Обяви – Архив

12-08-2015

Обява – Вакантно място за асистент
 • В секция „Фотосинтеза“ към ИФРГ има вакантно място за асистент със специалност биофизика или физика. За контакти: тел. 979-26-83.

25-02-2015

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Помещение с площ 16 кв. м., първи етаж на Вегетационна къща, намираща се в района на ІV км. – Комплекс на БАН. Помещението е подходящо за офис. Минимална наемна цена 3.5 евро/кв. м. Максимален срок за наемане на терена 3 години. Краен срок за подаване на оферти е 06-03-2015 г.

16-01-2015

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Терен от 600 кв. м., намиращ се до сервитутната зона към автомагистрала „Тракия”, от които 100 кв. м. за търговска площ и 500 кв. м. прилежаща площ. Минимална наемна цена 2.0 евро /кв. м. за търговската площ и 0.50 евро за прилежащата площ. Максимален срок за наемане на терена – 3 години. Краен срок за подаване на офертите 23-01-2015 г.

1-15-01-2015

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане.
 • Оранжерии на площ 12 дка, намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне.
 • Две помещения с обща площ 30 кв. м. в района на ІV км. – БАН. Наемна цена – по договаряне.

09-01-2015

Съобщение – На 12.01.2015 г. от 12:30 часа ще се отворят и разгледат постъпилите оферти за участие в обявявена обществена поръчка чрез открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ на основание 14, ал. 3, т. 2 с предмет на поръчката “Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 24 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”.

Към обявлението.

27-11-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Две помещения с площ 16.00 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегeтационната къща, подходящи за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв. м.

12-08-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Помещения с площ 16 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегетационната къща, подходящо за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв. м.
 • Помещение на втория етаж от масивна сграда – с площ 25 кв. м., находяща се в кв. Овча купел, ул. „Маестро Кънев” 72. Наемна цена – по договаряне.

15-05-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км., посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне.
 • Оранжерии на площ 12 дка, намиращи се на източната дъга на Околовръстен път 13 км., посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне.
 • Две помещения с обща площ 30 кв. м. в района на ІV км. – БАН. Наемна цена – по договаряне.

14-04-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижим имот

Tерен от 40.00 кв. м., намиращ се на територията на околовръстен път – 13 км.

Краен срок за подаване на оферти – 22.04.2014 г.

21-03-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижим имот

Mасивна едноетажна сграда – 156 кв. м., намиращ се на територията на землище Г. Лозен.

Краен срок за подаване на оферти – 28.03.2014 г.

14-03-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Площ от 110.00 кв. м. от терен, намиращ се в сервитутната зона на автомагистрала „Тракия”.

27-02-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Площ от 4.00 кв. м. от терен, намиращ се в сервитутната зона на автомагистрала „Тракия”.

22-11-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Помещение от 16 кв. м., находящо се в сграда „Вегетационна къща”, ИФРГ – БАН, с адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, до бл. 21, 4-ти километър.

22-11-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Площ от 300 кв. м., от метално хале с обща площ от 720 кв. м., намиращо се в землището на с. Горни Лозен.
Начална наемна цена: 1 Евро/кв.м. за срок от 3 години.
Срок за подаване на офертите 22.01.2014 г.

17-12-2013

Решение (MS Word, 250 kB) по чл. 73, ал. 1 от ЗОП – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

13-12-2013

Публична покана N: 9023876 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“

10-12-2013

Обява

На 12.12.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №1034/02.12.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.

22-11-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Терен находящ се в землище на с. Лозен, прилежащ към сермитутната зона на автомагистрала „Тракия” с обща площ 600.00 кв. м.

23-10-2013

Обществена поръчка

Открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

13-09-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Помещение от 30.00 кв. м., находящо се в сграда „Вегетационна къща”, с адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, до бл. 21, 4-ти километър.

17-08-2013

Открита процедура за МОП с опростени правила

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

 • Документация (Adobe PDF, 218 kB)
 • Решение за откриване на обществена поръчка (Adobe PDF, 804 kB)
 • Обявление за обществена поръчка (Adobe PDF, 3203 kB)
 • Приложение 1 – Пълно описание на предмета на поръчката (MS Word, 110 kB)
 • Приложение 2 – Списък на документи (MS Word, 58 kB)
 • Приложение 3 – Образец на оферта (MS Word, 32 kB)
 • Приложение 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 (MS Word, 48 kB)
 • Приложение 4a – Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 за чуждестранни лица (MS Word, 39 kB)
 • Приложение 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 (MS Word, 40 kB)
 • Приложение 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (MS Word, 42 kB)
 • Приложение 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора (MS Word, 31 kB)
 • Приложение 7a – Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (MS Word, 30 kB)
 • Приложение 8 – Техническа оферта (MS Word, 68kB)
 • Приложение 9 – Ценова оферта (MS Word, 62 kB)
 • Приложение 10 – Проект на договор за услуга по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП (MS Word, 162 kB)
 • Приложение 10a – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка (MS Word, 34 kB)
 • Указания към участниците (MS Word, 224 kB)

07-06-2013

Решение (MS Word, 1250 kB) по процедура от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, открита с Решение ОП-01/01.02.2013 г. на Директора на Институт по физиолигия на растенията и генетика при Българска академия на науките.

09-05-2013

Публична покана

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 4 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

07-05-2013

Обява

На 09.05.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №129/13.03.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.

