Ирина Васева

Доцент д-р Ирина Васева

Блок 21, офис 222; лаб. 121
Тел.: +359-2-9792602; +359-2-979-2691
Е-mail: vaseva@bio21.bas.bg;
irinavaseva@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3117-7274
SCOPUS Author ID: 23487270100

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Растеж и развитие на растенията, хормонални сигнални пътища, клетъчна специчичност на етиленовите сигнали, цитокининов метаболизъм, молекулярна билогия на растителния стрес, стресс-индуцируеми белтъци, протеази, протеазни инхибитори, дехидрини.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Образование
Висше – СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1997

Научни степени

 • Доктор, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН, 2007, дисертация на тема: „Влияние на екзогенни растежни регулатори и абиотичен стрес върху цитокинин оксидаза/дехидрогеназа и ендогенни цитокинини в млади грахови растения”
 • Магистър по биотехнологични процеси, СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1997

МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2018 – продължава: доцент
 • 2010 – 2018:  главен асистент, ИФРГ – БАН
 • 2005 – 2009: асистент, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН
 • 2000 – 2005: редовен докторант, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН
 • 1999 (май-декември): специалист-биолог, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • юли 2014 –юни 2017: Следдокторска специализация в Департамента по биология, Катедра Функционална растителна биология, приемаща лаборатория – проф.Доминик Ван Дер Стратен, Университет Гент, Белгия
 • август 2012 – юли 2013: Следдокторска специализация в Институт по растителни науки, приемаща лаборатория – Проф. Урс Фелер, Университет Берн, Швейцария (01.08.2012-31.07.2013), финансирана по програма за научен обмен между Новите страни членки на ЕС и Швейцария – SCIEX–NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland)
 • февруари 2009 – юли 2010: Следдокторска специализация в Департамента по физиология, Група по хормонални сигнали и биовизуализации, приемаща лаборатория – проф.Доминик Ван Дер Стратен, Университет Гент, Белгия
 • юни 2002 – май 2003: Докторска специализация по програма „Мария Склодовска Кюри” в Националния институт по земеделска ботаника (NIAB), група „Молекуляра биология”, Кеймбридж, Великобритания

ПРОЕКТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

2022 – 2025 Проект КП-06-Н66/7 ”Сравнителен анализ на физиологичните ефекти на мелатонин върху сортове българска пшеница с различна сухоустойчивост”, член на научния колектив
2022 – 2024 Проект HormOnDrought „Физиологични и молекулярни механизми на толерантност към засушаване при третиране с фитохормони”, в рамките на прякото Споразумение на БАН с Литовската Академия на науките,  ръководител на научния колектив от БАН
2020 – 2023 Проект КП-06-Н36/3 -30.09.2020 ”Оценка на физиологичните отговори на пшеница и тритикале към засушаване и преовлажняване на почвата след рутинно приложение на селективен хербицид”, член на научния колектив
2020 – 2023 Проект КП-06-Н36/2 – 29.09.2020 ” Бобовите растения в България – източник на полезни допълнителни вещества с белтъчна природа”, член на научния колектив
2018 – 2020 Проект VS.078.18N “Клетъчно-специфични етиленови сигнали в растенията при отговор към абиотичен стрес” в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO), Белгия, ръководител на научния колектив от БАН
2017 – 2020 Проект ДН11/8, финансиран от Фонд Научни изследвания „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, член на научния колектив
2016 – 2019 Проект ДН06/12, финансиран от Фонд Научни изследвания „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, член на научния колектив
2013 – 2014 Проект BG051PO001-3.3.06-0025, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”, обучител
2012 – 2013 Проект N: 11.113 – “Identification of Dehydrin Types involved in Abiotic Stress Responces in Trifolium repens -IDAST”, финансирана по програма за научен обмен между Новите страни членки на ЕС и Швейцария – SCIEX–NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland), Приемаща лаборатория – проф. Урс Фелер, Университет в Берн, Берн, Швейцария, водещ изследовател
2011 – 2013 Проект DNTC 01-12/13.12.2011 “Regulation of proteolysis under water stress in di- and monocotyledonous plants” (REPRODIMO), “, съ-ръководител и член на научния колектив

