Кирил Мишев

Доцент д-р Кирил Мишев

Блок 21, офис 117; лаб. 112
Тел.: +359-2-9792689; +359-2-979-2685
Е-mail: mishev@bio21.bas.bg;
kirilmishev@yahoo.com

ORCID: 0000-0001-5849-8786
SCOPUS Author ID: 24373959400
Web of Science ResearcherID: Q-2631-2017

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Вътреклетъчен мембранен трафик, фитохормонални сигнални пътища, химична генетика, регулация на хлоропластната генна експресия, функционална организация на фотосинтетичния апарат.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2005-2009: ОНС “Доктор”, научна специалност “Физиология на растенията”, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
 • 2003-2004: Магистър по Физиология на растенията, Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • 1999-2003: Бакалавър по Молекулярна биология, Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

От април 2008 г. до момента: Главен асистент към лаборатория “Регулация на генната експресия”, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски и испански – писмено и говоримо

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ДРУГИ НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ

 • Краткосрочни работни посещения в Университета на Хохенхайм, град Щутгарт, Германия (2018) и Института по експериментална ботаника към Чешката академия на науките в гр. Прага, Чехия (2018 и 2019);
 • Постдокторска специализация в Департамента по системна биология на растенията, Фламандски институт по биотехнология, Гент, Белгия (01.05.2014 – 30.11.2015), финансирана от BASF SE;
 • Постдокторска специализация в Департамента по системна биология на растенията, Фламандски институт по биотехнология, Гент, Белгия (01.07.2010-30.06.2012), финансирана от Фламандската агенция за иновации чрез наука и технологии (IWT);
 • Докторантска специализация в Института по физиология на растенията към „Мартин-Лутер” Университет Хале-Витенберг, Германия (01.06-30.11.2007), финансирана от Германската служба за академичен обмен (DAAD).

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

 • Проект КП-06-Индия-9 към ФНИ по програма за двустранно сътрудничество България – Индия на тема „Изследване на механизмите на адаптация на български сортове домати към фосфатен недостиг“ (2019-2021, ръководител на научния колектив от българска страна).
 • Проект ДН11/8 към ФНИ на тема „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“ (2017-2020, член на научния колектив).
 • Проект ДН06/12 към ФНИ „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“ (2016-2020, член на научния колектив).
 • Проект ДН06/9 към ФНИ „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация, направляващи взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“ (2016-2020, координатор на научния колектив от ИФРГ-БАН);
 • Проект VS.078.18N на тема „Клетъчно-специфични етиленови сигнали в растенията при отговор към абиотичен стрес“ в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO) – Белгия (2018-2020, участник от българска страна).
 • Проект VS.095.16N на тема „ Епигенетичeн контрол на инициирането и развитието на латерални корени при Arabidopsis: роля на поддържащите ДНК метилтрансферази “ в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO) – Белгия (2016-2018, участник от българска страна).
 • Проект ДФНИ БО2/18 към ФНИ на тема „Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) и Glaucum (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на Българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“ (2015-2017, член на научния колектив).
 • Проект на тема “Boosting crop yield through chemical genetics” с партньори Департаментът по системна биология на растенията (Фламандски институт по биотехнология/Университет в Гент) и BASF SE (2014-2015, носител на постдокторска стипендия).
 • Проект VS.025.13N на тема „Изследване на механизмите на регулация на вътреклетъчния трафик на брасиностероидния рецептор BRI1 с помощта на химичната генетика“ в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO) – Белгия (2013-2015, ръководител от българска страна)/
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” за практическо обучение на студенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ментор на 5 студента от Биол. ф-т на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2013 г.).
 • Проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси. Тема: „Идентифициране на белтъчните мишени на новооткрит нискомолекулен инхибитор на растежа на растенията, повлияващ вътреклетъчния трафик на брасиностероидния рецептор BRI1“ (2013).
 • Проект BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2013-2014, член на целевата група по проекта).
 • Проект към Фламандската агенция за иновации чрез наука и технологии (IWT) на тема “Traffic lights for better yield” с партньори Департаментът по системна биология на растенията (Фламандски институт по биотехнология/Университет в Гент) и BASF Plant Science – IWT095148 (2010-2012, носител на постдокторска стипендия).

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Съюза на учените в България, секция „Физиология и биохимия на растенията”
 • Федерация на Европейските дружества по растителна биология (FESPB)

УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ

 • Frontiers in Plant Science (раздел Plant Membrane Traffic and Transport): Review Editor;
 • Plants MDPI (раздел Plant Response to Abiotic Stress and Climate Change): Section Editorial Board member.

