Геномна динамика и стабилност – Проект МААЕ

Партньорски организации: АгроБиоИнститут-София, Институт по Растителни Генетични Ресурси-Садово, Институт по Физиология на Растенията и Генетика-София, Институт по Зеленчукови Култури „Марица“-Пловдив, Институт по Консервиране и Качество на Храните-Пловдив. Ръководител на модул Пшеница: Проф. д-р Елена Тодоровска, АгроБиоИнститут-София.

Проектът е насочен към получаване на сортове хлебна пшеница и важни за българското земеделие култури, представители на семейство Solanacea, чрез методите на мутационната селекция и биотехнологията, способстващи за устойчиво развитие на агроземеделието в България. Основната цел на модул пшеница е да се изолират и характеризират мутантни линии хлебна пшеница с подходящи характеристики чрез фенотипиране и съвременни методи на генотипиране с оглед въвеждането им в съвременната селекционна практика. За целта ще се използва радиационно-индуцираната мутантна популация пшеница, създадена в рамките на успешно приключилия национален проект за техническо сътрудничество с МААЕ BUL/5/014 “Оценка на стресовия отговор и адаптивният потенциал на житните култури посредством съвременни ядрени, геномни и фицзиолотични подходи”. Задачата на ИФРГ като партньор е свързана с оценка на молекулярната вариабилност на гъбните патогени, нападащи мутантните и родителската линии пшеница.

Мутантна популация хлебна пшеница, ИРГР, гр. Садово

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952