Директор – Проф. д-р Валя Василева

Професор д-р Валя Василева

Блок 21, офис 222; лаб. 107
Тел.: +359-2-9792602; +359-2-979-2681
Е-mail: valyavassileva@bio21.bas.bg;
valyavassileva@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9055-8002
SCOPUS Author ID: 7004268419

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Регулация на генната експресия, отговор към абиотичен стрес, клетъчно делене, епигенетични модификации, ДНК метилиране, фитохормонални сигнални пътища.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Образование
Висше – СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1986

Научни степени

 • Доктор, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН, 2000, дисертация на тема: „Фактори, определящи оптималното функциониране на симбиотичната система Galega spp. – Rhizobium galegae
 • Магистър по биология, СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, 1986

МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 • 2022 – продължава: директор на ИФРГ– БАН
 • 2018 – 2022: заместник-директор на ИФРГ– БАН
 • 2017 – продължава: професор, ИФРГ-БАН
 • 2016 – продължава: Ръководител на лаборатория „Регулация на генната експресия”, ИФРГ – БАН
 • 2011 – 2015: завеждащ секция „Молекулярна биология на растителния стрес”, ИФРГ- БАН
 • 2010 – 2016:  доцент, ИФРГ – БАН
 • 2000 – 2009: главен асистент, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН
 • 1995 – 1999: докторант на самостоятелна подготовка, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН
 • 1990 – 1995: специалист-биолог, ИФР „Акад. Методи Попов” – БАН

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • септември 2013 септември 2015: Мария Кюри следдокторска специализация за кариерно развитие (FP7-PEOPLE-2012-IEF), Група по епигенетика, Университет в Лийдс, Великобритания, проект: Comparative analysis of plant and mammalian DNA methylation functions in epigenetic Arabidopsis mutants
 • май 2014: Център за повишаване на квалификацията на служителите (SDDU), Университет в Лийдс, Великобритания, Обучение: Eфективно планиране и професионално управление на проекти, май 2014
 • юни 2009 – октомври 2009: следдокторска специализация в Департамент по системна биология на растенията (приемаща лаборатория – проф. Том Биикман), Университет в Гент, Гент, Белгия
 • октомври 2006 декември 2007: Следдокторска специализация BELSPO (Belgian Federal Science Policy), Департамент по системна биология на растенията  (промотор – проф. Дирк Инзе, приемаща лаборатория – проф. Том Биикман), VIB/Университет в Гент, Белгия, проект: Functional and cytological changes associated with lateral root initiation in Arabidopsis
 • април 2002 – април 2004: следдокторска специализация в Департамент по биология (приемаща лаборатория – проф. Робърт Ридж), Международен християнски университет (ICU), Токио, Япония, финансирана от Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Япония

ПРОЕКТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

 • 2020 – 2024: COST акция CA19125 „Epigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change” (EPI-CATCH), ръководител на работната група 3 (WG3) и координатор на COST акцията от България
 • 2020 – 2024: Проект КП-06-Н36-2 „Бобовите растения в България – източник на полезни допълнителни вещества с белтъчна природа”, член на научния колектив
 • 2019 – 2024: Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, координатор на работната група от ИФРГ-БАН
 • 2020 2023: Проект Д01-271 „Fostering plant biodiversity research capacity in Bulgaria through scientific excellence in DNA barcoding and metabarcoding“ (BULCode), член на научния колектив
 • 2017 – 2023: Проект ДН11/8, финансиран от Фонд Научни изследвания (ФНИ) „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, ръководител на научния колектив
 • 2017 – 2022: COST акция CA16212 – Impact of nuclear domains on gene expression and plant traits (INDEPTH), координатор на COST акцията от България
 • 2016– 2021: Проект ДН06/12, финансиран от ФНИ „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, член на научния колектив
 • 2016 – 2020: Проект ДН06/9, финансиран от ФНИ „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация, направляващи взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“, член на научния колектив
 • 2016 – 2018: Проект VS.095.16N „Епигенетичeн контрол на инициирането и развитието на латерални корени при Arabidopsis: роля на поддържащите ДНК метилтрансферази” в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO), Белгия, ръководител на научния колектив от БАН
 • 2016 – 2017: Проект ДФНП-192 „Arabidopsis thaliana като експериментална система за сравнително проучване на механизмите на метилиране на ДНК с растителни и животински метилтрансферази” по Програма за подпомагане на младите учени в БАН, научен консултант
 • 2016 – 2017: Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, ментор
 • 2013 – 2015: Проект VS025.13N „Изследване на механизмите на регулация на вътреклетъчния трафик на брасиностероидния рецептор BRI1 с помощта на химичната генетика“ в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO) – Белгия, член на научния колектив
 • 2012 – 2015: Проект BG051PO001-3.3.06-0025, „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, лектор и обучител
 • 2010 – 2013: Проект VS.035.10N „Намиране на нови компоненти, участващи в миграцията на ядрото, и тяхното значение за образуването на латерални корени в Аrabidopsis” в рамките на прякото Споразумение на БАН с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO), Белгия, ръководител на научния колектив от БАН

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член на на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association – МСАА)
 • Член на Съюза на учените в България (СУБ)
 • Член на Федерацията на Европейските дружества по растителна биология (FESPB)

