Проект КП-06-Н25/5

Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества


Договор: КП-06-Н25/5
Финансираща организация: Фонд Научни изследвания – МОН
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
Продължителност: 13.12.2018 г. – 13.12.2021 г.
Бюджет: 120 000 лв.

Цели

Проектът е с интердисциплинарен характер и е насочен към изучаване механизмите на зависимостите към психоактивни вещества. Проблемът има сериозни последици както за физическото и психично здраве на зависимите лица, така и за благосъстоянието на хората от тяхното обкръжение. Основната цел е да се направи комплексен анализ на някои психо-социални и епигенетични характеристики при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества и да се изследва взаимовръзката между тях: оценка качеството на живот и скрининг за наличие на травмиращи събития в историята на употребяващия; и анализ на нивата на експресия на подбрани гени, в това число гени, участващи в метилиранто на ДНК, гени за транспортери и/или рецептори на невротрансмитери, гени, участващи в метаболитни процеси и др.


Екип

Ръководител на проекта
Гл. ас. д-р Мария Кръстева

Молекулярен биолог, психолог
Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Е-mail: maria_krasteva@abv.bg
Област на професионален интерес: Биомедицина; Биопсихосоциални аспекти на болестта; Молекулни механизми в болестния процес; Епигенетика; Метилиране на ДНК.

Участници
Гл. ас. д-р Росица Рачева

Клиничен психолог
Институт за изследване на населението и човека, БАН
Е-mail: rositsa.racheva@gmail.com
Област на професионален интерес: Клинична психология – Превенция, лечение и рехабилитация на проблемна употреба на психоактивни вещества; Транспортна психология – когнитивни и личностни характеристики, свързани с рисково поведение на пътя.

Гл. ас. д-р Теодора Тасева

Биолог
Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Е-mail: tasevatk@bio21.bas.bg
Област на професионален интерес: Молекулярна генетика, епигенетична регулация на генната експресия, метилиране на ДНК, de novo и поддържащи ДНК метилтрансферази, импринтирани гени, изследване на ефектите на вещества, предизвикващи зависимости, ембрионално развитие, статистически модели на медиация и модерация.

Д-р Цвета Райчева

Психиатър
НЦОЗА, нач.отдел Зависимости
Е-mail: tsvetiraycheva@yahoo.com
Област на професионален интерес: развиване на политики в областта на намаляване на търсенето на наркотици, повишаване ефективност на лечение, ефективност при дейности за намаляване на вредите от употребата на наркотици и превенция на ХИВ и други кръвно и полово предавани заболявания, коморбидност, лечение на пациенти с комбинирана употреба на психоактивни вещества.

Яна Койчева

Биолог
Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Е-mail: yana.koicheva@gmail.com
Област на професионален интерес: Епигенетика, геномен импринтинг, механизми на регулация на импринтирани гени, ДНК метилиране, хистонови модификации.

Стилиана Симеонова

Биолог, студент
Е-mail: steli_sim@abv.bg
Област на професионален интерес: Експресия на таргетни гени при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества.

Партньори

  • Държавната психатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании
  • „Доверие за здраве – АГПСМП“ ООД
  • „АИСПМП-АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ“ ЕООД

Изследвани лица

Групата, обхваната от изследването до момента, включва общо 60 лица, разпределени в подгрупи както следва:

А – 17 лица със зависимост към наркотици, включени в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти;

Б – 19 лица със зависимост към алкохол, включени в програми за детоксификация и последваща психосоциална рехабилитация;

В – 20 лица, клинично здрави контроли.

Четирима от участниците се отличават качествено от обособените в процеса на изследването групи, поради което не са причислени към нито една от тях.


Резултати

Психологически изследвания

Задача: Да се проведе изследване за оценка качеството на живот на лицата от таргетните групи и да се извърши скрининг за наличие на травмиращи житейски събития в тяхната историята.

