18.02.2011 г.
ОБЯВА

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за Главен редактор на списание 'Genetics and Plant Physiology'.
Списание 'Genetis and Plant Physiology' е приемник на сп. 'General and Applied Plant Physiology' и сп. 'Genetics and Breeding', и ще продължи издаването на научни статии в областта на физиологията на растенията и генетиката.
Кандидатите за Главен редактор на сп. 'Genetics and Plant Physiology' е необходимо да бъдат хабилитирани учени с опит в редакционната дейност, да имат добри организаторски качества и ясна визия и амбиция за развитието на списанието.
Участието в редакционни колегии на международни научни списания ще се счита за предимство.

Необходими документи:
1. Молба.
2. Научна автобиография.
3. Стратегия за развитие на списанието.

Краен срок за подаване на документи: 15 март 2011 г.

За контакти: Доц. д-р Катя Георгиева - Зам. Директор на ИФРГ
тел.: 02-979-2611; e-mail: katya@bio21.bas.bg


02.02.2011 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 02 февруари 2011 г. от 1000 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г.Бончев”, блок 21, II етаж  ще се проведе съвместно заседание на Научния съвет и на Общото събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика.

Дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на отчета на Института за 2010 г.
2. Избор на членове на Консултативни научни съвети към БАН.

Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в постоянното научно звено заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен.
Присъствието на тези лица е задължително.

От ръководството на Института


20.01.2011 г.
ЛОГО НА ИФРГ

Уважаеми колеги, новият сайт на ИФРГ е в процес на разраборка и във връзка с това е необходимо да си изберем ново лого на Института.
Всички Ваши идеи са добре дошли. Предложенията си може да изпращате на Искрен.

От ръководството на Института


07.12.2010 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 07 декември 2010 г. (вторник) от 1500 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г.Бончев”, блок 21, II етаж  ще се проведе Общо събрание на служителите от Института по физиология на растенията и генетика.

Дневен ред:
1. Обсъждане и вземане на решение, относно мерки за предприемане на действия в ИФРГ за изпълнение на съкратения бюджет, дадени с указания на УС на БАН - писмо N:80-00-119/23.09.2010 г.
2. Разни.

От ръководството на Института


09.11.2010 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 09 ноември 2010 г. от 1530 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г.Бончев”, блок 21, II етаж  ще се проведе Общо събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика.

Дневен ред:
1. Информация за финансовото състояние на Института да края на 2010 г. Докладват директора и гл. счетоводител на ИФРГ.
2. Указания на УС на БАН - писмо N:80-00-119/23.09.2010 г., относно мерки за предприемане на действия от Институтите за изпълнение на намаления бюджет за 2010 г.
3. Приемане на Решение на ОС в изпълнение на писмо N:80-00-119/23.09.2010 г.
4. Разни.

От ръководството на Института


08.10.2010 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 08 октомври 2010 г. от 1600 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г.Бончев”, блок 21, II етаж  ще се проведе Общо събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика.

Дневен ред:
1. Представяне на новото ръководство на Института.
2. Информация за финансовото състояние на Института.

Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в постоянното научно звено заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен.
Присъствието на тези лица е задължително.

От ръководството на Института


11.08.2010 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 11 август 2010 г. от 900 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г.Бончев”, блок 21, II етаж  ще се проведе Общо събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика за обсъждане на програмите на кандидатите за директор на Института. Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в постоянното научно звено заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен.
Присъствието на тези лица е задължително.

От ръководството на Института


27.07.2010 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 27.07.2010 г. от 1030ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

АНАЛИЗ НА ОКСИДАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ В ГРАХ, ИНДУЦИРАНИ ОТ ФОТОАКТИВНО ГЕНЕРИРАН СИНГЛЕТЕН КИСЛОРОД

Докторант Елена Шопова

Научен ръководител:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Вера Алексиева


03.06.2010 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Иван Илиев

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИКОХИМИЧНИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ РАСТЕЖА И СЪСТАВА НА ВОДОРАСЛИ ОТ ЕКСТРЕМНИ МЕСТООБИТАНИЯ

Научен ръководител:
ст. н. с. ІІ ст. дбн Георги Петков

Рецензенти:
ст. н. с. І ст. дхн Камен Стефанов
ст. н. с. ІІ ст. д-р Ирина Пунева

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 03.06.2010 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


