Людмила Симова-Стоилова

Доцент д-р Людмила Симова-Стоилова

Блок 21, офис 104; лаб. 107
Тел.: +359-2-9792677; +359-2-979-2681
Е-mail: lsimova@mail.bg;
lpsimova@yahoo.co.uk

ORCID: 0000-0003-1590-294X
SCOPUS Author ID: 6507735732
Research Gate: Lyudmila_Simova

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Биохимия, молекулярна биология, протеомика, посттранслационни модификации, транскриптомика, метаболомика, абиотичен стрес, шаперони, протеази, протеазни инхибитори.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Образование
Висше – СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1986

Научни степени

 • Доктор по биология – 1993 -Кардиологичен научен център, Руска академия на медицинските науки, Москва, Русия, специалност биохимия. Тема на дисертация “Моноклонални антитела срещу отделни типове човешки колагени – получаване и прилагане в ELISA тест системи за изследване обмяната на колагените”
 • Магистър – 1986  СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Молекулярна и функционална биология – специалност биохимия с клинична химия. Тема на дипломна работа “Разработване на кинетичен метод за определяне активност на алкална фосфатаза в серум”

МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2011 – продължава:  доцент, ИФРГ – БАН
 • 2001-2011 научен сътрудник І степен/главен асистент в ИФР “Акад. М. Попов” /ИФРГ– БАН
 • 1994–2001 – научен сътрудник ІI степен в  ИФР “Акад. М. Попов” – БАН
 • 1993–1994- специалист-биолог в ИФР “Акад. М. Попов” – БАН
 • 1988-1992 – аспирант в Кардиологичния научен център на РАМН, Москва, Русия
 • 1986–1988 – специалист-биолог в ИФР “Акад. М. Попов” – БАН

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • Октомври-декември 2013 – три месеца в Институт по растителни науки, Университет в Берн, Швейцария, лаборатория -Проф. Урс Фелер (гост-изследовател)
 • Октомври 2011-април 2013 – 18 месеца Мария Кюри следдокторска специализация за кариерно развитие (FP7-PEOPLE-2010-IEF), проект на тема „Quercus Ilex proteomic studies on the germination and early seedling growth under drought stress (QUIPROD), в група по агро-лесовъдство и растителна биохимия, протеомика и системна биология с ръководител проф. Х. Хорин-Ново, Университет на Кордоба, Испания,
 • Април 2007- един месец в Института по Растителни науки, Университета в Берн, Швейцария (финансиране от SCOPES  по двустранния проект DILPA) лаборатория – Проф. Урс Фелер

ПРОЕКТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

 • 2022-2024 Проект HormOnDrought „Физиологични и молекулярни механизми на толерантност към засушаване при третиране с фитохормони” – ЕБР с Литовски научно-изследователски център по земеделие и горско стопанство,Литовска Академия на Науките, член на научния колектив
 • 2020-2023 Проект КП-06-Н36-2 „Бобовите растения в България – източник на полезни допълнителни вещества с белтъчна природа“, ръководител на проекта
 • 2020-2023 Проект КП-06-Н41/6 „Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен инхибитор на моделна система метастатични клетъчни линии – карцином на гърдата, член на научния колектив
 • 2018-2022 Проект КП-06-Н21/8 към ФНИ на тема „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“ – член на научния колектив
 • 2018 – 2020 Проект VS.078.18N “Клетъчно-специфични етиленови сигнали в растенията при отговор към абиотичен стрес” в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO), Белгия, член на научния колектив
 • 2017 – 2020 Проект ДН11/8, финансиран от Фонд Научни изследвания „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, член на научния колектив
 • 2017 – 2018 Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, ментор
 • 2016-2018 Проект по двустранното сътрудничество с CNR, Италия на тема „Биохимични и физиологични механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към ниски отрицателни температури“ – член на научния колектив
 • 2016-2017 МААЕ – BUL5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” по програмата за техническо сътрудничество – член на научния колектив
 • 2011 – 2014 Проект DNTC 01-12/13.12.2011 към ФНИ “Regulation of proteolysis under water stress in di- and monocotyledonous plants” (REPRODIMO) “, съ-ръководител и член на научния колектив
 • 2011 – 2013 Проект по програмата Marie Curie FP7-PEOPLE-2010-IEF 271714“ Quercus Ilex proteomic studies on the germination and early seedling growth under drought stress (QUIPROD)”. Приемаща лаборатория – група по агро-лесовъдство и растителна биохимия, протеомика и системна биология, проф. Хесус Хорин-Ново, Университет на Кордоба, Испания; водещ изследовател