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член на Секция „Физиология и биохимия на растенията” към Съюза на учените в България (СУБ)
 • Член на Федерацията на Европейските дружества по растителна биология (FESPB)

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД 2005

Vaseva II, Simova-Stoilova L, Kostadinova A, Yuperlieva-Mateeva B, Karakicheva T, Vassileva V. 2022. Heat-stress-mitigating effects of a protein-hydrolysate-based biostimulant are linked to changes in Protease, DHN, and HSP gene expression in maize. Agronomy, 12, 5, 1127.

Vaseva II, Ivanova K, Simova-Stoilova L. 2022. Bowman-Birk protese inhibitor gene expression in Phaseolus vulgaris – organ specificity and induction under abiotic stresses. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology, 107, 4, 61-71.

Vaseva II, Simova-Stoilova L, Kirova E, Mishev K, Depaepe T, Van Der Straeten D, Vassileva V, 2021. Ethylene signaling in salt-stressed Arabidopsis thaliana ein2-1 and ctr1-1 mutants – A dissection of molecular mechanisms involved in acclimation. Plant Physiology and Biochemistry, 167: 999-1010.

Vaseva II, Mishev K, Depaepe T, Vassileva V, Van Der Straeten D. 2021. The Diverse Salt-Stress Response of Arabidopsis ctr1-1 and ein2-1 Ethylene Signaling Mutants Is Linked to Altered Root Auxin Homeostasis. Plants, 10 (3), 452.

Velinov V, Vaseva I, Zehirov G, Zhiponova M, Georgieva M, Vangheluwe N, Beeckman T, Vassileva V. 2020. Overexpression of the NMig1 Gene Encoding a NudC Domain Protein Enhances Root Growth and Abiotic Stress Tolerance in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 11, 815.

Vassileva V, Vaseva I, Dimitrova A. 2019. Expression profiling of DNA methyltransferase genes in wheat genotypes with contrasting drought tolerance. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25, 5, 845-851.

Vaseva II, Qudeimat E, Potuschak T, Du Y, Genschik P, Vandenbussche F, Van Der Straeten D. 2018. The plant hormone ethylene restricts Arabidopsis growth via the epidermis. PNAS, 115,17.

Vaseva II, Vandenbussche F, Simon D, Vissenberg K, Van Der Straeten D. 2016. Cell type specificity of plant hormonal signals: case studies and reflections on ethylene. Russian Journal of Plant Physiology, 63 (5): 577-586.

Vaseva II, Zehirov G, Kirova E, Simova-Stoilova L. 2016. Transcript profiling of serine-and cysteine protease inhibitors in Triticum aestivum varieties with different drought tolerance. Cereal Research Communications, 44 (1): 79-88.

Feller U, Vaseva II. 2014. Extreme climatic events: impacts of drought and high temperature on physiological processes in agronomically important plants. Frontiers in Environmental Science, doi: 10.3389/fenvs.2014.00039.

Vaseva I, Anders I, Yuperlieva-Mateeva B, Nenkova R, Kostadinova A, Feller U. 2014. Dehydrin expression as a potential diagnostic tool for cold stress in white clover. Plant Physiology and Biochemistry, 78: 43-48.

Vaseva I, Anders I, Feller U. 2014. Identification of dehydrin subclasses involved in drought response of Trifolium repens. Journal of Plant Physiology, 171: 213-224.

Vaseva I, Feller U. 2013. Natural antisense transcripts of Trifolium repens dehydrins. Plant Signaling & Behaviour, e27674.

