Василиса Манова

Гл. асистент д-р Василиса Манова

Блок 21
Oфис 106, лаб. 211, 221
Тел.: +359 (2) 979 2678
Е-mail: vmanova@bas.bg

Научни интереси

Молекулярни механизми на стресовия отговор към ДНК повреди при растенията: Геномна и ген-специфична ДНК репарация при ечемика вследствие генотоксичен стрес (UV радиация, йонизираща радиация, замърсяване на околната среда и др.). Генетичен контрол на ДНК репарацията при растенията. Радиационно-индуциран стресов отговор при ечемика – ДНК повреди и хроматинова  структура. Молекулярни аспекти на стареене на семената – активна роля на ДНК поддържащите механизми. ДНК репарация и клетъчен отговор към ДНК повреди в животинските клетки. Молекулярна идентификация и характеристика на гъбни патогени при житни и  зеленчукови култури.

Образование и академични длъжности

 • 2008 – Главен асистент, ИФРГ-БАН
 • 2007 Доктор по научна специалност Генетика, шифър 01.06.06.
 • 1999-2002 Редовен докторант, Институт по генетика, БАН
 • 1997 Висше образование – Магистър, специалност “Биология“, СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, магистърска програма: Ботаника

Стипендии

 • Стипендиант на Международната Агенция за Атомна Енергия (IAEA) грант No.: C6/BUL/17002, Университет на Лийдс, Факултет по Биологични науки, Великобритания, 2017 г.
 • Стипендиант на Европейската Организация по Молекулярна Биология (EMBO), award No ASTF 261-2008, Институт по Медицинска Радиационна Биология, Университет Дисбург-Есен, Германия, 2009
 • Стипендиант на Организацията на храните и земеделието (ФАО) и Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ), 6-ти Междурегионален теоретичен и практически курс „Характеризиране на мутантни генотипове чрез молекулни маркери”, Зайберсдорф, Австрия 2006 г.
 • Стипендия за участие в Теоретичен курс на тема “Еволюция и динамика на генома”, организиран от ICGEB, 2004г., гр. Триест, Италия
 • Стипендия за участие в Конгрес на Европейските Дружества по Физиология на Растенията (FESPP Congress), 2000г., Будапеща, Унгария

Специализации

 • Лаборатория на д-р Кристофър Уест, Факултет по Биологични науки, Университет на Лийдс, Лийдс, Великобритания, 2017 г., 3 месеца,
 • Лаборатория на проф. Джордж Илиакис, Институт по Медицинска Радиационна Биология, Университет Дисбург-Есен, Германия, 2009 г. – 3 месеца; 2010 г. – 3 месеца, 2013 г. -3 месеца
 • ФАО/МААЕ Аграрна и Биотехнологична Лаборатория, Зайберсдорф, Австрия, Май-Юни 2006 г.

Членство в научни организации

Съюз на учените в България – секция Генетика

Ръководство на дипломанти и докторанти

Научен консултант на 2-ма докторанти от ИФРГ

Научен ръководител и/или консултант на 3ма дипломанти от Биологически факултет-СУ и ХТМУ.

Текущи национални и международни проекти

 • Национален проект по програмата за техническо сътрудничествона Международната Агенция за Атомна Енергия (MААЕ Виена) 2020-2021 г. BUL5016 „Повишаване на продуктивността и качеството на икономически важни културни растения посредством методите на мутационната селекция и биотехнологията“ 2020-2022.
 • Проект към ФНИ “Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis, 2018-2021
 • Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, 2018-2022
 • Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, 2018-2023