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член на Секция „Физиология и биохимия на растенията” към Съюза на учените в България (СУБ)
 • Член на Федерацията на Европейските дружества по растителна биология (FESPB)

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Общ брой научни публикации – 61; статии с импакт фактор – 39
Общ брой цитати на публикациите (SCOPUS) – 1082
h-INDEX (SCOPUS) – 18

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ (2011-2021)

Vaseva I, Sabotič J, Šuštar-Vozlič J, Meglič V, Kidrič M, Demirevska K, Simova-Stoilova L, 2011.  The Response of Plants to Drought Stress: The Role of Dehydrins, Chaperones, Proteases and Protease Inhibitors in Maintaining Cellular Protein Function Chapter in the book “Droughts: New research” (Nova Science Publishers), 1-45.

Simova-Stoilova L, Demirevska K, Kingston-Smith A, Feller U, 2012. Involvement of the leaf antioxidant system in the response to soil flooding in two Trifolium genotypes differing in their tolerance to waterlogging. Plant Science 183 (1) 43-49.

Stoychev V, Simova-Stoilova L, Vaseva I, Kostadinova A, Nenkova R, Feller U, Demirevska K, 2013. Protein changes and proteolytic degradation in red and white clover plants subjected to waterlogging. Acta Physiologiae Plantarum 35, 1925-1932.

Stoychev V, Simova-Stoilova L, Vassileva V, Jorrín Novo JV, Vaseva I, Velikova V, Tsonev T, Demirevska K, 2015. Changes in 2-DE Protein Profile of White and Red Clover Leaves in Response to Waterlogging Stress and Recovery. Advances in Environmental Research. Volume 39, Ed. Justin A. Daniels, Nova Sci Publ. New York, 131-162.

Simova-Stoilova LP, Romero-Rodriguez MC, Sánchez-Lucas R, Navarro-Cerrillo RM, Medina- Auñón A, Jorrin-Novo JV, 2015. 2-DE proteomics analysis of drought treated seedlings of Quercus ilex supports a root active strategy for metabolic adaptation in response to water shortage. Frontiers in Plant Science 6, 627.

Vaseva I, Zehirov G, Kirova E, Simova-Stoilova L, 2016. Transcript profiling of serine- and cysteine protease inhibitors in Triticum aestivum varieties  with different drought tolerance. Cereal Research Communications   Cereal Research Communications, 44, 1, 79-88.

Simova-Stoilova LP, López-Hidalgo C, Sanchez-Lucas R, Valero-Galvan J, Romero-Rodríguez C, Jorrin-Novo JV, 2018. Holm oak proteomic response to water limitation at seedling establishment stage reveals specific changes in different plant parts as well as interaction between roots and cotyledons. Plant Science 276, 1-13.

Simova-Stoilova L, Pecheva D, Kirova E, 2020. Drought stress response in winter wheat varieties–changes in leaf proteins and proteolytic activities. Acta Botanica Croatica, 79,2, 121-130.

Vaseva II, Simova-Stoilova L, Kirova E, Mishev K, Depaepe T, Van Der Straeten D, Vassileva V, 2021. Ethylene signaling in salt-stressed Arabidopsis thaliana ein2-1 and ctr1-1 mutants – A dissection of molecular mechanisms involved in acclimation. Plant Physiology and Biochemistry, 167, 999-1010.

Georgieva K, Mihailova G, Gigova L, Dagnon S, Simova-Stoilova L, Velitchkova M, 2021. The role of antioxidant defense in freezing tolerance of resurrection plant Haberlea rhodopensis.  Physiology and Molecular Biology of Plants, 27, 5, 1119-1133.


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952