Проект Serrate

Оценка на физиологичните отговори на пшеница и тритикале към засушаване и преовлажняване на почвата след рутинно приложение на селективен хербицид


Договор: КП-06-Н36/3 30-09-2020 г.
Финансираща организация: Фонд Научни изследвания – МОН
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
Продължителност: 01-10-2020 г. – 30-09-2023 г.
Бюджет: 120 000 лв.

Анотация

Негативното влияние на плевелите са важен лимитиращ фактор при отглеждането на селскостопанските култури, поради което използването на хербициди е обективна потребност в съвременното селско стопанство. Същевременно, човешката дейност и неразумното използване на природните ресурси допринасят за непрекъснато задълбочаващи се неблагоприятни промени в климата на Земята.  Две значителни заплахи за България в следствие на климатичните промени са от една страна засушаването, а от друга страна – внезапни и труднопредвидими, но обилни валежи, водещи до наводнения и преовлажняване на почвата. Настоящият проект се фокусира върху физиологичните отговори на две икономически важни зърнено-житни култури пшеница и тритикале към засушаване и преовлажняване на почвата след рутинно приложение на селективния хербицид Зеррате (Syngenta). Задачата на проекта е да се даде оценка дали и как третирането с хербицида може да предизвика крос-синергизъм/крос-адаптация на растенията към последващо прилагане на абиотичен стресов фактор като се подходи мултидисциплинарно и се интерпретират включените физиологични, биохимични и молекулярно-биологични механизми. Очаква се използваният хербицид да не предизвика съществени изменения във физиологичния отговор на пшеница и тритикале, когато е приложен самостоятелно, тъй като двете култури са толерантни към него. От друга страна се очаква самостоятелно приложени двата абиотични стреса (засушаване и преовлажняване на почвата) да потиснат растежа при културните растения, което вероятно ще е свързано с отклонения от нормалните физиологични процеси, с отключване на стресови реакции, с изменение в активността на фотосинтезата и количествата на стресовите маркери, и промени в ензимната, неензимна и хормонална системи. Физиологичните промени в растенията, в следствие на последователно приложение на хербицид и абиотичен стресов фактор при двете култури, ще бъдат изследвани посредством биохимични, биофизични и молекулярно-биологични анализи. Колективът на проекта е съставен от 10 участници, трима от които са млади учени (студент, докторант и пост-докторант). Постигането на целта на проекта е от значение за фундаменталната наука и получените резултати ще представляват добавена стойност към познаването на механизмите за физиологичен отговор и адаптация към абиотичен стрес на зърнено-житни култури след рутинно третиране със селективен хербицид. В по‐далечна перспектива това би било полезно за изработването на стратегия за прилагане на тези знания при нови подходи за повишаване на устойчивостта на културните растения към потенциалните заплахи за селското стопанство, което би дало положително отражение и на добивите от селскостопанска продукция, с пряка полза за обществото и задоволяване на продоволствените нужди на населението.


Работна програма


Публикации


Участие в Научни форуми


Екип

Ръководител на проекта
Десислава Тодорова – Доцент д-р
Офис 124, Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676 или 2693
Е-mail: dessita@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Растежни регулатори, полиамини, фитохормони, стрес при растенията.
Участници
Искрен Сергиев – Доцент д-р
Офис 119, Лаб. 105
Тел.: 02-979-2698
Е-mail: iskren@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Синтетични растежни регулатори, фитохормони, цитокинини, антицитокинини, полиамини, хербициди, стрес при растенията.
Ирина Васева – Доцент д-р
Офис 222, Лаб. 121
Тел. +359 (2) 979 2602 или 2691
E-mail: vaseva@bio21.bas.bg; irinavaseva@gmail.com
Област на научни интереси: Растителни хормони, етилен, цитокинини, тъканна специфичност на хормоналните сигнали и взаимодействия, дехидрини, експресия на стрес-индуцируеми белтъци.
Зорница Катерова – Главен асистент д-р

Офис 124, Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676 или 2689
Е-mail: zkaterova.landzhova@gmail.com
Област на научни интереси: Растителен стрес, UV-стрес, полиамини.

Елена Шопова – Главен асистент д-р

Лаб. 103
Тел.: 02-979-2694
Е-mail: kostei@abv.bg
Област на научни интереси: Абиотичен и биотичен стрес, окислителен стрес, антиоксиданти, хербициди.

Лиляна Бранкова – Главен асистент д-р

Офис #305 Лаб. 304
Тел. (+359 2) 979 26-36, 26-33
E-mail: lbrankova@abv.bg
Област на научни интереси: Растителна физиология и биохимия, биоремедиация, стрес, защитни системи в растенията.

Владимир Александров – Асистент д-р
Лаб. #304
Тел. (+359 2) 979 26 33
Е-mail: aleksandrov@bio21.bas.bg; aleksandrov@gbg.bg
Област на научни интереси: фенотипиране, фотосинтеза, хлорофилна флуоресценция, абиотичен стрес, фотобиофизика, математически модели на биологични системи, нанобиология.
Людмила Димитрова – Специалист-биолог

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail:
Област на научни интереси: In vitro микроразмножаване, растежни регулатори, растителен стрес.

Маргарита Петракова – Студент

Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676

Ана Благоева – Студент

Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676

Контакти

Доц. д-р Десислава Тодорова

E-mail: dessita@bio21.bas.bg
Tел.: +359-2-979-2676
Институт по физиология на растенията и генетика
Българска Академия на Науките
Ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21
1113 София, България


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952