Научни проекти

Текущи

Проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания” към МОН

КP-06-Н49-7. Природни зеолити като основа за космическа почва.
Срок: 2021-2024
Ръководител: проф. дн Юри Кълвачев (Институт по катализ, БАН)
Координатор за ИФРГ: проф. дн Виолета Великова

КП-06-Н36/3. Оценка на физиологичните отговори на пшеница и тритикале към засушаване и преовлажняване на почвата след рутинно приложение на селективен хербицид.
Срок: 2020-2023
Ръкoводител: доц. д-р Десислава Тодорова (Институт по физиология на растенията и генетика, БАН)

КП-06/Н36-1. Проучване на патосистемата бактериофаг-фитопатоген-растение за контрол на бактериози по икономически важни земеделски култури.
Срок: 2020-2023
Ръководител: Гл. ас. д-р Елена Шопова

КП-06 ПН36/8. Изследване на взаимодействията между иновативни наноматериали и висши растения – база за развитие на устойчиви наноагрономични практики.
Срок: 2019-2022
Ръководител: проф. д-р Сашка Крумова (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН)
Партньор: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН (координатор проф. дн Виолета Великова)

КП-06-Н21/8. Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis.
2018-2022
Ръкoводител: проф. д-р Катя Георгиева
Партньори: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, Агробиоинститут, Селскостопанска Академия

КП-06-ПН-31/2. Цялостен геномен скрининг и асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в зърното при български сортове обикновена пшеница.
Срок: 2019-2022
Ръкoводител: проф. д-р Светлана Мишева (Институт по физиология на растенията и генетика, БАН)

КП-06-Индия-9. Изследване на механизмите на адаптация на българските сортове домати към фосфатен недостиг.
Срок: 2018-2021
Ръкoводител: гл. ас. д-р Кирил Мишев (Институт по физиология на растенията и генетика, БАН)

Партньори: Департамент по растителни науки, Университет Хайдерабад, Хайдерабад, Индия


Проекти по международно научно сътрудничество

Защитни механизми в корените и листата, които позволяват на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis да преодолее пълно изсушаване.
Срок: 2022-2023
Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева
Партньор: Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Eötvös Loránd Research Network, Szeged, Унгария

Ефект от качеството на светлината върху листната физиология и фотосинтезата. Определяне на ролята на полиамините в светлинно-модулирани условия.
Срок: 2022-2024
Ръководител: гл. ас. д-р Диляна Донева
Партньор: Център по селскостопански изследвания, Унгарска АН, гр. Мартонвашар, Унгария


Международни

ESA contract №4000122781/18/NL/SC. Design and development of Space Greenhouse Microgravity Specific ENvironment Simulating Equipment (SG µg-SENSE).
Срок: 2018-2022
Ръководител: Илияна Илиева – Институт за Космически изследвания – БАН
Участник: проф. дн Виолета Великова.

BUL5016 Повишаване на продуктивността и качеството на икономически важни културни растения посредством методите на мутационната селекция и биотехнологията (по програмата на МААЕ за техническо сътрудничество)
Срок: 2020-2022
Ръководител: проф. д-р Елена Тодоровска (АгроБиоИнститут – Селскостопанска академия)

Контактно лице за ИФРГ – проф. д-р Любомир Стоилов


Други проекти

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи. РП 1.1 Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени.
Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи. РП 2.2 Екофункционална интензификация на стопанствата за устойчива биологична маса. Дейност: 2.2.2.1. Изясняване на молекулните механизми на действие и физиологичния ефект на иновативни продукти (ИП) за получаване на здравословни растителни храни; Дейност: 2.2.2.3. Оценка на безвредността на иновативни продукти (биостимуланти и наноторове) с използване на клетъчни линии
Срок: 2019-2022.
Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. дн Виолета Великова.

ПРИКЛЮЧИЛИ

Проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания” към МОН

ДФНИ Б02/8. Биогенни летливи органични съединения, глобални климатични промени и възможност на растенията за адаптация към променящата се среда.
Срок: 2014-2018
Ръководител: проф. д-р Виолета Великова
Партньори: ИФРГ-БАН, СУ „Кл. Охридски”, ЛТУ

Д01-168. Влияние на климатичните промени върху въздушното замърсяване и стратегиите за противодействие в Европейските екосистеми, договор за съфинансиране на проект по  EU FP7 (ECLAIRE contract 282910).
Срок: 2014-2016
Ръководител: проф. д-р Виолета Великова

ДНТС Германия 01/001. Механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към засушаване в условия на силна светлина.
Срок: 2012-2016
Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева
Партньори: Institute of Molecular Biosciences, University of Frankfurt, Germany

ДНТС Китай 01/10. Физиологични и патологични ефекти на тежки метали върху ранните етапи от развитието, както и при напълно развити зърнено-житни култури. Защитна роля на азотния оксид.
Срок: 2012-2015
Ръководител: гл. ас. д-р Р. Йорданова-Златанова
Партньори: Department of biotechnology, Academy of State administration of Grain, Beijing, China