28.05.2010 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 28.05.2010 г. от 0930ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

ВЛИЯНИЕ НА ДЕХИДРАТАЦИОННИЯ СТРЕС И АБК ВЪРХУ РАЗТВОРИМИ БЕЛТЪЦИ И ЕНЗИМИ, ОБЕЗВРЕЖДАЩИ АКТИВНИТЕ ФОРМИ НА КИСЛОРОДА В ПРОРАСТВАЩИ СЕМЕНА ОТ ПШЕНИЦА

Докторант Светла Събева

Научен консултант:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Димитрина Недева


27.05.2010 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Лиляна Бранкова

РОЛЯ НА АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТА И МИКРОЗОМАЛНИТЕ ЕНЗИМИ НАДФН:ЦИТОХРОМ р450 РЕДУКТАЗА И НАДН:ЦИТОХРОМ b5 РЕДУКТАЗА ПРИ НЯКОИ ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА АБИОТИЧЕН СТРЕС

Научен консултант:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Вера Алексиева

Рецензенти:
акад. Евгени Головински
проф. дбн Йорданка Иванова

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 27.05.2010 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


05.05.2010 г.
ЛЕКЦИЯ
Проф. Мишел Херцог от Университета в Гренобъл (Франция) ще изнесе лекция на тема:

ХОРМОНАЛЕН ТРАНСДУКЦИОНЕН ПЪТ И КЛЕТЪЧНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИ ARABIDOPSIS

Каним всички интересуващи се н
а 05.05.2010 г. от 1000ч. в заседателната зала на ИФР.


02.03.2010 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 02.03.2010 г. от 1030ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

РОЛЯ НА МИКРОЗОМАЛНИТЕ ЕНЗИМИ НАДФН:ЦИТОХРОМ р450 РЕДУКТАЗА, НАДН:ЦИТОХРОМ b5 РЕДУКТАЗА И НЯКОИ КОМПОНЕНТИ НА АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТА ПРИ ФАСУЛ В УСЛОВИЯ НА АБИОТИЧЕН СТРЕС

Докторант н. с. III ст. Лиляна Бранкова

Научен консултант:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Вера Алексиева


11.02.2010 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 11.02.2010 г. от 1030ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИКОХИМИЧНИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ РАСТЕЖА И МЕТАБОЛИТИ НА ВОДОРАСЛИ ОТ ЕКСТРЕМНИ МЕСТООБИТАНИЯ

Докторант н. с. III ст. Иван Илиев
Секция 'Експериментална алгология'

Научен ръководител:
ст. н. с. ІІ ст. дбн Георги Петков


26.11.2009 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Ирина Иванова Москова

ЗАЩИТНО ДЕЙСТВИЕ НА ВОДОРОДНИЯ ПЕРОКСИД СРЕЩУ ПАРАКВАТ ПРИ ГРАХОВИ РАСТЕНИЯ

Научен консултант:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Искрен Сергиев

Рецензенти:
ст. н. с. І ст. дбн Лозанка Попова
проф. дбн Йорданка Иванова

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 26.11.2009 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


29.10.2009 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната степен
Доктор на биологичните науки

ст. н. с. ІІ ст. д-р Лиляна Масленкова

ХЕТЕРОГЕННОСТ НА КИСЛОРОД-ОТДЕЛЯЩИТЕ ЦЕНТРОВЕ И МЕХАНИЗМИ НА ФОТОСИНТЕТИЧНОТО КИСЛОРОДНО ОТДЕЛЯНЕ. РОЛЯ В ПРОЦЕСИТЕ НА УВРЕЖДАНЕ И АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯТ НА СТРЕС

Рецензенти:
проф. дбн Иван Йорданов
проф. дбн Иван Минков
доц. д-р Василий Голцев

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 29.10.2009 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


22.10.2009 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Петър Спасов Струмин

ЗАЩИТНА РОЛЯ НА МОЛИБДЕНА СРЕЩУ НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА: УЧАСТИЕ НА ЕНЗИМИТЕ АЛДЕХИДОКСИДАЗА И КСАНТИНДЕХИДРОГЕНАЗА

Научен ръководител:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Ренета Вънкова-Радева

Рецензенти:
ст. н. с. І ст. дбн Милка Сеченска
ст. н. с. І ст. дбн Климентина Демиревска

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 22.10.2009 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


