendula officinalis development, Applied Soil Ecology, 101, 57-63, SJR 1.015, IF 2.786, Q1

Zayova E, Stancheva I, Geneva* M, Petrova M and Dimitrova L, Comparison of antioxidant activity of the fruits derived from in vitro propagated and traditionally cultivated tayberry plants, Journal of the Science of Food and Agriculture, 96, 3477–3483, 2016, SJR: 0.906; ISI IF:2.463, Q1

Mitova I., Nenova L., Stancheva I., Geneva M., Hristozkova M., Mincheva J., 2017, Lettuce response to nitrogen fertilizers and root mycorrhization, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23(2) 260–264, SJR: 0.262, Q3

Hristozkova M., I. Stancheva, M. Geneva, M. Boychinova, 2017, Comparison of several arbuscular mycorrhizal fungi and sweet marjoram (Origanum majorana l.) symbiotic associations in heavy metal polluted soil, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 23(3), 436-442, SJR: 0.262, Q3

Hristozkova M, Geneva M, Stancheva I, Ivan Iliev, Concepcion Azcon-Aguilar, 2017, Symbiotic association between golden berry (Physalis peruviana L.) and arbuscular mycorrhiza fungi in heavy metal contaminated soil, Journal of Plant Protection Research, 57, 2, 173-184, SJR: 0.438, Q2

Stancheva I, Geneva M, Hristozkova M, Sichanova M, Donkova R, Petkova G, Djonova E, 2017, Response of Vigna unguiculata grown under different soil moisture regimes to the dual inoculation with nitrogen-fixing bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 48, 12, 1378-1386, SJR: 0.341, IF: 0.482, Q2

Hristozkova M, Geneva M, Stancheva I, Velikova V., 2017, Led spectral composition effects on mycorrhizal symbiosis formation with tomato plants, Applied Soil Ecology 120 (2017) 189–196, SJR: 1.104, IF:2,916, Q1

Zayova E., Stancheva I., Geneva M., Hristozkova M., Dimitrova L., Petrova M., Sichanova M., Salamon I., Mudroncekova S., 2018, Arbuscular mycorrhizal fungi enhance antioxidant capacity of in vitro propagated garden thyme (Thymus vulgaris L.), Symbiosis, 74, 3, 177-187, SJR: 0.636, IF: 1,713, Q1

Miladinova-Georgieva K., Ivanova K., Georgieva T., Geneva M., Petrov P., Stancheva I., Markovska Y., 2018, EDTA and citrate impact on heavy metals phytoremediation using paulownia hybrids, International Journal of Environment and Pollution, 63(1/2), 31-46, SJR: 0.215, IF: 0.506, Q3

Zayova E, Geneva M, Stancheva I, Dimitrova L, Petrova M, Hristozkova M, Ivan Salamon, 2018, Evaluation of the antioxidant potential of in vitro propagated hyssop (Hyssopus officinalis L.) with different plant growth regulators, Medicinal Plants – International Journal of Phytomedicines and Related Industries, 10 (4), 2018, 295-304, SJR: 0.156, Q4

Dimitrova V.L., Paunov M.M., Goltsev V., Geneva M.P., Markovska Y.K., 2019, Effect of soil salinity on growth, metal distribution and photosynthetic performance of two Lycium species, Photosynthetica, 57, 1, SJR: 0.663, IF: 1.620, Q2

Stancheva I., Geneva M., Hristozkova M., Zayova E., 2019, Comparison of bioactive compounds in Hyssopus officinalis plants collected from natural habitats with those propagated from seed and in vitro, Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants SJR: 0.184; Q3

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952