15-04-2013

Обява

Продажба на масивна конструкция за оранжерия – 250.00 кв. м., собственост на ИФРГ, намираща се в опитна база гр. Стамболийски – 3200 лева без ДДС.

15-04-2013

Обява

Продажба на употребявани селскостопански машини и прикачен инвентар, собственост на ИФРГ, както следва:

 1. Камион ГАЗ 53 – 3000 лв.
 2. Комбайн “Колос” – 3500 лв. – Продаден.
 3. Ремарке „Спартак” – 1000 лв.
 4. Навесна Фреза ФН 2.0 – 800 лв.
 5. Плуг 3 – 3х35 – 400 лв.

12-04-2013

Обява

ИФРГ oтдава под наем площ от 270.00 кв м от вегетационна къща. Адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, бл. 21.

07-03-2013

Обява

ИФРГ отдава под наем площ от 1 /един/ кв м във фоайето на бл. 21 – подходяща за монтиране на банкнотоброячна машина /банкомат/.

05-03-2013

Публична покана

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 7 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

01-03-2013

Публична покана

Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно извършване на хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно при служебни пътувания в Република България и останалите страни от Европейския съюз за командировките на целевата група по проект № BG051PO001-3.3.06-0025 Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.

15-02-2013

Публична покана N: 9012278 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“

06-02-2013

Обявление за Обществена поръчка

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Кратко описание на поръчката:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по периодични доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 16 Обособени позиции.

Наименование, адреси и лица за контакт:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, стая № 223 – Канцелария, За: проф. д-р Снежанка Дончева – директор, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, Факс: 02 8739952.

Пълен текст на обявлението (Adobe PDF, 204 kB).

Решение за откриване на процедура (Adobe PDF, 159 kB).

Документация (MS Word, 1757 kB)

25-01-2013

Институтът по физиология на растенията и генетика дава под наем

Възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ: 2/две/ помещения в сграда №1 с обща площ от 60.15 кв. м.; 7 /седем/ помещения в сграда №2 с обща площ от 251.59 кв. м.,подходящ за производствена дейност.

23-01-2013

Институтът по физиология на растенията и генетика дава под наем следните помещения от собствените си недвижими имоти
 • Помещение от 36 кв.м. находящо се в сграда „Вегетационна къща” с адрес гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев„ до бл. 21, 4-ти км.
 • Помещение от 15 кв.м. находящо се в сграда „Вегетационна къща” с адрес гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев„ до бл. 21, 4-ти км.
 • Двуетажна сграда с мазета (бивш стол), с обща площ 591 кв.м., находяща се в Институт по физиология на растенията и генетика, база “Околовръстен път” 11-13км., възможност за отдаване на етажите поотделно.
 • Оранжерия със спомагателно помещение към нея, с обща площ 573 кв.м. находяща се на адрес гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев„ до бл. 21, 4-ти км.

02-11-2012

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Кратко описание на поръчката:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим , охраната, включително въоръжена и сигурността в Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград. Пропускателният режим се осъществява на три /3/ стационарни поста за базата в гр. София и един /1/ стационарен пост за базата в с. Рупите.

Наименование, адреси и лица за контакт:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: Марио Димитров – Експерт стопански дейности и Живка Стойнова – Организатор стопански дейности, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, E-mail: matrio1812@abv.bg , Факс: 02 8739952.

Пълен текст на обявлението (Adobe PDF, 162 kB).

Решение за откриване на процедура (Adobe PDF, 68 kB).

Допълнителни пояснения (Adobe PDF, 91 kB).

Указания към участниците (Adobe PDF, 254 kB).

Приложения:

 1. Приложение 1 (MS Word, 85 kB) – Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката.
 2. Приложение 2 (MS Word, 30 kB) – Образец на оферта за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
 3. Приложение 3 (MS Word, 62 kB) – Списък на документите, съдържащи се в офертата.
 4. Приложение 4 (MS Word, 48 kB) – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
  Приложение 4а (MS Word, 37 kB) – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП.
 5. Приложение 5 (MS Word, 39 kB) – по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки за използуване / неизползуване на подизпълнители.
 6. Приложение 6 (MS Word, 41 kB) – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
 7. Приложение 7 (MS Word, 28 kB) – Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
  Приложение 7а (MS Word, 28 kB) – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
 8. Приложение 8 (MS Word, 67 kB) – Предложение за изпълнение на поръчката.
 9. Приложение 9 (MS Word, 58 kB) – Ценова оферта.
 10. Приложение 10 (MS Word, 162 kB) – Проект на Договор.
  Приложение 10а (MS Word, 31 kB) – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка.

Обява:

На 23.01.2013 г. в 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН , Комисията назначена със Заповед №1261/06.12.2012г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите постъпили за участие в процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София– Околовръстен път11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград” ще обяви класирането на участниците и ще отвори ценовите предложения на допуснатите кандидати в процедурата.

Писмо-уведомление (Adobe PDF, 109 kB).

Решение N:124/28.01.2013г. за отстраняване на участниците и прекратяване на порцедуратa за възлагане на обществена поръчка (Adobe PDF, 181 kB).

11-06-2012

Покана

За представяне на оферта за строителство с предмет “Ремонт на покрива на сграда № 1 на ул. ”Маeстро Кънев” № 72, находящ се в гр.София , р-н Овча купел”.

Покана и задание (MS Word, 197kB).

Срок за получаване на офертите: 16 ч. на 22.06.2012 г. в сградата на ИФРГ при БАН, в канцеларията на ИФРГ-БАН, гр. София, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 21, стая 215.

Go BackBack

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952