Светлана Мишева

Професор д-р Светлана Мишева

(предишна фамилия Ланджева)

Блок 25
Oфис 319; Лаборатория 320
Тел.: +359 2 979 3677; +359 2 979 3674
Е-mail: s_misheva@bio21.bas.bg; slandjeva@gmail.com

Активности

Проф. Светлана Мишева работи в областта на генетика на растенията. Към настоящия момент е ръководител на научна група „Генетични ресурси, минерално хранене и толерантност към стрес при житни“ към Лаборатория „Растително-почвени взаимодействия“, Институт по физиология на растенията и генетика“. Със своите научни изследвания Проф. Мишева се стреми да допринесе за изясняване на генетичните и физиологичните фактори, определящи толерантността на растенията към стрес и азотната ефективност при житни култури. В сътрудничество с растителни физиолози, биофизици, цитолози, ентомолози, фитопатолози и селекционери проф. Мишева провежда изследвания за: 1) характеризиране и оценяване на генетичното разнообразие при пшеницата; 2) изясняване на генетичния контрол на важни агрономични признаци и устойчивост/толерантност към стресови фактори при пшеницата.

Образование

 • 1986 – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Молекулярна и функционална биология, специализация по генетика.
 • 2000 – доктор, шифър 01.06.06 Генетика, Институт по генетика – БАН.

Специализации

 • 1996 – Приложения на молекулните маркери в растителната селекция – CYMMYT, Мексико.
 • Молекулярно-цитогенетични методи – Център по Аграрни Изследвания, Мартонвашар, Унгария.

Академична кариера

 • 1988 – 2008 н.с. III-I ст. , Институт по генетика – БАН.
 • 2008 – 2018 ст.н.с./доцент, Институт по генетика, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН.
 • 2018 – досега професор, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН.
 • 2006 – 2009 Гостуващ учен, Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Гатерслебен, Германия.

Членство в научни организации

 • 2005 – досега член на EWAC (European Cereal Genetics Co-operative).
 • 2008 – 2009 член на EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding).

Настоящи проекти

 • Проект КП-06-Н31/17 (2019-2022) финансиран от ФНИ-МОН на тема: „Цялостен геномен скрининг и асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в зърното при български сортове обикновена пшеница“ – (ръководител).
 • Проект ДНТС/Словакия 01/4 (2016-2019), финансиран от ФНИ, на тема: „Оценка на реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка селекция“ – (ръководител).
 • Проект по ЕБР с Унгария (Център по Аграрни Изследвания, Мартонвашар) на тема: „Роля на био-активни съединения в отговора на културни растения към стрес. Ефекти върху фотосинтезата и взаимодействие с растителни хормони“ – (участник).

Партньорство

 • IPK, Гатерслебен, Германия (Dr. Andreas Börner).
 • Институт по цитология и генетика, Руска Академия на Науките, Новосибирск, Русия (ст.н.с. Татяна Пшеничникова).
 • Център по Аграрни Изследвания, Мартонвашар, Унгария (Prof. Tibor Janda).
 • Аграрен Университет, Нитра, Словакия (Prof. Marian Brestic).
 • Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», съкратено ВИР, Санкт Петербург, Русия (Проф. Елена Хлесткина).
 • Lochow-Petkus, Айнбек, Германия (Dr. Viktor Korzun).

Публикационна активност

Научни публикации: 93. От тях 35 в списания с Импакт фактор.

Scopus h-index: 10.

Цитирания: 682.

Избрани публикации

Chovancek E, Zivcak M, Botyanszka L, Hauptvogel P, Yang X, Misheva S, Hussain S, and Brestic M (2019) Transient heat wave may affect the photosynthetic capacity of susceptible wheat genotypes due to insufficient photosystem I photoprotection. Plants, Special Issue „Molecular Mechanisms and Genetics of Plant Resistance to Abiotic Stress“, MDPI, 8, 282

Pál M, Ivanovska B, Oláh T, Tajti J, Áron Hamow K, Szalai G, Khalil R, Vanková R, Dobrev P, Misheva SP, and Janda T (2019) Role of polyamines in plant growth regulation of Rht wheat mutants. Plant Physiology and Biochemistry 137: 189–202