08.10.2009 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Кирил Михайлов Мишев

ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЯ АПАРАТ И ГЕННА ЕКСПРЕСИЯ В ХЛОРОПЛАСТИТЕ ПРИ ТЪМНИННО-ИНДУЦИРАНО И ЕСТЕСТВЕНО СТАРЕЕНЕ

Научен ръководител:
доц. д-р Евгени Ананиев

Рецензенти:
проф. дбн Иван Йорданов
ст. н. с. ІІ ст. д-р Лъчезар Карагьозов

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 08.10.2009 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


23.07.2009 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Светлана Вълчанова Бойчева

ЕФЕКТИ НА МЕДНИ ЙОНИ И КУПРИХЕЛАТИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА МЕМБРАННИТЕ РЕДОКС-СИСТЕМИ И НЯКОИ МЕТАБОЛИТНИ ОТГОВОРИ НА КРАСТАВИЧНИ РАСТЕНИЯ, ОТГЛЕДАНИ В УСЛОВИЯ НА ЖЕЛЕЗЕН НЕДОСТИГ

Научен ръководител:
ст. н. с. II ст. д-р Надежда Бабалъкова

Рецензенти:
ст. н. с. I ст. дбн Нина Бакърджиева
ст. н. с. ІІ ст. д-р Димитринка Недева

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.07.2009 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


16.07.2009 г.
ЛЕКЦИЯ
Д-р Иван Саломон от Университета в Прешов (Словакия) ще изнесе лекция на тема:

SOME ASPECTS OF MEDICINE PLANT RESEARCH, DEVELOPMENT AND PRODUCTION IN SLOVAKIA

Каним всички интересуващи се н
а 16.07.2009 г. от 1030ч. в заседателната зала на ИФР.


29.06.2009 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 29.06.2009 г. от 1000ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

ЗАЩИТНО ДЕЙСТВИЕ НА ВОДОРОДНИЯ ПЕРОКСИД СРЕЩУ ПАРАКВАТ ПРИ ГРАХОВИ РАСТЕНИЯ

Докторант Ирина Москова
Секция 'Регулиране на растежа и развитието на растенията'


26.06.2009 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 26.06.2009 г. от 1000ч. ще се проведе разглеждане на проект на дисертация за доктор на биологичните науки на тема:

ХЕТЕРОГЕННОСТ НА КИСЛОРОД-ОТДЕЛЯЩИТЕ ЦЕНТРОВЕ И МЕХАНИЗМИ НА ФОТОСИНТЕТИЧНОТО КИСЛОРОДНО ОТДЕЛЯНЕ. РОЛЯ В ПРОЦЕСИТЕ НА УВРЕЖДАНЕ И АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯТ НА СТРЕС

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Лиляна Масленкова
Секция 'Фотосинтеза'


22.06.2009 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 22.06.2009 г. от 1000ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЯ АПАРАТ И ГЕННА ЕКСПРЕСИЯ В ХЛОРОПЛАСТИТЕ ПРИ ТЪМНИННО-ИНДУЦИРАНО И ЕСТЕСТВЕНО СТАРЕЕНЕ

Докторант Кирил Мишев
Секция 'Молекулярна биология на растителния стрес'


23.01.2009 г.
АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
На 23.01.2009 г. от 1030ч. ще се проведе разглеждане на проект за дисертация на тема:

ЕФЕКТИ НА МЕДНИ ЙОНИ И КУПРИХЕЛАТИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА МЕМБРАННИТЕ РЕДОКС-СИСТЕМИ И НЯКОИ МЕТАБОЛИТНИ ОТГОВОРИ НА КРАСТАВИЧНИ РАСТЕНИЯ, ОТГЛЕДАНИ В УСЛОВИЯ НА ЖЕЛЕЗЕН НЕДОСТИГ

Докторант Светлана Бойчева
Секция 'Минерално хранене и воден режим на растенията'


08.01.2009 г.
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за присъждане на научната и образователна степен Доктор
Научна специалност: 01.06.16 - Физиология на растенията

Виолета Николаева Пеева

СТРУКТУРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЯ АПАРАТ В БАЛКАНСКИЯ ПОЙКИЛОХИДРИДЕН ХОМЕОХЛОРОФИЛЕН ЕНДЕМИТ HABERLEA RHODOPENSIS

Научен ръководител:
ст. н. с. II ст. д-р Лиляна Масленкова

Рецензенти:
ст. н. с. I ст. дбн Юли Занев
проф. дбн Иван Йорданов

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 08.01.2009 г. от 1330ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов" - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2, на открито заседание на СНС по Физиология и биохимия на растенията при ВАК.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по физиология на растенията - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 2.


