Конкурси и процедури

Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН

Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН

Краeн срок за подаване на документи: 23 август 2022 г.

Кандидат: Проф. д-р Валя Николова Василева

Документи:

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България

Обяви в Държавен вестник
Процедури за ‘Доктор’
Процедури за ‘Доктор на науките’
Конкурси за ‘Доцент’
Конкурси за ‘Професор’

Нормативни документи

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките – изм. и доп. 31-05-2021 г.
ПРАВИЛНИК за специфичните условия и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физиология на растенията и генетика
КРИТЕРИИ за оценка и подбор на кандидати по НП „Млади учени и постдокторанти“

Изисквания за публикуване на сайта на ИФРГ

Документите да бъдат предварително подготвени в PDF формат.

Максимален размер на файл: 8 MB.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952