Анна Димитрова

Главен асистент д-р Анна Димитрова

Блок 21, офис 104; лаб. 112
Тел.: +359-2-9792677; +359-29792682
Е-mail: annad@bas.bg;
annadimitrova0@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5481-995X
SCOPUS Author ID: 26642885100
Research Gate: Anna_Dimitrova2

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

рРНК гени, хроматин, ядрен матрикс, епигенетика, ДНК метилиране, генотипиране, абиотичен стрес.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

  • Доктор, Институт по физиология на растенията и генетика – Българска Академия на Науките (БАН), научна специалност „Генетика“, 2011 г.
  • Магистър, Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, 1979 г.

ПРОЕКТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

  • 2017 – 2020 Проект ДН11/8, финансиран от Фонд Научни изследвания „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, член на научния колектив
  • 2016 – 2019 Проект ДН06/9, финансиран от Фонд Научни изследвания „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация, направляващи взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“, член на научния колектив
  • 2016 – 2019 Проект ДН06/12, финансиран от Фонд Научни изследвания „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, ръководител
  • април – юни 2018 Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, ментор
  • 2012 – 2015 Проект BG051PO001-3.3.06-0025, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”, изпълнител научни изследвания

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  • Член на Секция „Физиология и биохимия на растенията” към Съюза на учените в България (СУБ)
  • Член на Федерацията на Европейските дружества по растителна биология (FESPB)

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Georgiev O., K. Mishev, M. Krasnikova, M. Kitanova, A. Dimitrova, L. Karagyozov (2019) The Hordeum bulbosum 25S – 18S rDNA region: comparison with Hordeum vulgare and other Triticeae. Z. Naturforsch. C, (in press).

Vassileva V., I. Vaseva, A. Dimitrova (2019). Expression profiling of DNA methyltransferase genes in wheat genotypes with contrasting drought tolerance. Bulg. J. Agric. Sci. 25 (5): 845-851.

Vassileva V., D. Moyankova, A. Dimitrova, P. Mladenov, D. Djilianov (2018) Assessment of leaf micromorphology after full desiccation of resurrection plants. Plant Biosyst. 153 (1): 108-117, DOI.org: 10.1080/23802359.2018.1483766.

Georgieva M., B. Tsenov, A. Dimitrova (2017) Dual effects of N-nitroguanidine neonicotinoids on plants. Genet. Plant Physiol., 7 (3-4): 107-120.

Dimitrova A. D., O. Georgiev, K. Mishev, S. Tzvetkov, E. D. Ananiev, L. Karagyozov (2016) Mapping of unmethylated sites in rDNA repeats in barley NOR deletion line. J. Plant Physiol., 205: 97-104, DOI:10.1016/j.jplph.2016.07.019.

Todorovska E., A. Dimitrova, L. Stoilov, N. Christov, D. Vassilev, K. Gecheff (2013) Molecular variability in barley structural mutants produced by gamma-irradiation. Plant Mutation Rep. 3 (1): 4-8.

Dimitrova A. D., K. I. Gecheff, E. D. Ananiev (2012) Methylation pattern of ribosomal RNA genes in NOR-deleted and NOR-reconstructed barley lines (Hordeum vulgare L.). Organization of IGS in rDNA repeat unit. Genetcs and Plant Physiology 2 (1–2): 3–14.

Mishev K., A. Dimitrova, E. D. Ananiev (2011) Darkness affects differentially the expression of plastid-encoded genes and delays the senescence-induced down-regulation of chloroplast transcription in cotyledons of Cucurbita pepo L. (Zucchini). Z. Naturforsch. C, 66 (3-4): 159-166.

Dimitrova A. D., E. D. Ananiev, K. I. Gecheff (2009) DNase I hypersensitive sites within the intergenic spacer of ribosomal RNA genes in reconstructed barley karyotypes. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 23 (1): 1039-1043.

Dimitrova A. D., E. D. Ananiev, L. M. Stoilov, K. I. Gecheff (2008) Ribosomal RNA gene expression in reconstructed barley karyotypes. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 61 (9): 1159-1168.

Dimitrova A., L. Stoilov, K. Gecheff (2004) Loop organization of ribosomal DNA in barley. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 57 (9): 57-60.

Georgiev S., T. Dekova, I. Atanasssov, Z. Angelova, A. Dimitrova, V. Mirkova, L. Stoilov (2000) Transposable elements in wheat and Triticale Sphaerococcum mutant forms. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 14 (1): 25-32.

Gecheff K. I., V. Mirkova, A. Dimitrova, S. Georgiev, L. M. Stoilov (1997) Intrachromosomal mapping of chromatid aberrations induced by restriction endonucleases in barley. Theor. Appl. Genet., 94 (6-7): 919-924

Stoilov L. M., V. N. Mirkova, A. Dimitrova, V. Uzunova, K. I. Gecheff (1996) Restriction endonucleases induce chromosomal aberrations in barley. Mutagenesis, 11 (1): 119-123.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952