Марияна Георгиева

Главен асистент д-р Марияна Георгиева

Блок 21, офис 104; лаб. 110
Тел.: +359-2-9792677; +359-2-979-2682
Е-mail: mimy80@bio21.bas.bg;
mimy80@abv.bg

ORCID: 0000-0001-5849-8786
SCOPUS Author ID: 24373959400
Web of Science ResearcherID: AAB-5105-2021

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Геномен интегритет; Екологична генотоксикология (кометен анализ); Адаптация на растенията при стрес; Eпигенетична регулация и експресия на радиационно индуцируеми стрес белтъци; Молекулярна цитогенетика (флуоресцентна и геномна in situ хибридизация); Физическо картиране; Хромозомна структура; Статистически методи в молекулярната биология.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2011-2014: ОНС “Доктор”, научна специалност “Генетика”, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
 • 1997-2002: Магистър по Oбща биология, специализации: 1. Лечебни растения; 2. Биология за подготовка на учители, Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2016 – продължава: Главен асистент, Направление «Молекулярна биология и генетика», лаб. Регулация на генната експресия, ИФРГ – БАН
 • 2015 – 2016: Главен асистент, Направление «Молекулярна биология и генетика», лаб. Геномна динамика и стабилност, ИФРГ- БАН
 • 2010 – 2015 Асистент, зам. ръководител и ръководител «Радиоизотопна лаборатория», Секция « Молекулярна Генетика», ИФРГ, БАН
 • 2004 – 2010: Научен сътрудник III степен, Институт по Генетика «Акад. Дончо Костов», Секция «Молекулярна Генетика», БАН
 • 2003 – 2004: Научен сътрудник III степен, Институт по Генетика «Акад. Дончо Костов», Секция „Екологична Генетика”, БАН
 • 2002 – 2003: Специалист-биолог, Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“, Секция „Микробна Екология”, БАН

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски и руски – писмено и говоримо

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ДРУГИ НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ

 • Постдокторска специализация в Институт по растителна генетика и биотехнологии, Словашка академия на науките, Нитра, Словакия, -01.09.2015-30.08.2016. Финансирана със стипендия по National Scholarship Programme for the Supports of Mobility of University Students, PhD Students, University Teachers, Researchers and Artists.
 • Докторантска специализация в Институт по Селско стопанство, Секция по растителни генетични ресурси и растителна селекция, Мартонвашар, Унгария – 16.04.2009-16.10.2009. Финансирана по EU-FP7-REGPOT 2007-1, grant agreement 203288 AGRISAFE Programme, WP2 Recruitment of experienced researchers working in the field of environmental.
 • Краткосрочно работно посещение в Институт по Селско стопанство, Секция по растителни генетични ресурси и растителна селекция, Мартонвашар, Унгария – 28.08.2013-27.09.2013. Финансирано по BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми.

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

 • ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, срок: (2019-2023, член на научния колектив).
 • ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, (2019-2022, член на научния колектив).
 • Двустранно сътрудничество с Турция на тема „Determination of nuclear DNA content and ploidy level of wild sunflower species and their interspecific hybrids utilizing flow cytometry and their evaluation based on some yield traits”, (2019-2022, член на научния колектив).
 • Проект КП-06-М21/5 към ФНИ на тема “Комплексна оценка на противотуморните свойства на медицинското растение Cotinus coggygria върху човешки клетъчни линии от рак на кожата”, (2018-2020, член на научния колектив).
 • Проект ДН11/8 към ФНИ на тема „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“ (2017-2020, член на научния колектив).
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” за практическо обучение на студенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ментор на студенти от Биол. ф-т на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2017-2018 г.).
 • Проект ДН06/12 към ФНИ „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“ (2016-2020, член на научния колектив).
 • Проект BG051PO001-3.3.06-0025, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”, (2012 – 2015, член на научния колектив).
 • Проект ДМУ 03-60 към ФНИ на тема „Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества – ФНИ.”, (2011-2013, член на научния колектив).
 • Регионален проект RER-5/013 на MAAE–Виена „Evaluation of natural and mutant genetic diversity in cereals using nuclear and molecular techniques” (2007-2011, член на научния колектив).

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Съюз на учените в България (СУБ)

ПУБЛИКАЦИИ

Общ брой публикации: 23
Публикации с WoS IF: 14
Общ IF според Web of Science: 28.71
Цитирания: > 68 (WoS); > 85 (Scopus); > 140 (Google Scholar)

Georgieva M, Bonchev G, Zehirov G, Vasileva V, Vassileva V. Neonicotinoid insecticides exert diverse cytotoxic and genotoxic effects on cultivated sunflower. Environmental Science and Pollution Research, 28(38): 53193-53207. IF: 4.223 (2021), doi: 10.1007/s11356-021-14497-y.

Velinov V, Georgieva M, Zehirov G, Vassileva V. NudC-like genes contribute to root growth and branching in Arabidopsis thaliana. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 74(12): 1767-1773. IF 0.378 (2021).

Georgieva M, Vassilevska-Ivanova R. Effect of thiamethoxam-induced toxicity on root meristematic cells of Helianthus annuus L. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare Des Sciences, 74(3): 389-395. IF: 0.378 (2021).

Velinov V., Vaseva I., Zehirov G., Zhiponova M., Georgieva M., Vangheluwe N., Beeckman T., Vassileva V. Overexpression of the NMig1 gene encoding a NudC domain protein enhances root growth and abiotic stress tolerance in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 11, article 815, IF 5.753 (2020), doi: 10.3389/fpls.2020.00815.

