Виолета Великова

13-03-2020

Защитата на дисертацията на проф. д-р Виолета Борисова Великова за присъждане на научна степен “доктор на науките” на тема “Физиологична роля на биогенния изопрен в растенията” ще се състои на 21-05-2020г. от 14:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика – БАН.

Научното жури е утвърдено със заповед 971/17.12.2019 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

 1. Автореферат – проф. д-р Виолета Великова, ИФРГ-БАН
 2. Рецензия – проф. д-р Лиляна Гигова, ИФРГ – БАН
 3. Рецензия – проф. дбн Стефка Танева, ИБФБМИ – БАН
 4. Рецензия – проф. д-р Андон Василев – Аграрен Университет – Пловдив
 5. Становище – проф. д-р Катя Георгиева, ИФРГ – БАН
 6. Становище – проф. д-р Антоанета Попова, ИБФБМИ – БАН
 7. Становище – проф. д-р Василий Голцев – Софийски Университет ”Св. Кл. Охридски”
 8. Становище – проф. д-р Емилия Апостолова, ИБФБМИ – БАН

Materials:

 1. Summary – prof. Violeta Velikova
 2. Review – prof. Lilyana Gigova
 3. Review – prof Stefka Taneva
 4. Review – prof. Andon Vasilev
 5. Report – prof. Katya Georgieva
 6. Report – prof. Antoaneta Popova
 7. Report – prof. Vasiliy Goltsev
 8. Report – prof. Emilia Apostolova

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952