Приложна генетика и растителни биотехнологии – Научни постижения

Научни постижения

  • Установено е, че гените ah (Hoffmann’s anthocyaninless) и aw (anthocyanin without), които блокират биосинтезата на антоциан в растителните тъкани на доматените растения, контролират с около 30% по-високо съдържание на ликопен в плодовете, което позволява създаване на генотипове и сортове домати с повишено ниво на този антиоксидант.
  • В резултат на отдалечена междувидова и междуродова хибридизация са създадени уникални линии слънчоглед с характеристики на дивите родители. Тези линии притежават ценни стопански качества, като устойчивост на засушаване и засоляване, а също и специфичен състав на мастните киселини. Преставляват интерес за селекционни програми и теоретични изследвания. Водещи чуждестранни фирми са установили контакти, с цел получаване на семенен материал от тези линии и възпроизвеждането им.

Линии слънчоглед, получени след междувидова и междуродова хибридизация.

  • Установено е, че изоензимите на малатдехидрогеназата и естеразата могат да се използват като маркери за идентифициране на апомиктни растения в хибридното потомство на царевица с дивия й родственик Tripsacum dactyloides. Апомиктните форми са ценен генетичен материал за селекционни програми, насочени към закрепване на хетерозисния ефект при царевицата.
  • По проект за двустранно сътрудничество между България и Словакия е изследвано биоразнообразието на гъбните видове, участващи в комплекса листно напетняване по пшеницата на двете европейски територии. Получени са актуални данни за икономически важните и новопоявяващи се патогени по T. aestivum, T. durum и някои житни треви и е създадена колекция от патогени.
  • Създадени са линии домати, произхождащи от тригеномния хибрид домати (L. esculentum – L. chilense – L. peruvianum var. humifusum) с комплексна устойчивост на Pseudomonas syringae pv. tomato, (раси R0 и R1), Xanthomonas vesicatoria (раси T1, T2, T3 и патотип РТ) и Xanthomonas perforans.
  • Установени са промени във видовия и щамовия състав на тобамовирусите, свързани с въвеждането в практиката на устойчиви към тези вируси сортове домати и пипер. При доматите е установен щам на доматеномозаичния вирус (ТоМV), предизвикващ мозайка при домати с ген за устойчивост Tm-1. Доказано е, че болестта жилкова некроза по доматите се причинява от некротични щамове на СМV, а не от така наречения двоен стрик, заразяване едновременно с ТоМV и СМV.
  • Създадени са линии сладък пипер, в които са пирамидизирани гените за устойчивост към икономически важните болести – фитофтора, краставична и тютюнева мозайка и гените, определящи добри вкусови качества на плодовете, високо съдържание на каротин, витамин С, ликопен, редуциращи захари, сухо съдържание, ранозрелост и висок добив. Линиите са подходящи за ранно и средноранно производство на сладък пипер и могат да служат като донори на устойчивост към съответните болести, без да влошават стопанските качества на получените с тяхно участие хибриди.

Линии пипер, устойчиви на краставичномозаичния вирус (CMV), тютюнево и доматено мозаичните вируси и Phythophthora capsici.

  • Създадена е колекция от пипер (C. annuum) при изпълнение на проект ERA 226, която включва 235 местни форми с произход от Албания (17), България (134), Гърция (34), Македония (11) и Сърбия (39). Проведени са морфологични и фенологични наблюдения, както и биометрични измервания по 67 признака, съгласно Descriptors for Capsicum. В събраните материали е установено значително разнообразие от местни форми пипер. Формата на плодовете е използвана като основен признак за тяхното систематизиране.
  • Детайлно е проучена болестта антракноза по пипера в България. Фенотипното, генотипното и патогенното характеризиране на изолатите от род Colletotrichum показа, че популацията е хетерогенна и причинители са най-малко три вида: C. acutatum, C. gloeosporioides и C. coccodes, от които най-често срещан е последният. У нас C. gloeosporioides и C. coccodes не са съобщавани по пипера досега. След сравнителна морфологична, културална и молекулярна характеристика на изолати от C. coccodes, получени от плодове и корени на пипер, е доказано, че антракнозата и кореновото гниене имат един и същ причинител. Установен е нов необичаен вид Colletotrichum от групата на C. gloeosporioides.
  • На основа на изследванията, свързани със създаване и проучване на генотипове растения, притежаващи ценни стопански и биологични качества, са създадени хибридни и директни сортове домати (Трапезица, Бонония, Берика, Реяна F1, Розалина F1, Наслада F1), тютюн (Джебел басма 576), царевица (Захарина F1), които намират широко приложение в практиката.
[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952