Gospodinova Z, Zupkó I, Bózsity N, Manova V, Georgieva M, Todinova S, Taneva S, Ocsovszki I, Krasteva M. Cotinus coggygria Scop. induces cell cycle arrest, apoptosis, genotoxic effects, thermodynamic and epigenetic events in MCF7 breast cancer cells. Zeitschrift fur Naturforschung C, De Gruyter, ISSN:1865-7125, IF:1.649. (2020), doi:10.1515/znc-2020-0087.

Georgieva M, Tsenov B, Dimitrova A. Dual effects of N-nitroguanidine neonicotinoids on plants. Genetics and Plant Physiology, 7(3-4): 107-120. (2017), ISSN:1314-6394 (print).

Georgieva M, Rashydov NM, Hajduch M. DNA damage, repair monitoring and epigenetic DNA methylation changes in seedlings of Chernobyl soybeans. DNA repair, 50: 14-21. IF:4.62 (2017), doi: 10.1016/j.dnarep.2016.12.002.

Georgieva M, Kruppa K, Tyankova N, Molnár-Láng M. Molecular cytogenetic identification of a novel hexaploid Wheat- Thinopyrum intermedium partial amphiploid having high protein content. Turkish Journal of Biology, 40: 554 – 560. IF:1.183 (2016), doi:10.3906/biy-1503-30.

Nikolova I, Georgieva M, Kruppa K, Molnár-Láng M, Liu L, Manova V, Stoilov L. Cytogenetic effects in barley root apical meristem after exposure of dry seeds to lithium ion beams. Genetics and Plant Physiology, 5(1): 3-9. (2015), ISSN:P-ISSN 1314-6394.

Manova V, Georgieva R, Georgieva M, Nikolova I, Gecheff K, Stoilov L. DNA and chromosomal damage as a hallmark of the induced genomic instability in barley. Genetics and Plant Physiology, 5(3-4): 231-246. (2015), ISSN:P-ISSN 1314-6394.

Georgieva M, Stoilov L. Neutral comet profiles: reliable system for analyses of DNA strand breaks distribution. Genetics and Plant Physiology, 5(1): 10-14. (2015), ISSN:1314-6394.

Georgieva M, Petrova G, Vassilevska-Ivanova R, Doncheva S. Rapid screening for determination of heavy metal-sensitive plants by plant comet assay. Proceedings of Recent Advances in Neglected and Under-utilized Species Research, 54-57. (2015), ISBN:978-80-970662-2-2.

Georgieva M, Nikolova I, Bonchev G, Katerova Z, Todorova D. A comparative analysis of membrane intactness and genome integrity in pea, barley and wheat in response to UVC-irradiation. Turkish Journal of Botany, 39(6): 1008-1013. IF:1.178 (2015), doi:10.3906/bot-1502-14.

Stoilov L, Georgieva M, Manova V, Liu L, Gecheff K. Karyotype reconstruction modulates the sensitivity of barley genome to radiation-induced DNA and chromosomal damage. Mutagenesis, 28(2): 1-8. IF:3.497 (2013), doi:10.1093/mutage/ges065.

Nikolova I, Georgieva M, Stoilov L, Katerova Z, Todorova D. The Comet assay as an indicator test for DNA integrity on plant species. Jubilee National Scientific Conference with international participation “Traditions, directions, challenges”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Filial – Smolyan, II, I, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Filial – Smolyan, 46-53. (2013) ISBN:978-954-8767-42-2.

Nikolova I, Georgieva M, Stoilov L, Katerova Z, Todorova D. Optimization of Neutral Comet Assay for studying DNA double-strand breaks in pea and wheat. Journal of BioScience and Biotechnology, 2(3): 151-157. (2013), ISSN:1314-6246.

Georgieva M, Gecheff K. Molecular cytogenetic characterization of a new reconstructed barley karyotype. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27(1): 3577-3582. IF:0.379 (2013), doi:10.5504/BBEQ.2012.0126.

Georgieva M, Nikolova I, Stoilov L, Katerova Z, Todorova D. Analysis of UVC-induced DNA damage on mono- and dicotyledonous species by comet assay. Jubilee National Scientific Conference with international participation “Traditions, directions, challenges”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Filial – Smolyan, II, I, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Filial – Smolyan, 54-60, ISBN:978-954-8767-42-2 (2013).

Georgieva M, Sepsi A, Tyankova N, Molnár-Láng M. Molecular cytogenetic characterization of two high protein wheat-Thinopyrum intermedium partial amphiploids. Journal of Applied Genetics, 52(3):269-277. IF:1.847 (2011). doi:10.1007/s13353-011-0037-1.

Georgieva M, Sepsi A, Molnár-Láng M, Tyankova N. Molecular cytogenetic analysis of Triticum aestivum and Thinopyrum intermedium using the FISH technique. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 64(12): 1713-1718. IF:0.269 (2011).

Georgieva M, Stoilov L, Rancheva E, Todorovska E, Vassilev D. Comparative аnalysis of data distribution patterns in plant comet assay. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (4): 2142-2148. IF:0.503 (2010), doi:10.2478/V10133-010-0082-7.

Manova V, Georgieva M, Borisov B, Stoilova B, Gecheff K, Stoilov L. Genomic and gene-specific induction and repair of DNA damage in barley. Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, FAO&IAEA, 122-125 (2009), ISBN:978-92-5-106324-8.

Georgieva M, Stoilov L. Assessment of DNA strand breaks induced by bleomycin in barley by the comet assay. Environmental and Molecular Mutagenesis, 49(5): 381-387. IF:2.313 (2008), doi:10.1002/em.20396.


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952