Проекти по международно научно сътрудничество

Физиологична и биохимична характеристика на процесите на възстановяване от въздушно сухо състояние на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis.
Срок: 2019-2021
Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева
Партньор: Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Szeged, HAS, Унгария

Роля на биоактивни съединения в отговора на културни растения към стрес. Ефекти върху фотосинтезата и взаимодействие с растителни хормони.
Срок: 2019-2021
Ръководител: гл.ас. д-р Виолета Пеева
Партньор: Център по селскостопански изследвания Унгарска АН, гр. Мартонвашар, Унгария

Намаляване на вредните ефекти на абиотичния стрес при зърнено-житни култури чрез прилагане на растежни регулатори.
Срок: 2019-2021
Ръководител: доц. д-р Десислава Тодорова
Партньор: Университет на Кайро, Египет

Оценка на способността на синтетични съединения от ауксинов тип да противодействат на хербицидния стрес при културните растения.
Срок: 2019-2021
Ръководител: доц. д-р Десислава Тодорова
Партньор: Литовска Академия на Науките, Институт по Ботаника, Литва

Физиологична характеристика на студоустойчивостта на растения с различна чувствителност към засушаване.
Срок: 2016-2018
Ръководител: проф. д-р К. Георгиева
Партньори: Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Szeged, HAS, Унгария

Метаболизъм и сигнална функция на полиамини при зърнени култури подложени на стресови условия.
Срок: 2016 – 2018
Ръководител: гл. ас. д-р В. Пеева
Партньори: Център по селскостопански изследвания, Унгарска Академия на Науките

Биохимични и физиологични механизми на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis към ниски отрицателни температури.
Срок: 2016-2018
Ръководител: проф. д-р К. Георгиева
Партньори: Institute of Biometeorology, IBIMET, CNR, Италия

Биогенни летливи органични съединения (BVOC) и тяхната функция в адаптацията на растенията към променящата се околна среда.
Срок: 2015-2017
Ръководител: проф. д-р В. Великова
Партньори: Estonian University of Life Sciences, Естония

Оценка на генетичен матариал от пщеница (Triticum aestivum L.) за устойчивост към някои гъбни болести.
Срок: 2015-2017
Ръководител: доц. д-р Р. Родева, гл. ас. д-р Гергана Михайлова
Партньори: Faculty of Agriculture, Latvia University of Agriculture, Латвия

Манипулиране на качеството на светлината с цел оптимизиране на фотосинтезата и биосинтезата на вторични метаболити важни за защитата на растенията.
Срок: 2013-2015
Ръководител: проф. д-р В. Великова
Партньори: Institute for Plant Protection, CNR, Италия

Сравняване на механизмите на устойчивост към ниски температури на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis и Primula auricula ssp. Hungarica.
Срок: 2013-2015
Ръководител: проф. д-р К. Георгиева
Партньори: : Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Szeged, HAS, Унгария


Международни

COST акция CA15226. “Climate-Smart Forestry in Mountain Regions”.
Срок: 2016-2020
Grant Holder: Molise University, Italy
Член на Управителния съвет и ръководител на WG1 проф. дн Виолета Великова

EUFP7 ECLAIRE contract 282910. Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for European ecosystems”.
Срок: 2011-2015
Ръководител: Mark Sutton NERC, UK
Kоординатор от България проф. д-р Виолета Великова.

COST акция FP1204. Forest, their Products and Services “Green Infrastructure approach: linking environment with social aspects in studying and managing urban forests”.
Срок: 2011-2016
Grant Holder: Institute of Agriculture and Forest Biology, CNR, Italy
Член на Управителния съвет проф. д-р Виолета Великова

COST акция FA1204. Vegetable grafting to improve yield and fruit quality under biotic and abiotic stress conditions.
Grant Holder: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE), Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italy.
Срок: 2011-2016
Участници: проф. д-р Катя Гергиева, гл. ас. д-р Гергана Михайлова

COST акция TD1102. Photosynthetic proteins for technological applications: biosensors and biochips.
Срок: 2011-2015
Grant Holder: Crystallography Institute, CNR, Italy
Участник: гл. ас. д-р Виолета Пеева

Други проекти

Национална Програма „Млади Учени и Постдокторанти”, модул „Млади учени” Манипулиране на светлината с цел оптимизиране растежа на растенията и повишаване на антиоксидантния им капацитет.
Срок: 2019-2020
Ръководител: гл. ас. д-р Диляна Донева

ДФНП 17-37. Роля на полиамина путресцин в регулацията на толерантността към воден дефицит при пшеница (по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН)
Срок: 2017-2019
Ръководител: гл. ас. д-р Диляна Донева

BUL5014. Screening of Cereal Germplasm Stress Response and Adaptation Potential by Advanced Nuclear, Omics and Physiological Approaches (по програмата на МААЕ за техническо сътрудничество)
Срок: 2016-2018
Ръководител: проф. д-р Любомир Стоилов
Партньори: ИФРГ – БАН, Агробиоинститут, Съвместен Геномен Център, Институт по раститителни и генетични ресурси „К. Малков“ – Садово


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952