Обяви

03-10-2019

Обявление за публична продан

Обявление

09-09-2019

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес гр. София, общ. Панчарево, Околовръстен път 13 км. – Част от сграда „СОЦИАЛНО БИТОВ КОМПЛЕКС“, находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика – 1 етаж. Помещението е с площ 600.00 кв. м.
Минимална наемна цена за помещението: 2.0 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 20-09-2019 г.

01-04-2019

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София 1632, общ. Столична, р-н “Овча купел”, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ: помещение с площ 80.00 (осемдесет) кв. м. на 1 етаж – сграда 1.

Минимална наемна цена: 2.0 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 15-04-2019 г.

01-12-2018

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем, за временно и възмездно ползване недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ 5 /пет/ помещения с обща площ от 166.00 кв. м. и дворно мясно 50.00 кв. м. Разпределение на помещенията по квадратура е следната:

а/ помощно помещение в сграда №2 с площ от 30.00 кв. м.
б/ помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 40.00 кв. м.
в/ помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 48.00 кв. м.
г/ помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 48.00 кв. м.
д/ дворно място пред сграда №3 с площ от 50.00 кв. м.
е/ помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 10.00 кв. м.

Минимална наемна цена: 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 17-12-2018 г.

09-08-2018

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: Околовръстен път 13км, Административна сграда, представляващ четири помещения, както следва:

 • две лаборатории с площ, съответно 44 кв. м. и 28.00 кв. м.
 • две помещения, подходящи за кабинети с площ по 15.00 кв. м.

Минимална наемна цена: 3.0 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 22-08-2018 г.

20-07-2018

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 21, Вегетационна къща, НК 1 на БАН, 4-ти км, представляващ: помещение с площ 20.00 /двадесет/ кв.м. на 2 етаж – североизточно.

Минимална наемна цена за помещението: 2.0 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 20-08-2018 г.

02-07-2018

Обява

На вниманието на всички ПН3 и СА3 на БАН. Ръководството на ИФРГ – БАН предлага за продажба следните, излезли от употреба ДМА:

 1. Точило стационарно (28.11.1968г.) Инв. № 2313 400 лв.
 2. Абрихт електрически (21.12.1960г.) Инв. № 2276 1000 лв.
 3. Банциг (28.07.1960г.) Инв. № 2279 750 лв.
 4. Чук въздушен (29.03.1974г.) Инв. № 2301 1500 лв.
 5. Фреза дърводелска (29.11.1960г.) Инв. № 2300 400 лв.
 6. Струг С-8-М с таб. Шайба Инв. № 2350 1700 лв.
 7. Шмиргелов апарат ША-200 Инв. № 2351 255 лв.
 8. Бормашина настолна Б-12 Инв. № 2347 1050 лв.

За контакти тел. – 02 979 3683 или 0898674383
инж. Живка Стойнова

11-06-2018

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72 и представляващ: помещение, част от сграда, с площ 51.15 кв. м. и територия-прилежаща част към сградата, с площ 4.00 дка, подходяща за опитно поле.
Минимална наемна цена за помещението е 2.00 евро на кв. м. и 50.00 евро на декар.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на офертите: 30-06-2018 г.

07-11-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се в района на Селскостопански двор Горни Лозен, Околовръстен път 13-км и представляващ  едноетажна сграда с площ 160.00 кв. м., и сграда с площ 247.00 кв. м.
Минимална наемна цена: 1.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30-11-2017 г.

07-11-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се в района на I НК на БАН – 4-км, в Институт по физиология на растенията и генетика, сграда „Вегетационна къща”, ет. 2, представляващ: 2 помещения, санитарен възел (баня и тоалетна) и коридор с обща площ от 38.30 кв. м.
Минимална наемна цена: 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30-11-2017 г.

12-04-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем: Част от хангар за селскостопанска техника – 200 кв. м.  от собствения си недвижим имот, находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика, Враня, Околовръстен път 13 км.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на оферти: 21.04.2017 г.

07-04-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем: Едноетажна сграда (дърводелна) от собствения си недвижим имот, находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика, Стопански двор – землище Горни Лозен.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2017 г.

