Проект КП-06-Н76/5

Биотехнологични подходи за насочено акумулиране на вторични метаболити в медицинското растение Arnica montana L. и проучване на биосинтетичния път на сескитерпеновите лактони


Договор: КП-06-Н76/5
Финансираща организация: Фонд Научни Изследвания – МОН (https://www.fni.bg/)
Покана: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г.
Научна област: Селскостопански науки
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
Партньорска организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките
Продължителност: 2023-2027
Бюджет: 315 000 лв.

Проект ArnicaSTLactones включва иновативни научни изследвания като използва интердисциплинарен подход за модулиране на биосинтетичния потенциал на медицинското растение Arnica montana L. при култивирането му в две експериментални in vitro системи (на агарова хранителна среда и в биореакторна система за временно потапяне), както и проучване на антиоксидантната и ацетилхолинестаразната инхибиторна активност на получените растения. В проекта се предвижда прилагане на различни елиситори (метил жасмонат, салицилова киселина, дрожден екстаркт, силициеви наночастици) за повишаване синтеза на целеви вторични метаболити, като за първи път ще бъде направен анализ на елиситор-индуцираните транскрипционни промени на гените, кодиращи ключови ензими в биосинтетичния път на сескитерпеновите лактони.

Arnica montana L.: биологично активни компоненти


Анотация


Работна програма


Публикации


Участие в Научни форуми


Екип

Ръководител на проекта
Главен асистент д-р Мария Иванова Петкова – ИФРГ-БАН

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: marry_petrova@yahoo.com
Област на научни интереси: Биотехнологии при лечебни растения, синтез на биологично активни вещества; клетъчни и тъканни култури; генетична трансформация. Растителни обекти на изследвания: планинска арника (Arnica montana L.), жълта тинтява (Gentiana lutea L.).

Участници
Професор д-р Антоанета Борисова Трендафилова – ИОХЦФ-БАН

Е-mail: Antoaneta.Trendafilova@orgchm.bas.bg
ORCID: 0000-0001-5273-176X
Research Gate: Antoaneta Trendafilova
Област на научни интереси: Фитохимични изследвания на ароматични, лечебни, ендемични и ин витро отгледани растения – екстракция, изолиране и структурно охарактеризиране на вторични метаболити (етерични масла, терпеноиди и фенолни съединения); методи за количествено определяне на биологично-активни компоненти; хемотаксономия; биологична активност.

Доцент д-р Мария Прокопова Генева – ИФРГ-БАН

Офис 210, лаб. 120
Тел.: +359 2 979 26 16; +359 887 268 150
Е-mail: boykova2@yahoo.com
Област на научни интереси: Азотфиксация, Микориза, симбиотични системи, въглероден и азотен метаболизъм, фиторемедиация, антиоксидантна активност, медицински и ароматни растения.

Доцент д-р Кирил Мишев – ИФРГ-БАН

Офис 117, Лаб. 112
Tел: +359 (2) 979 2689 или 2685
E-mail: mishev@bio21.bas.bg; kirilmishev@yahoo.com
Област на научни интереси: Вътреклетъчен мембранен трафик, фитохормонални сигнални пътища, химична генетика, регулация на хлоропластната генна експресия, функционална организация на фотосинтетичния апарат.

Главен асистент д-р Красимира Ташева – ИФРГ-БАН

Офис, Лаб. 324
Тел.: 02-979-3675 или 2624
Е-mail: krasitasheva@yahoo.com, krasitasheva@abv.bg
Област на научни интереси: in vitro техники и генетични манипулации, микроразмножаване, епигенетика, синтез на вторични метаболити, биоинформатика; лечебни, застрашени и културни видове.

Главен асистент д-р Камелия Димитрова Миладинова-Георгиева – ИФРГ-БАН

Офис 210, лаб. 120
Tел.: +359 2 979 26 16
Е-mail: kameca@abv.bg
Област на научни интереси: Фиторемедиация, медицински и ароматни растения, антиоксидантна активност.

Главен асистент д-р Виктория Светлинова Иванова – ИОХЦФ-БАН

Е-mail: viktoria.genova@orgchm.bas.bg
Research Gate: Viktoria Genova
Област на научни интереси: Фитохимични изследвания на ароматични, лечебни, ендемични и ин витро отгледани растения – екстракция, изолиране и структурно охарактеризиране на вторични метаболити (етерични масла, терпеноиди и фенолни съединения); методи за количествено определяне на биологично-активни компоненти; хемотаксономия; биологична активност.

Главен асистент д-р Магдалена Созониук – Университет по природни науки, Люблин, Полша
Людмила Иванова Димитрова – ИФРГ-БАН

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail:
Област на научни интереси: In vitro микроразмножаване, растежни регулатори, растителен стрес.

Марияна Тодорова Сичанова – ИФРГ-БАН

Лаб. 120
Тел: +359 2 979 26 75
Е-mail: m.sichanova@abv.bg
Област на научни интереси: лабораторни анализи, полски експерименти.

Маргарита Стоядинова Димитрова – ИФРГ-БАН

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: mstoyadinova@abv.bg
Област на научни интереси: In vitro манипулации, микроразмножаване, in vitro мутагенезис, клетъчна селекция, абиотичен стрес, биотехнология за опазване на околната среда.

Дана Даниел Димова – Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет
Благовест Цветелинов Меданов – Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет
Борислав Иванов Георгиев -ИБЕИ-БАН – млад учен

Контакти

Главен асистент д-р Мария Иванова Петкова – ИФРГ-БАН

Е-mail: marry_petrova@yahoo.com
Институт по физиология на растенията и генетика
Българска Академия на Науките
Ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21
1113 София, България


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952