Работна програма

През първия етап ще се изучава физиологичния отговор на млади растения пшеница  след прилагане на хербицида Зеррате и последващо третиране със засушаване или преовлажняване на почвата, с цел изследване на толерантността им в условия на абиотичен стрес. През втория етап на проекта ще се работи с тритикале по същите модели и със същата цел на изследването.

Експерименталните дейности по проекта са разделени на методологична база: ще се изследват биометричните показатели (Работен пакет 1), посредством биохимични методи ще се определя съдържание на стресови маркери, неензимни антиоксиданти, ендогенни растежни регулатори (полиамини), активност на антиоксидантни ензими (Работен пакет 2); използвайки молекулярно-биологични методи ще бъде проследена експресията на гени, кодиращи основни антиоксидантни ензими (Работен пакет 3); фотосинтетичната активност (Работен пакет 4) ще бъде изследвана чрез биофизични методи. Ще се потърси връзката между изследваните физиологични показатели и растителния отговор на изпитваните култури към третиране със селективен хербицид и последващо прилагане на абиотичен стресов фактор.

 

Схема на опитната постановка.

 

Работен пакет 1

В този пакет са планирани експериментални дейности по отглеждането на растенията, съответните третирания и на събирането на растителни проби, и ще бъде изследван ефекта на третирането с хербицид и последващото подлагане на растенията на засушаване или преовлажняване на почвата върху растежа и физиологичния статус на растенията.

Работен пакет 2

Планирани са експериментални дейности, базирани на биохимични методи за определяне съдържанието на стресови маркери (малондиалдехид, водороден пероксид, свободен пролин) неензимни антиоксиданти (общи феноли, общи тиолови групи, глутатион), растежни регулатори (полиамините спермин, спермидин и путресцин), общ белтък; антиоксидантна ензимна активност (каталаза, гваякол пероксидаза, супероксид дисмутаза, микрозомалните цитохром Р450 редуктаза и цитохром b5 редуктаза)..

Работен пакет 3

Планирани са експериментални дейности, основани на молекулярно-биологични методи за експресията на гени, кодиращи гореспоменатите антиоксидантни ензими.

Работен пакет 4

В този работен пакет ca включени експериментални дейности по определяне съдържанието на листни пигменти; измерване на газообмена и хлорофилната флуоресценция.


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952