Обяви

06-01-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, община Столична, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс – 1 БАН, представляващ помещение от 15.00 (петнадесет) кв.м и коридор от 15.00 /петнадесет/ кв.м на първи етаж във Вегетационната къща на Института.

Минимална наемна цена: 3.50 евро на кв. м./без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.

11-11-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем част от сградата на  «Вегетационна къща», находяща се на територията на Институт по Физиология на Растенията и Генетика, гр. София, база Околовръстен път 11-13 км., помещение с площ от 50 кв.м. /петдесет/.

Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. /2.50 евро /без ДДС/
Максимален срок за наемане 3 години, считано от 01.12.2020 г.
Краен срок за подаване на заявление за наемане – 18.11.2020 г.

31-10-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: землище с. Лозен, прилежащ до сервитутната зона към автомагистрала “Тракия”., както следва:

1. Терен от 290 кв.м., както следва :

 • 100.00 кв.м. търговска площ;
 • 190.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

2. Терен от 210.00 кв.м., както следва:

 • 60.00 кв.м. търговска площ;
 • 150.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

3. Терен от 370.00 кв.м., както следва :

 • 120.00 кв.м. търговска площ;
 • 250.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

Телефон за контакт:
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

31-10-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: землище с. Казичане, до околовръстен път, след южна дъга, както следва:

1. Терен от 30.00 кв.м., както следва:

 • 15.00 кв.м. търговска площ;
 • 15.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: за 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: за 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

2. Терен от 40.00 кв.м., търговска площ

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: за 1 кв. м. 3.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

3. 1 кв.м. площ от фоайето в сградаАдминистрация

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 30.00 лева.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

Телефон за контакт:
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

27-10-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., както следва:

1. Помещение на първия етаж на Вегетационна къща с площ 12 кв. м.
Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. 4.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

2. Помещение с площ 30.00 кв. м., част от площта на сглобяема постройка с бетонна основа.
Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. 2.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

Телефон за контакт:
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

27-10-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН отдава под наем следните недвижими имоти, намиращи се на адрес:

гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72,

както следва:

1. Помещения на първия етаж в бившата сграда на Институт по физиология на растенията БАН /сграда №1/

а/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 30.12 кв.м.;

б/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 27.50 кв.м.;

в/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 14.84 кв.м.;

г/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 16.19 кв.м.;

д/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 12.30 кв.м.;

е/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 8.20 кв.м.;

ж/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 4.51 кв.м.;

з/ помещение в сграда №1 /баня, WC/ с площ 4.56 кв.м.;

и/ помещение в сграда №1 /коридор/ с площ 3.33 кв.м.;

й/ помещение в сграда №1 /коридор/ с площ 2.23 кв.м.;

к/ коридор с площ от 11.14 кв.м.;

л/ аклиматизационна  с площ от 165.60 кв.м.;

м/ оранжерия с площ 234.60 кв. м.;

н/ бункер за въглища с площ 80.28 кв.м.;

о/ земеделска земя с площ от 9 000 кв.м.;

п/ аклиматизационна до сграда №1/голяма/ с площ от 207.00 кв.м.;

Минимална препоръчителна цена както следва:

– за помещенията по букви «а», «б», «в» с обща площ 72.46 кв.м. по 1.65 евро/кв.м., без ДДС;

– за помещенията по букви «г», «д», «е» и «ж»  с обща площ 41.20 кв.м. по 1,60 евро/кв.м, без ДДС

– за помещенията по букви «з», «и», «й» и «к»  с обща площ 21.26 кв.м. по 0.80 евро/кв.м, без ДДС

– за аклиматизационната по буква «л» с площ 165.60 кв.м. по 0.60 евро/кв.м., без ДДС;

– за оранжерия по буква «м» с площ 234.60 кв. м. по 0.85 евро/кв.м., без ДДС;

– за бункер за въглища по буква «н»  с площ 80.28 кв.м. по 0.40 евро/кв.м., без ДДС;

– за земеделската земя по буква «о» с площ 9000 кв.м. по 0.04 евро/кв.м., без ДДС;

– за аклиматизационната по буква «п», до сграда №1 с площ 207.00 кв.м. по 0.60 евро/кв.м., без ДДС;

Максимален срок за наемане 3 години.

Краен срок за подаване на офертите е 05.11.2020 г.

2. Помещения в масивна едноетажна сграда /сграда №2/

а/ помещение в сграда №2 с площ 20.79 /двадесет и седемдесет и девет стотни/ кв.м.;

б/ помещение в сграда №2 с площ 16.80 /шестнадесет и осемдесет стотни/ кв.м.;

в/ помещение в сграда №2 с площ 21.60 /двадесет и един и шестдесет/ кв. м.;

г/ помещение в сграда №2 с площ 16.00 /шестнадесет/ кв.м.;

д/сервизни помещения /коридор и WC/ с площ от 6.00 /шест/ кв.м.;

Минимална препоръчителна цена както следва:

– за четирите помещения по букви «а», «б», «в»  и «г»  по 1.95 евро/кв.м., без ДДС, което е равно на 146.62 евро;

– за помещението по буква «й» с обща площ 6.00 кв.м по 0.80 евро/кв.м., което е равно на 4,80 евро;

3. Помещения на втория етаж в бившата сграда на Институт по физиология на растенията БАН /сграда №1/

Представляващи 2 /две/ помещения с обща площ от 36.25 /тридесет и шест/ кв.м.

Препоръчителна минимална цена по 2.80 /две и 0.80/ евро,

Краен срок за подаване на офертите е 05.11.2020 г.

02-10-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул. “Акад. Г. Бончев“ в НК 1 на БАН – 4 км., състоящ се от две помещения с обща площ 30.00 кв. м., които са част от площта на сглобяема постройка с бетонна основа
Наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 12-10-2020 г.

01-10-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., Двуетажна сграда с мазета (бивш стол) с обща площ 591 кв. м., помещения на втория етаж с площ 130 кв. м. за офиси.
Наемна цена: 3.00 евро на кв. м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 15-10-2020 г.

03-06-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., както следва: 50 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, прилежащ до сервитутната зона на Околовръстен път – София.
Наемна цена: 2.50 евро на кв м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-06-2020 г.

07-05-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., част от двуетажна битова сграда-столова, както следва:

 • Помещения на втория етаж с площ 130.00 кв м за офиси. Минимална наемна цена: 3.00 евро на кв. м. /без ДДС/
 • Помещения в мазето с площ 130.00 кв м за складови нужди. Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/

Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2020 г.

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., състоящ се от масивна, стоманено-стъклена оранжерия с намиращи се в нея спомагателни помещения с обща площ 820.00 кв. м. и прилежаща, открита площ от 2200 кв. м.
Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., както следва:

 • 860.00 кв. м. оранжерийна площ със спомагателни помещения към нея
 • 296.00 кв. м. прилежаща открита площ
 • 108.00 кв. м. открита площ, върху която е монтирана временна, сглобяема постройка

Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

14-02-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“, НК на БАН 4 км. – сглобяема постройка с бетонна основа – помещение 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 25-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., Част от масивна едноетажна сграда – 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, база Околовръстен път 11-13 км., сграда «Вегетационна къща»  помещение с площ от 30 /тридесет/ кв. м.
Минимална наемна цена: 2.20 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

24-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Панчарево, с. Горни Лозен, Стопански двор. Едноетажна сграда, склад – 200 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

Обяви – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952