21-03-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем 40 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика, прилежаща до сервитутната зона на Околовръстен път – София.
Минимална наемна цена 3.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 31.03.2017 г.

17-03-2017

Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на конкурса – 14 март 2017 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по специалностите:
Биологически науки (Физиология на растенията) – 1 бр.
Биологически науки (Генетика) – 1 бр.
За справки: Зав. Човешки ресурси: тел. 979 26 15; 873-99-52; Научен секретар, тел. 979-36-50.
Адрес: София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21.

21-07-2016

Обява – Търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив

Автобус, марка „Мицубиши”, модел „Принцес”,15000 куб. см., 199 конски сили, гориво-дизел, 306 073 км, година на производство 16.10.1995 г., рег. № С 4352 МР, брой места 47+1.
Начална тръжна цена 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без включен ДДС.

Оглед – всеки работен ден от 25.07.2016 г. до 29.07.2011 г., включително, от 10.00 ч. до 14.00 ч. в гр. София, Околовръстен път 11-13 км. Опитна база на ИФРГ-БАН.

Офертите се подават в стая № 223 в сградата на ИФРГ-БАН, гр. София, ул. “акад. Г. Бончев” бл. 21, всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., от 25.07.2016 г. до 29.07.2011 г. вкл. Отварянето им ще се извърши на 02.08.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на ИФРГ-БАН.

Депозитът за участие в размер на 10% от обявената начална цена да се превежда по сметката на БАН- ЦУ IBAN BG81BNBG96613300132101, BIC код BNBGSD.

Необходими документи за участие – удостоверение за актуално състояние /удостоверение от Търговския регистър/ за юридическо лице или документ за самоличност на физическо лице; документ за внесен депозит.

Указания за участие и образец на оферта се получават в стая № 224 в сградата на ИФРГ-БАН гр. София, ул. “акад. Г. Бончев” бл. 21, всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., от 25.07.2016 г. до 29.07.2011 г. вкл. след представена бележка за внесен депозит за участие.

За контакти тел. – 02 979 3683.

Живка Стойнова

Обява – Adobe PDF (84 kB)

02-06-2016

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем помещение-лаборатория с площ от 30 /тридесет/ кв. м. в административна сграда на Институт по физиология на растенията и генетика, намираща се на Околовръстен път 13 км – подходяща за лабораторни изследвания.
Минимална наемна цена 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 17-06-2016 г.

02-06-2016

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем помещение с площ от 20 /двадесет/ кв. м. във Вегетационна къща на Институт по физиология на растенията и генетика, намираща се в района на комплекс на БАН – 4 км, подходяща за офис.
Минимална наемна цена 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 17-06-2016 г.

03-05-2016

Обява – Институтът по физиология на растенията и генетика търси да назначи „Завеждащ административна службa“

Изисквания:

 • Изготвя и предоставя кореспонденция, документи, становища, доклади и протоколи и др.
 • Обобщава справки, отнасящи се до изпълнението на дейностите.
 • Съдейства при организиране на семинари, обучения и работни срещи.
 • Проучване на възможностите за финансиране по оперативни, европейски и други национални и международни програми.
 • Проверка на съответствие с изискванията на финансиращите програми.
 • Води добре организирана картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение.
 • Познава и спазва единната система на деловодната дейност и инструкциите за нейното прилагане.
 • Владеенето на чужд език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Въвеждащо обучение с цел бързо и ефективно навлизане в работата.
 • Удобен и добре оборудван офис.
 • Лично работно място, компютър и телефон.
 • Динамична работна среда.
 • Трудов договор.

Ако смятате тази възможност подходяща за Вас, моля изпратете вашето CV на адрес: ifrg@bio21.bas.bg.
Информацията, предоставена от Вас е напълно защитена.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.

26-04-2016

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем площ от 1 /един/ кв. м. във фоайето на бл. 21 – подходяща за монтиране на вендинг машина за пакетирани храни и напитки.
Минимална наемна цена 28 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 11-05-2016 г.

10-02-2016

Обява – Институтът по физиология на растенията и генетика продава
 • Лабораторен бокс с 2 работни места, производство 1983 г. – 1 бр. Цена по договаряне.

Обяви – Архив

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952