Kartseva T, Börner A, and Misheva S (2018) Wheat semi-dwarfing genes affect plant response to drought-induced oxidative stress in a genotype dependent manner. Genetics and Plant Physiology, 8(1–2):38–50

Shchukina LV, Pshenichnikova TA, Khlestkina EK, Misheva S, Kartseva T, Abugalieva A, and Börner A (2018) Chromosomal location and mapping of quantitative trait loci determining technological parameters of grain and flour in strong-flour bread wheat cultivar Saratovskaya 29. Cereal Research Communications, 46, 4: 628-638

Brestic M, Zivcak M, Hauptvogel P, Misheva S, Kocheva K, Yang X, Li X,  and Allakhverdiev SI (2018) Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions. Photosynthesis Research 136, 245–255

Jusovic M, Velitchkova MY, Misheva SP, Börner A, Apostolova EL, and Dobrikova AG (2018) Photosynthetic responses of a wheat mutant (Rht-B1c) with altered DELLA proteins to salt stress. Journal of Plant Growth Regulation, 37(2): 645-656

Petrov P, Petrova A, Dimitrov I, Tashev T, Olsovska K, Brestic M, and Misheva S (2018) Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought. Journal of Agronomy and Crop Science, 204: 435-441

Dobrikova AG, Yotsova EK, Börner A, Landjeva SP, and Apostolova EL (2017). The wheat mutant DELLA-encoding gene (Rht-B1c) affects plant photosynthetic responses to cadmium stress. Plant Physiology and Biochemistry 114: 10-18

Landjeva S, Koutev V, Tsenov N, Chamurlijski P, Trifonova T, Nenova V, Kartseva V, Kocheva K, Petrov P, and Georgiev G (2016). Productivity and nitrogen use efficiency in bread wheat – comparative analysis of old and modern Bulgarian cultivars. Scientific Works of the Institute of Agriculture – Karnobat, Bulgaria, 3(1) 2014: 267-276

Landjeva S, Ganeva G, Korzun V, Palejev D, Chebotar S, and Kudrjavtsev A (2015). Genetic diversity of old bread wheat germplasm from the Black Sea region evaluated by microsatellites and agronomic traits. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 13: 119-130

Pshenichnikova TA, Khlestkina EK, Landjeva S, Kartseva T, Börner A, Simonov AV, Shchukina LV, and Morozova EV (2015). Genetic dissection of earliness by analysis of a recombinant chromosome substitution double haploid mapping population of bread wheat (Triticum aestivum) in different geographic regions. Euphytica 206: 191-202

Ganeva G, Landjeva S, Belchev I, and Koleva L (2014). Characterization of two wheat doubled haploid populations for resistance to common bunt and its association with agronomic traits. Cereal Research Communications 42: 484–494; RG IF 2014 – 0.82

Kocheva K, Nenova V, Karceva T, Petrov P, Georgiev GI, Börner A, and Landjeva S (2014). Changes in water status, membrane stability and antioxidant capacity of wheat seedlings carrying different Rht-B1 dwarfing alleles under drought stress. Journal of Agronomy and Crop Science 200: 83-91

Nenova V, Kocheva K, Petrov P, Georgiev G, Karceva T, Börner A, and Landjeva S (2014). Wheat Rht-B1 dwarfs exhibit better photosynthetic response to water deficit at seedling stage compared to the wild type. Journal of Agronomy and Crop Science 200: 434-443

Kocheva KV, Landjeva SP, and Georgiev GI (2014). Variation in ion leakage parameters of two wheat genotypes with different Rht-B1 alleles in response to drought. Journal of Biosciences 39: 753-759

Landjeva S, Börner A, Pshenichnikova T, Khlestkina E, Kartseva T, and Lohwasser U (2014). The genetic approach to physiological studies in bread wheat. Genetics and Plant Physiology 4(1–2): 68–79

Börner A, Landjeva S, Nagel M, Rehman Arif MA, Allam M, Agacka M, Doroszewska T, and Lohwasser U (2014). Plant genetic resources for food and agriculture (PGRFA) – maintenance and research. Genetics and Plant Physiology 4(1–2): 13-21