Данните получени при проучване на социално-демографските и психологически характеристики обект на настоящото изследване очертават следните характеристики на профила на изследваните лица:

Сред зависимите преобладават мъжете. Тази тенденция е типична за таргет групата на зависимите, тъй като склонността към поемане на риск, импулсивното поведение и търсенето на силни усещания са много по-характерни за мъжете. Сред зависимите към наркотици преобладават 30-40 годишните, а сред зависимите към алкохол – 40-50 годишните. Зависимите са по-ниско образовани от лицата от контролната група, основно поради невъзможността за съчетаване на начина на живот на зависимия с ученето. Повечето зависими са необвързани и голяма част от тях живеят сами или с родителите си. По-голяма част от зависимите към наркотици нямат деца, а повечето от зависимите към алкохол не живеят с децата си. Профилите на трудовата заетост на зависимите се открояват с доминиращи нива на безработица или временна заетост. Ясно се откроява връзката между проблемната употреба на психоактивни вещества и проблемите със закона. Около 40% от зависимите към алкохол имат съпътстващо хронично заболяване. Голяма част от зависимите започват да употребяват във възрастта до 18 години и имат родственици от първа и втора степен, които са зависими към психоактивни вещества.

Качеството на живот е значимо по-ниско при зависимите в сравнение с контролната група. Домейните, които в най-голяма степен допринасят за тази разлика са физическото здраве и психологичния статус. Социалните взаимоотношения са значимо по-лоши при лицата със зависимост от наркотици. Наличието на травмиращи събития се отчита много по-често при зависимите, отколкото при лицата от контролната група. Доминират психическия тормоз, животозастрашаващите злополуки, ситуациите в които изследваните лица са се чувствали заплашени/безпомощни; следвани от използването на физическа сила/насилие/заплахи срещу изследваните лица, както и наличието на животозастрашаващи заболявания и сериозни инциденти.

 

Молекулярно-генетични изследвания

Задача: Да се изследват нивата на експресия на подбрани гени при зависимите спрямо лицата от контролната група.

От кръвни проби на изследваните лица се изолирани тотална РНК и геномна ДНК. Направен е дизайн на специфични олигонуклеотидни праймери за изследване на таргетни гени. Анализът на генната експресия е извършен чрез qRT-PCR метод.

Изследвани са транскрипционните нива на основните гени, участващи в процесите на метилиране на ДНК. Метилирането на цитозина в ДНК молекулата е най-често срещаната епигенетична модификация при човека. ДНК метилирането е базов механизъм за регулиране на генната експресия на транскрипционно и посттранскрипционно ниво. Профилите на ДНК метилиране могат да бъдат интерпретирани от няколко групи протеини. Първите са членове на семейството на ДНК метилтрансферазите (DNMT1, DNMT3A и DNMT3B) и имат ключова роля за създаването и поддържането на CpG профилите на метилиране по време на развитието и диференциацията. Към вторите се отнася семейството на MBD белтъците (MBD1-4) – те могат специфично да се свързват с метилирани CpG динуклеотиди и да действат като преводачи между ДНК метилирането и хистонови модификации

От изследваните седем гена, участващи в процесите на ДНК метилиране, четири показват изменена експресия в кръвни проби на лица със зависимост към алкохол и наркотици. Транскрипционните нива на MeCP2 и MBD1 са понижени при зависимите към алкохол, докато тези на DNMT1 и MBD4 са повишени при зависимите към наркотици. Относителната експресия на DNMT3a, MBD2 и MBD3 при зависимите е съизмерима с тази на лицата от контролната група. Анализът на разпределението по пол показва половоспецифични корелации при някои от гените. Резултатите насочват за участие на ДНК метилирането в механизмите на зависимостите към психоактивни вещества, опосредствано от изменения в активността на метилтрансферазите и метил-свързващите белтъци.


Публикации


Контакти

Гл. ас. д-р Мария Кръстева

E-mail: maria_krasteva@abv.bg
Tел.: +359-2-979-2678
Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Българска Академия на Науките
Ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21
1113 София, България

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952