ПУБЛИКАЦИИ

Общ брой публикации: 26
Публикации с WoS IF: 22
Общ IF според Web of Science: 115.8
Цитирания: > 420 (WoS и Scopus); > 550 (Google Scholar)

 

Mishev K., Dobrev P.I., Lacek J., Filepova R., Yuperlieva-Mateeva B., Kostadinova A., Hristeva T., 2021. Hormonomic changes driving the negative impact of broomrape on plant host interactions with arbuscular mycorrhizal fungi. International Journal of Molecular Sciences, 22(24): 13677. IF: 5,924 (2020).

Vaseva I.I., Simova-Stoilova L., Kirova E., Mishev K., Depaepe T., Van Der Straeten D., Vassileva V., 2021. Ethylene signaling in salt-stressed Arabidopsis thaliana ein2-1 and ctr1-1 mutants – A dissection of molecular mechanisms involved in acclimation. Plant Physiology and Biochemistry, 167: 999-1010. IF 4,270 (2020).

Vaseva I.I., Mishev K., Depaepe T., Vassileva V., Van Der Straeten D., 2021. The diverse salt-stress response of Arabidopsis ctr1-1 and ein2-1 ethylene signaling mutants is linked to altered root auxin homeostasis. Plants, 10(3): 452. IF 3,935 (2020).

Ananieva K., Gesheva E., Mishev K., Stanilova M., 2020. Antioxidant capacity of two endemic Verbascum species. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, 73(6): 809-815. IF: 0,378 (2020).

Georgiev O., Mishev K., Krasnikova M., Kitanova M., Dimitrova A., Karagyozov L., 2019. The Hordeum bulbosum 25S-18S rDNA region: comparison with Hordeum vulgare and other Triticeae. Zeitschrift für Naturforschung C, 74(11-12): 319-328. IF 1,238 (2019).

Dejonghe W., Sharma I., Denoo B., De Munck S., Lu Q., Mishev K., Bulut H., Mylle E., De Rycke R., Vasileva M., Savatin D.V., Nerinckx W., Staes A., Drozdzecki A., Audenaert D., Yperman K., Madder A., Friml J., Van Damme D., Gevaert K., Haucke V., Savvides S.N., Winne J., Russinova E., 2019. Disruption of endocytosis through chemical inhibition of clathrin heavy chain function. Nature Chemical Biology, 15(6): 641-649. IF 12,587 (2019).

Kania U., Nodzynski T., Lu Q., Hicks G.R., Nerinckx W., Mishev K., Peurois F., Cherfils J., De Rycke R.M., Grones P., Robert S., Russinova E., Friml J., 2018. The inhibitor Endosidin 4 targets SEC7 domain-type ARF GTPase exchange factors and interferes with subcellular trafficking in eukaryotes. The Plant Cell, 30(10): 2553-2572. IF 8,631 (2018).

Mishev K., Lu Q., Denoo B., Peurois F., Dejonghe W., Hullaert J., De Rycke R.M., Boeren S., Bretou M., De Munck S., Sharma I.S., Goodman K., Kalinowska K., Storme V., Nguyen L., Drozdzecki A., Martins S., Nerinckx W., Audenaert D., Vert G., Madder A., Otegui M.S., Isono E., Savvides S., Annaert W., de Vries S.C., Cherfils J., Winne J., Russinova E., 2018. Nonselective chemical inhibition of Sec7 domain-containing ARF GTPase exchange factors. The Plant Cell, 30(10): 2573-2593. IF 8,631 (2018).

Zhou J., Liu D., Wang P., Ma X., Lin W., Chen S., Mishev K., Lu D., Kumar R., Vanhoutte I., Meng X., He P., Russinova E., Shan L., 2018. Regulation of Arabidopsis brassinosteroid receptor BRI1 endocytosis and degradation by plant U-box PUB12/PUB13-mediated ubiquitination. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 115(8): E1906-15. IF 9,580 (2018).

Dimitrova A.D., Georgiev O., Mishev K., Tzvetkov S., Ananiev E.D., Karagyozov L., 2016. Mapping of unmethylated sites in rDNA repeats in barley NOR deletion line. Journal of Plant Physiology, 205: 97-104. IF: 3,121 (2016).

Dejonghe W., Kuenen S., Mylle E., Vasileva M., Keech O., Viotti C., Swerts J., Fendrych M., Ortiz-Morea F.A., Mishev K., Delang S., Scholl S., Zarza X., Heilmann M., Kourelis J., Kasprowicz J., Nguyen le S.L., Drozdzecki A., Van Houtte I., Szatmári A.M., Majda M., Baisa G., Bednarek S.Y., Robert S., Audenaert D., Testerink C., Munnik T., Van Damme D., Heilmann I., Schumacher K., Winne J., Friml J., Verstreken P., Russinova E., 2016. Mitochondrial uncouplers inhibit clathrin-mediated endocytosis largely through cytoplasmic acidification. Nature Communications, 7: 11710. IF: 12,124 (2016).

