Документи

  • Правилник за устройството, дейността  и  вътрешния  ред  в  Института  по  физиология на растенията и генетика
  • Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Институт по физиология на растенията и генетика при БАН
  • Правилник за дейността на Центъра за обучение(ЦО) и Академичния съвет(АС) при АН
  • Правилник за ползване на компютърните ресурси на БАН
  • Система за управление на риска в Института по физиология на растенията и генетика
  • Инструкция за подготовка на годишните отчети на докторантите в Института по физиология на растенията и генетика

Бланка на ИФРГ (Word – Cyr 67kB)
Бланка на ИФРГ (Word – Lat 60kB)

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952