Зорница Стоянова

Защитата на дисертационния труд на Зорница Богданова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ ще се състои на 30-09-2021 г. от 10:30 часа на открито заседание на Научното жури в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика-БАН при спазване на всички противоепидемични мерки съгласно Заповед на Министъра на Здравеопазването.

Научното жури е утвърдено със заповед на Директора № РД-10-07/30.06.2021 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Зорница Богданова Стоянова
  2. Рецензия – Проф. дбн Мария Ангелова
  3. Рецензия – Проф. д-р Светлана Мишева
  4. Становище – Проф. дсн Йорданка Станчева
  5. Становище – Доц. д-р Росица Родева
  6. Становище – Доц. д-р Славчо Славов

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952