Betti C., Vanhoutte I., Coutuer S., De Rycke R.M., Mishev K., Vuylsteke M., Aesaert S., Rombaut D., Gallardo R., De Smet F., Xu J., Van Lijsebettens M., Van Breusegem F., Inzé D., Rousseau F., Schymkowitz J., Russinova E., 2016. Sequence-specific protein aggregation generates defined protein knockdowns in plants. Plant Physiology, 171: 773-787. IF: 6,456 (2016).

Dejonghe W., Mishev K., Russinova E., 2014. The brassinosteroid chemical toolbox. Current Opinion in Plant Biology, 22: 48-55. IF: 7,848 (2014).

Mishev K., Dejonghe W., Russinova E., 2013. Small molecules for dissecting endomembrane trafficking: a cross-systems view. Chemistry and Biology, 20: 475-486. IF: 6,586 (2013).

Ivanova A., Ananieva K., Mishev K., Ananiev E.D., 2012. Lipid composition in leaves and cotyledons of Cucurbita pepo L. (zucchini) during natural and induced senescence. Genetics and Plant Physiology, 2: 98-106.

Irani N.G., Di Rubbo S., Mylle E., Schneider-Pizon J., Van Den Begin J., Hnilikova J., Sisa M., Vilarrasa-Blasi J., Szatmari A.-M., Van Damme D., Mishev K., Codreanu M.-C., Kohout L., Strnad M., Cano-Delgado A.I., Friml J., Madder A., Russinova E., 2012. Fluorescent castasterone reveals BRI1 signaling from the plasma membrane. Nature Chemical Biology, 8: 583-589. IF: 12,948 (2012).

Ananieva K., Ananiev E.D., Doncheva S., Stefanov D., Mishev K., Kaminek M., Motyka V., Dobrev P., Malbeck J., 2011. Local induction of senescence by darkness in Cucurbita pepo (zucchini) cotyledons or the primary leaf induces opposite effects in the adjacent illuminated organ. Plant Growth Regulation, 65: 459-471. IF: 1,604 (2011).

Mishev K., Dimitrova A., Ananiev E.D., 2011. Darkness affects differentially the expression of plastid-encoded genes and delays the senescence-induced down-regulation of chloroplast transcription in cotyledons of Cucurbita pepo L. (zucchini). Zeitschrift für Naturforschung, 66c: 159-166. IF: 0,772 (2011).

Mishev K., Ananiev E.D., Humbeck K., 2011. Organ-specific effects of dark treatment on photosynthesis and the expression of photosynthesis-related genes. Biologia Plantarum, 55: 269-278. IF: 1,974 (2011).

Mishev K., Stefanov D., Ananieva K., Slavov C., Ananiev E.D., 2009. Different effects of dark treatment on pigment composition and photosystem I and II activities in intact cotyledons and primary leaves of Cucurbita pepo (zucchini). Plant Growth Regulation, 58: 61-71. IF: 1,530 (2009).

Ananieva K., Ananiev E.D., Mishev K., Georgieva K., Tzvetkova N., van Staden J., 2008. Changes in photosynthetic capacity and polypeptide patterns during natural senescence and rejuvenation of Cucurbita pepo L. (zucchini) cotyledons. Plant Growth Regulation, 54: 23-29. IF: 1,333 (2008).

Ananieva K., Ananiev E.D., Mishev K., Georgieva K., Malbeck J., Kaminek M., van Staden J., 2007. Methyl jasmonate is a more effective senescence-promoting factor in Cucurbita pepo (zucchini) cotyledons when compared with darkness at the early stage of senescence. Journal of Plant Physiology, 164: 1179-1187. IF: 2,239 (2007).

Mishev K., Denev I., Radeva G. and Ananiev E.D., 2006. RNA transcription in isolated chloroplasts during senescence and rejuvenation of intact cotyledons of Cucurbita pepo L. (zucchini). Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 59: 1287-1293.

Mishev K., Todorov I., and Ananiev E.D., 2005. Senescence and rejuvenation in intact cotyledons of Cucurbita pepo L. (zucchini). General and Applied Plant Physiology, 31: 15-27.

Doltchinkova V., Georgieva K., Traytcheva N., Slavov Ch., and Mishev K., 2004. Melittin-induced changes in thylakoid membranes: particle electrophoresis and light scattering study. Biophysical Chemistry, 109: 387-397. IF: 2,102 (2004).

Doltchinkova V., Slavov Ch., and Mishev K., 2004. Effect of bee venom melittin on biological membranes II. The effect of neutral pH on light scattering of thylakoid membranes in the presence of melittin. Annuaire de l’Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“, 96: 245-252.


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952