Международна Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие

Уважаеми колеги, Организационният комитет на Международна Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие (International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity) Ви кани да вземете участие в научния форум, който ще се проведе в София, България в периода 25-27 май 2022 г. Конференцията е организирана от Институт по физиология на растенията и генетика, БАН в рамките на проект BULCode (https://www.plantbulcode.com/), финансипран от МОН по Националната Програма „Европейски научни мрежи“. Участието в конференцията е без регистрационна такса.

За допълнителна информация, моля посетете уебстраницата на конференцията (https://cmebg.com/en/sabitia/icdbb2022/), на която ще можете да се осведомите за условията за кандидатстване, важни дати, поканени гост-лектори и др.


НП „Европейски научни мрежи“, МОН

Институтът по физиология на растенията и генетика, БАН е бенефициент по новата национална програма „Европейски научни мрежи“, МОН

Институт по физиология на растенията и генетика, БАН е сред 12-те български държавни висши училища и научни организации, бенефициенти по програмата „Европейски научни мрежи“ с бюджет от Министерството на образованието и науката, възлизащ на  2 497 000 лв. за 2020 г.

Националната програма „Европейски научни мрежи“ МОН обхваща периода 2020-2022 г. и  следва целите на рамковата програма Хоризонт 2020 за наука и иновации по мярката „Туининг“ (H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning) за изграждане и подобряване ефективността на мрежите между национални и водещи европейски научни организации. Осигуряването на национално финансиране за изпълнение на проектните предложения се очаква да има следното въздействие:

  • изграждане и запазване на мрежи и партньорство с чуждестранни водещи университети и научни организации;
  • подобряване на капацитета в дадената изследователска област по отношение подготовка на докторантски и постдокторантски програми, както и управлението на проекти;
  • подобрена репутация, привлекателност и работа в мрежа на институциите;
  • подготовка за участие в следващата РП „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) и по-успешно постигане на свързаност с финансирането на национални научни програми.

Включването на ИФРГ в изпълнението на тази програма е оценка за приноса и научната експертиза на изследователите от ИФРГ. Финансирането е доказателство за капацитета на Института като един от водещите на национално и международно ниво в областта на молекулярно-генетичните и физиологични изследванията при растенията.

Актуализираният проект „BULCode“ с ръководител гл. ас д-р Георги Бончев е на тема „Fostering plant biodiversity research capacity in Bulgaria through scientific excellence in DNA barcoding and metabarcoding“ и стартира официално на 2 октомври 2020 г., като ще се изпълнява за период от 2 години в партньорство с:

  • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, Отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“, България
  • Университет в Хелзинки, Катедра по селскостопански науки, Финландия

Главната цел на проекта е повишаване на научния капацитет на базовата организация ИФРГ и нейния партньор ИБЕИ в прилагането на ДНК-баркодинг технологиите при растителни обекти за оценка и каталогизиране на националното биологичното разнообразие, оценка на екосистемното равновесие и таксономично идентифициране на видове. Технологиите също така намират широко приложение за изследване на състава на храни.

Предаването на знания към ИФРГ и ИБЕИ ще се опира на изследователския и обучителен капацитет на партньора от Финландия – Университетът в Хелзинки – една от водещите световни институции в областта на ДНК баркодинг изследванията. Институцията ще интегрира разработени компоненти от техните практики за внедряване в България. Това ще бъде осъществявано чрез редица активности като обучителни курсове, семинари, работни срещи и научни посещения.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на репутацията и конкурентноспособността на ИФРГ и нейния партньор ИБЕИ като потенциални инициатори и лидери на инициативи в областта на ДНК баркодинг технологиите в България, както и за  видимостта на страната на международно ниво за изучаване на биоразнообразието. Проектът ще способства също така за включването на Института по физиология на растенията и генетика в бъдещи Европейски консорциуми, подготовка за новата Рамкова програма „Хоризонт Европа“, достъп до международни научни мрежи и включване и обучение на повече млади учени.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952