Vaseva I, Akiscan Y, Simova-Stoilova L, Kostadinova A, Nenkova R, Anders I, Feller U, Demirevska K. 2012. Аntioxidant response to drought in red and white clover. Acta Physiologiae Plantarum, 34 (5): 1689-1699.

Vandenbussche F, Vaseva I, Vissenberg K, Van Der Straeten D. 2012. Ethylene in vegetative development: a tale with a riddle. Tansley review. New Phytologist, 194: 895-909.

Vaseva I, Sabotic J, Sustar-Vozlic J, Meglic V, Kidric M, Demirevska K, Simova-Stoilova L. 2011. The Response of Plants to Drought Stress – The Role of Dehydrins, Chaperones, Proteases and Protease Inhibitors in Maintaining Cellular Protein Function. In: Droughts: New Research, Chapter 11, Editors: Diogo F. Neves and João D. Sanz, ©2011 Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-62100-769-2.

Vaseva I, Akiscan Y, Demirevska K, Anders I, Feller U. 2011. Drought stress tolerance of red and white clover – comparative analysis of some chaperonins and dehydrins. Scientia Horticulturae, 130: 653–659.

Grigorova B, Vaseva I, Demirevska K, Feller U. 2011. Combined drought and heat stress in wheat: changes in some heat shock proteins. Biol Plantarum, 55 (1): 105-111.

Grigorova B, Vaseva I, Demirevska K, Feller U. 2011. Comparative study of HSP expression after individually applied and combined drought/heat stress in wheat plants. Acta Physiologiae Plantarum, 33 (5): 2041-2049.

Vaseva II, Grigorova BS, Simova-Stoilova LP, Demirevska KN, Feller U. 2010. Abscisic acid and LEA profile changes in winter wheat under progressive drought stress. Plant Biology, 12 (5): 698–707.

Simova-Stoilova L, Vaseva I, Grigorova B, Demirevska K, Feller U. 2010. Proteolytic activity and cysteine protease expression in wheat leaves under severe soil drought and recovery. Plant Physiology and Biochemistry, 48(2-3): 200-206.

Vaseva I, Todorova D, Malbeck J, Travničkova A, Machačkova I. 2009. Mild temperature stress modulates cytokinin content and cytokinin oxidase/ dehydrogenase activity in young pea plants. Acta Agronomica Hungarica, 57(1): 33–40.

Todorova D, Vaseva I, Malbeck J, Trávníčková A, Macháčková I, Karanov E. 2007. Cytokinin oxidase/dehydrogenase activity as a tool in gibberellic acid/cytokinin cross talk. Biol Plantarum, 51 (3): 579-583.

Todorova D, Vaseva-Gemisheva I, Petrov P, Stoynova-Bakalova E, Alexieva V, Karanov E,, Smith A, Hall M. 2006. Cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX) activity in wild and ethylene-insensitive mutant eti5 type of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh plants and the effect of cytokinin N1-(2-chloro-4-pyridyl)-N2-phenylurea on enzymatic activity and leaf morphology. Acta Physiol Plant, 28 (6): 613-617.

Todorova D, Genkov T, Vaseva-Gemisheva I, Alexieva V, Karanov E, Smith A, Hall M. 2005. Effect of temperature stress on the endogenous cytokinin content in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh plants. Acta Physiol Plant, 27 (1): 13-18.

Vaseva-Gemisheva I, Lee D, Karanov E. 2005. Response of cytokinin oxidase/dehydrogenase expression and specific activity to drought stress and herbicide treatments in pea leaves. Plant Growth Regul, 46: 199-208.

Vaseva-Gemisheva I, Sergiev I, Todorova D, Alexieva V, Stanoeva E, Lachkova V, Karanov E. 2005. Antagonistic effects of triazolo[4, 5-d]pyrimidine and pyridylurea derivatives on cytokinin-induced cytokinin oxidase/dehydrogenase activity in young pea plants. Plant Growth Regul, 46: 193-197.


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952