31.10.2008 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията
“Акад. Методий Попов”

Най-учтиво Ви каним на
ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ

посветено на 60-годишнината от създаването на
Института по физиология на растенията 'Акад. М. Попов'

Събранието ще се проведе на 31 октомври 2008 г. от 1600 ч. в Големия салон на БАН,
ул. '15 ноември' N: 1


31.10.2007 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията
“Акад. Методий Попов”

Най-учтиво Ви каним на
ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ

посветено на 100-годишнината от рождението на изтъкнатия български учен - родоначалник на физиологията на растенията у нас

Проф. КИРИЛ ПОПОВ
(Директор на ИФР от 1958 до 1970 г.)

Събранието ще се проведе на 31 октомври 2007 г. от 1030 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията “Акад. М. Попов”, ул. “Акад. Г. Бончев“ бл. 21.


27.09.2007 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията
“Акад. Методий Попов”

РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ - СРЕДЕЦ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция “Физиология и биохимия на растенията”

На 27.09.2007 г. в заседателната зала ”Акад. Методий Попов” на Института по физиология на растенията “Акад. Методий Попов” се проведе тържествено събрание за връчване на Годишното ротарианско отличие на името на видния български учен академик Методий Попов - биолог, общественик, дипломат и ротарианец, за високи научни постижения в областта на растителната биология.
Тържественото събрание беше организирано от Българската Академия на  Науките, Институтът по физиология на растенията “Акад. Методий Попов”, Съюзът на учените в България, Секция “Физиология и биохимия на растенията”  и Ротари клуб София “Средец”.
Ротарианското отличие за 2006 г. - плакет, диплом и почетният знак на клуба,  беше присъдено  на авторския колектив на  “Atlas of Bulgarian endemic plants” с редактор Ана Петрова, издателство “Гея Либрис”, с илюстрации на Димитър Влаев. Отличието получи ст. н. с. І ст. дбн Минчо Анчев, член на авторския колектив на наградения труд.
Специални поздравления и  почетния знак на Ротари клуб София “Средец” получиха  н. с. ІІІ ст. Василиса Манова (Институт по генетика) и ст. н. с. ІІ ст. д-р Екатерина Стойнова (Институт по физиология на растенията), представители на  колективите на номинираните разработки.

Фото архив


27.09.2007 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията
“Акад. Методий Попов”

РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ - СРЕДЕЦ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция “Физиология и биохимия на растенията”

Имаме удоволствието да Ви поканим на връчването на Ротарианското отличие на името на академик Методий Попов за високи научни постижения в областта на растителната биология за 2007 г. 
Церемонията по връчване на отличието ще се проведе на 27 септември (четвъртък) 2007 г. от 1400 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията “Акад. М. Попов”, ул. “Акад. Г. Бончев“ бл. 21.


21-22.05.2007 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията 'Акад. Методий Попов'

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
21-22 май, 2007 г. от 900 до 1700 ч.

Във връзка с честването на 24 май - деня на Българската просвета, култура и на славянската писменост, най-учтиво Ви каним да посетите Института по физиология на растенията 'Акад. М. Попов'.
Заповядайте при нас.


19.05.2006 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията 'Акад. Методий Попов'

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГAРИЯ
Секция 'Физиология и биохимия на растенията'

най-учтиво Ви канят на

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
посветено на 125-та годишнина от рождението на видния български учен - биолог, общественик и дипломат
Aкад. МЕТОДИЙ ПОПОВ

Дата и място на провеждане:

19 май (петък) 2006 г., 14:00 часа,
Големия салон на БАН, ул. '15 ноември' N: 1
Фото архив


III.2006 г.
С Решение на Научния съвет N:02/02.03.2006 г. Институтът по физиология на растенията обявява Конкурс за Пост-Док. по Проект PISA - Progress in plant investigations for the improvement of the sustainability of agriculture. За повече информация:
Ст. н. с. І ст. дбн Климентина Демиревска - Координатор на проекта.


X.2004 г. - Дни на отворените врати - Българска академия на науките.