Проект КП-06-Н56/16

Оценка на ефективността на екстракти от култивирани български лечебни растения като потенциални терапевтични средства при социално значими заболявания


Договор: КП-06-Н56/16
Финансираща организация: Фонд Научни Изследвания – МОН
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
Партньорска организация: Институт по невробиология – БАН
Продължителност: 2022-2025

Aнотация на проекта: Научно базираните доказателства за използването на лечебните растения, като безопасни и нетоксични агенти в медицинската практика нарастват лавинообразно. Растенията са естествен източник на фармакологични съединения, които повишават ефективността на конвенционалната терапия, като намаляват нейните негативни ефекти. Превенцията и лечението на тежки социално-значими болести като Алцхаймер и неопластичните заболявания най-често е симптоматично и/или заместително и дори персонализираният подход в много от случаите не е в състояние да спре прогресията на заболяването. Съвременните терапевтични стратегии прилагат мултитаргетен подход за лечение, включвайки природни продукти от растителен произход.

Българската флора се характеризира с огромно разнообразие от лечебни видове, известни с високото си съдържание на биологично активни вещества. Тяхната биосинтеза е силно чувствителна към различните еколого-географски и антропогенни фактори, което оказва влияние върху състава на екстрактите и върху оценката на терапевтичния им потенциал. Биотехнологията са алтернатива за производство на голямо количество висококачествен растителен материал за синтез на вторични метаболити, стандартизирани по отношение на чистота за използването им във фито медицински препарати.

Проектът предлага иновативни научни изследвания, като използва интердисциплинарен подход за комплексна оценка на протективния ефект на екстракти от четири вида лечебни растения от българската флора: Sideritis scardicа (мурсалски чай, балкански ендемичен вид), Clinopodium vulgare (котешка стъпка), Marrubium vulgare (пчелинок) и Salvia aethiopsis (бяла какула), получени чрез методите на чисти, “зелени” биотехнологии. Изследванията ще бъдат насочени към (1) разработване на система за размножаване на посочените медицински видове; (2) определяне на невропротективния потенциал на екстрактите в експериментален модел на деменция от Алцхаймеров тип при плъхове; (3) изследване влиянието им върху клетъчната жизненост и пролиферативна активност на култивирани човешки туморни клетки.

От научна гледна точка, реализацията на проекта ще доведе до разработване на ефективна технология за размножаване in vitro и производство на биомаса за добив на ценни метаболити с постоянен състав при S. scardica, C. vulgare, M. vulgare и S. aethiopsis. Получените резултати ще допринесат за валидиране на антиоксидантния им потенциал. Ще бъдат получени нови данни за изясняване на невропротективните механизми на действие на екстрактите. Ще се определи ефектът им върху нивото на мозъчния невротрофичен фактор (BDNF) и клетъчния транскрипционен фактор (CREB), които са свързани с молекулните механизми на паметта. Ще бъде проучен антитуморният потенциал на екстрактите при човешки епителни туморни клетъчни линии за изясняване на техния цитостатичен и цитотоксичен ефект и типа клетъчна смърт (апоптоза, некроза, афтофагия и др.). Изясняването на потенциалния антиоксидантен, антитуморен и ацетилхолистеразен модулиращ и невромодулиращ ефект на тези лечебни растения ще бъде в помощ за разработването на по-безопасна и по-ефективна терапия за превенция и лечение на тези тежки социално значими болести.

Считаме, че този мултидисциплинарен проект, обхващащ широка гама от изследователски подходи и разработван от колектив от учени с различна специалност – биотехнолози, генетици, невробиолози, вирусолог, химик и математик ще има многостранни и значителени приноси, както по отношение на чисто фундаменталните аспекти на изследванията, така и по отношение на научно-приложните и дори социални аспекти на приложение на резултатите. Разработваната тематика е пряко свързана с приоритет № 2 “Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни“ на Национална научна програма, както и с приоритетното направление Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, клъстер „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“ и клъстер „Здравеопазване“ на Европейската Рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа 2021-2027.


Работна програма


Публикации


Участие в Научни форуми


Научни постижения


Други дейности


Екип

Ръководител на проекта
Главен асистент д-р Красимира Ташева – ИФРГ-БАН

Офис, Лаб. 324
Тел.: 02-979-3675 или 2624
Е-mail: krasitasheva@yahoo.com, krasitasheva@abv.bg
Област на научни интереси: in vitro техники и генетични манипулации, микроразмножаване, епигенетика, синтез на вторични метаболити, биоинформатика; лечебни, застрашени и културни видове.

Участници
Професор д-р Светлана Мишева – ИФРГ-БАН
Офис 319, лаб. 320
Тел: +359 2 979 36 77; +359 979 36 74
e-mail: s_landjeva@mail.bg
Област на научни интереси: генетично разнообразие при житните, генетичен контрол на важни стопански признаци (продуктивност, изкласяване, адаптивност) и биологични качества (кълняема енергия, дълготрайност на семената) при житните, толерантност към абиотичен и биотичен стрес, ефективност на азотното хранене, характеризиране, оценка и запазване на растителните генетични ресурси.
Главен асистент д-р Мария Иванова Петкова – ИФРГ-БАН

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: marry_petrova@yahoo.com
Област на научни интереси: Биотехнологии при лечебни растения, синтез на биологично активни вещества; клетъчни и тъканни култури; генетична трансформация. Растителни обекти на изследвания: планинска арника (Arnica montana L.), жълта тинтява (Gentiana lutea L.).

Главен асистент д-р Ани Красимирова Георгиева – ИЕМПАМ-БАН
Асистент д-р Таня Тошкова-Йотова – ИФРГ-БАН

Тел.: 02-979-21 82
Е-mail: t_toshkova_yotova@abv.bg
Област на научни интереси: Физиология и биохимия на микроводорасли, интензивно култивиране на мкроводорасли, зелени микроводорасли, изолиране на нови водораслови щамове, поддържане на водораслова колекция, биологично активни вещества от микроводорасли.

Инженер-еколог Маргарита Димитрова – ИФРГ-БАН

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: mstoyadinova@abv.bg
Област на научни интереси: In vitro манипулации, микроразмножаване, in vitro мутагенезис, клетъчна селекция, абиотичен стрес, биотехнология за опазване на околната среда.

Специалист-биолог Людмила Димитрова – ИФРГ-БАН

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail:
Област на научни интереси: In vitro микроразмножаване, растежни регулатори, растителен стрес.

Студент Елена Иванова Иванова – ЕИМПАМ-БАН
Доцент д-р Мария Иванова Лазарова – ИНБ-БАН – Координатор
Доцент д-р Полина Стоянова Петкова-Кирова – ИНБ-БАН
Главен асистент д-р Полина Матеева Матеева – ИНБ-БАН
Асистент Диамара Нонева Узунова- ИНБ-БАН

Контакти

Гл. ас. д-р Красимира Ташева

E-mail: krasitasheva@yahoo.com, krasitasheva@abv.bg
Тел.: 02-979-3675 или 2624
Институт по физиология на растенията и генетика
Българска Академия на Науките
Ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21
1113 София, България


↑ Top ↑

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952