Приключили национални и международни проекти

 • Национална програма „Млади учени и постдокторанти”, модул „Млади учени” (МОН) „Роля на гени, кодиращи хистон-ацетилтрансферази във фотоморфогенезата и стресовия отговор към УВ-радиация при ечемика“ 2019 – ръководител на млад учен
 • Национален проект в рамките на програмата за техническо сътрудничество на МААЕ-Виена Bul5014 “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches” 2016-2018 – участник
 • Проект по Програма за подпомагане на младите учени в БАН, „Епигенетични модулаторни ефекти на българското лечебно растение Cotinus coggygria Scop. в човешки туморни клетки in vitro“ 2016-2017 – ръководител на млад учен
 • Международен проект BUL15481 с МААЕ-Виена “Isolation and Characterization of Genes for Radiation Induced DNA Damage Repair in Barley” 2009-2014 – ръководител
 • Проект към НФНИ-МОН BG 051 PO 001-3.3.06 по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския Социален Фонд „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ 2012-2015 – участник
 • Проект по ЕБР с Латвия „Генотипна и фенотипна характеристика на видове Colletotrichum/Glomerella по културни растения гостоприемници в България и Латвия“ 2015-2017 – ръководител
 • Участие в проект по ЕБР с Тайван „Фенотипна и генотипна характеристика на патогени по доматите и пипера с произход от България и Тайван и създаване на устойчив генетичен материал“ 2015-2016- участник
 • Регионален проект RER-5/013 на MAAE–Виена „Evaluation of natural and mutant genetic diversity in cereals using nuclear and molecular techniques” 2007-2011 – участник
 • Проект към НФНИ-МОН с международно финансиране: BG 051 PO 001/07/3.3 – 02/25/17.06.2008 “Развитие и обучение на млади изследователи по програми насочени към изучаване на структурната и функционална организация на еукариотния геном” 2008-2010 – участник

Избрани публикации

Gospodinova Z, Krasteva M, Manova V. „Effects of Cotinus coggygria extract on the transcriptional levels of histone deacetylase genes in breast cancer cells in vitro“. American Journal of Pharmacy & Health Research. 2017, 5(8): 60-69.

I. Manova, R. G. Georgieva, B. P. Borisov, L. M. Stoilov “Efficient removal of cyclobutane pyrimidine dimers (CPD) in barley – differential contribution of light-dependent and dark DNA repair pathways“, Physiologia Plantarum, 158 (2), 236-253, 2016.

Rodeva, Stoyanova Z, Manova V, Georgieva R, Stoilov L. Isolation and characterization of Colletotrichum coccodes from potato in Bulgaria, Acta Horticulturae, 1142, 127-134, 2016

I. Manova, D. Gruszka “DNA damage and repair in plants – from models to crops”, Frontiers in Plant Science, 6, 885, 2015.

I Nikolova, M Georgieva, K Kruppa, M Molnár-Láng, K Gecheff, L Liu, V Manova, L. Stoilov Cytogenetic effects in barley root apical meristem after exposure of dry seeds to lithium ion beams. Genetics and Plant Physiology. 5 (1), 3-9, 2015.

V Manova, R. Georgieva, M. Georgieva, I. Nikolova, K. Gecheff, L. Stoilov DNA and chromosomal damage as a hallmark of the induced genomic instability in barley. Genetics and Plant Physiology, 5 (3-4), 231-246, 2015.

M. Stoilov, M. S. Georgieva, V. I. Manova, L. Liu, K. Gecheff “Karyotype reconstruction modulates the sensitivity of barley genome to radiation-induced DNA and chromosomal damage”, Mutagenesis, 28(2), 153, 2013.

I. Manova, S.K. Singh, G. Iliakis “Processing of DNA double-strand breaks by alternative non-homologous end-joining in hyperacetylated chromatin”, Genome integrity, 3(1), 4, 2012.

I. Manova, M. S. Georgieva, B. P. Borisov, B. Stoilova, K. Gecheff, L. M. Stoilov “Genomic and gene-specific induction and repair of DNA damage in barley”, in “Induced Plant Mutations in the Genomics Era”, Q.Y. Shu (ed.), Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2009, 133.

I. Manova, K. Gecheff, L. M. Stoilov “Efficient repair of bleomycin-induced double-strand breaks in barley ribosomal genes”, Mutation Research, 601, 179, 2006.

V. I. Manova, L. M. Stoilov “Repair of DNA double-strand breaks in eukaryotic genome”, Genetics and Breeding, 34 (1-2), 39, 2005.

I. Manova, L. M. Stoilov “Induction and recovery of double-strand breaks in barley ribosomal DNA”, DNA repair, 2 (9), 983, 2003.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952