Ganeva G, Petrova T, Landjeva S, Todorovska E, Kolev S, Galiba G, Szira F, and Bálint A (2013). Frost tolerance in winter wheat (Triticum aestivum) cultivars: differential effects of chromosome 5A and association with microsatellite alleles. Biologia Plantarum 57: 184-188

Landjeva S, Kocheva K, Karceva T, Sepsi A, Molnár I, Schneider A, Ganeva G, Georgiev G, and Molnár-Láng M (2012) Molecular cytogenetic identification of a wheat-Aegilops geniculata Roth spontaneous chromosome substitution and its effects on the growth and physiological responses of seedlings to osmotic stress. Plant Breed 131: 81-87

Landjeva S, Karceva T, Korzun V, and Ganeva G (2011) Seedling growth under osmotic stress and agronomic traits in Bulgarian semi-dwarf wheat – comparison of genotypes with Rht8 and/or Rht-B1 genes. Crop & Pasture Sci 62 (12): 1017-1025

Melnikova NV, Ganeva GD, Popova ZG, Landjeva S and Kudryavtsev AM (2010) Gliadins of Bulgarian durum wheat (Triticum durum Desf.) landraces: genetic diversity and geographical distribution. Genet Resour Crop Evol 57:587-595

Ganeva G, Korzun V, Landjeva S, Popova Z, and Hristov N (2010) Genetic diversity assessment of Bulgarian durum wheat (Triticum durum Desf.) landraces and modern cultivars using microsatellite markers. Genet Resour Crop Evol 57:273-285

Landjeva S, Lohwasser U, and Börner A (2010) Genetic mapping within the wheat D genome reveals QTL for germination, seed vigour and longevity, and early seedling growth. Euphytica 171:129-143

Nagel M, Vogel  H, Landjeva S, Buck-Sorlin G, Lohwasser U, Scholz U, and Börner A (2009) Seed conservation in ex situ genebanks – genetic studies on longevity in barley. Euphytica 170: 5-14

Nenova V, Merakchiyska M, Ganeva G, Zozikova E and Landjeva S (2009) Physiological responses of wheat (Triticum aestivum L.) – Aegilops sharonensis introgression lines to excess copper. J Agron Crop Sci 195:197-203

Kocheva KV, Kartseva Т, Landjeva S and Georgiev G (2009) Physiological response of wheat seedlings to mild and severe osmotic stress. Cereal Res Commun 37: 199-208

Ganeva G, Petrova T, Law CN, Landjeva S and Sayers L (2008) Plant survival after freezing in wheat ‘Cappelle Desprez’ (‘Bezostaya 1’) intervarietal chromosome substitution lines. Plant Breed 127:121–124

Landjeva S, Neumann K, Lohwasser U and Börner A (2008) Molecular mapping of genomic regions associated with growth response to osmotic stress in wheat seedlings. Biol Plant 52: 259-266

Landjeva S, Korzun V, Stoimenova E, Truberg B, Ganeva G and Börner A (2008) The contribution of the gibberellin-insensitive semi-dwarfing (Rht) genes to genetic variation in wheat seedling growth in response to osmotic stress. J Agric Sci 146:275-286

Landjeva S, Korzun V and Börner A (2007) Molecular markers: actual and potential contributions to wheat genome characterization and breeding. Euphytica 156:271–296

Landjeva S, Korzun V and Ganeva G (2006) Evaluation of genetic diversity among Bulgarian winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties during the period 1925-2003 using microsatellites. Genet Resour Crop Evol 53:1605-1614

Landjeva S, Korzun V, Tsanev V, Vladova R and Ganeva G (2006) Distribution of the wheat-rye translocation 1RS.1BL among bread wheat varieties of Bulgaria. Plant Breed 125: 102-104

Ganeva G, Korzun V, Landjeva S, Tsenov N and Atanasova M (2005) Identification, distribution and effects on agronomic traits of the semi-dwarfing Rht alleles in Bulgarian bread wheat cultivars. Euphytica 145: 305-315

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952