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД 2005

Vassileva V, Georgieva M, Todorov D, Mishev K. 2024. Small sized yet powerful: Nuclear Distribution C proteins in plants. Plants, 13, 119; DOI: 10.3390/plants13010119

Zaharieva A, Rusanov K, Rusanova M, Paunov M, Yordanova Z, Mantovska D, Tsacheva I, Petrova D, Mishev K, Dobrev PI, Lacek J, Filepova R, Zehirov G, Vassileva V, Misic D, Motyka V, Chaneva G, Zhiponova M. 2023. Uncovering the interrelation between metabolite profiles and bioactivity of in vitro- and wild-grown catmint (Nepeta nuda L.). Metabolites, 13, 10, 1099; DOI:10.3390/metabo13101099

Ferjani A, Tsukagoshi H, Vassileva V. 2023. Model organisms in plant science: Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 14, 1279230; DOI:10.3389/fpls.2023.1279230

Agius DR, Kapazoglou A, Avramidou E, Baranek M, Carneros E, Caro E, Castiglione S, Cicatelli A, Radanovic A, Ebejer J-P, Gackowski D, Guarino F, Gulyas A, Hidvegi N, Hoenicka H, Inacio V, Johannes F, Karalija E, Lieberman-Lazarovich M, Martinelli F, Maury S, Mladenov V, Morais-Cecılio L, Pecinka A, Tani E, Testillano PS, Todorov D, Valledor L, Vassileva V. 2023. Exploring the crop epigenome: a comparison of DNA methylation profiling techniques. Frontiers in Plant Science, 14, 1181039, 1-25; DOI: 10.3389/fpls.2023.1181039

Vassileva V, Georgieva M, Zehirov G, Dimitrova A. 2023. Exploring the genotype-dependent toolbox of wheat under drought stress. Agriculture, 13, 1823; DOI: 10.3390/agriculture13091823

Georgieva M, Vassileva V. 2023. Stress management in plants: examining provisional and unique dose-dependent responses. International Journal of Molecular Sciences, 24, 6; DOI: 10.3390/ijms24065105

Petrova D, Gašić U, Yocheva L, Hinkov A, Yordanova Z, Chaneva G, Mantovska D, Paunov M, Ivanova L, Rogova M, Shishkova K, Todorov D, Tosheva A, Kapchina-Toteva V, Vassileva V, Atanassov A, Mišić D, Bonchev G, Zhiponova M. 2022. Catmint (Nepeta nuda L.) phylogenetics and metabolic responses in variable growth conditions. Frontiers in Plant Science, 13; DOI:10.3389/fpls.2022.866777

Chaneva G, Tomov A, Paunov M, Hristiva V, Ganeva V, Mihaylova N, Anev S, Krumov N, Yordanova Z, Tsenov B, Vassileva V, Bonchev G, Zhiponova M. 2022. Jewel orchid’s biology and physiological response to aquaponic water as a potential fertilizer. Plants, 11, 3181; DOI: 10.3390/plants11223181

Vaseva II, Simova-Stoilova L, Kostadinova A, Yuperlieva-Mateeva B, Karakicheva T, Vassileva V. 2022. Heat-stress-mitigating effects of a protein-hydrolysate-based biostimulant are linked to changes in Protease, DHN, and HSP gene expression in maize. Agronomy, 12, 5; DOI:10.3390/agronomy12051127

Mladenov V, Fotopoulos V, Kaiserli E, Karalija E, Maury S, Baranek M, Segal N, Testillano PS, Vassileva V, Pinto G, Nagel M, Hoenicka H, Miladinović D, Gallusci P, Vergata C, Kapazoglou A, Abraham E, Tani E, Gerakari M, Sarri E, Avramidou Е, Gašparović M, Martinelli F. 2021. Deciphering the epigenetic alphabet involved in transgenerational stress memory in crops. International Journal of Molecular Sciences, 22, 13, 7118; DOI: 10.3390/ijms22137118

Kakoulidou I, Avramidou EV, Baránek M, Brunel-Muguet S, Farrona S, Johannes F, Kaiserli E, Lieberman-Lazarovich M, Martinelli F, Mladenov V, Testillano PS, Vassileva V, Maury S. 2021. Epigenetics for crop improvement in times of global change. Biology, 10, 8, 766; DOI: 10.3390/biology10080766

Velinov V, Georgieva M, Zehirov G, Vassileva V. 2021. NudC-like genes contribute to root growth and branching in Arabidopsis thaliana. C. R. Acad. Bulg. Sci., 74, 12, 1767-1773; DOI: 10.7546/CRABS.2021.12.06

Vaseva II, Simova-Stoilova L, Kirova E, Mishev K, Depaepe T, Van Der Straeten D, Vassileva V. 2021. Ethylene signaling in salt-stressed Arabidopsis thaliana ein2-1 and ctr1-1 mutants – A dissection of molecular mechanisms involved in acclimation. Plant Physiology and Biochemistry, 167, 999-1010; DOI: 10.1016/j.plaphy.2021.09.029

Vaseva II, Mishev K, Depaepe T, Vassileva V, Van Der Straeten D. 2021. The diverse salt-stress response of Arabidopsis ctr1-1 and ein2-1 ethylene signaling mutants is linked to altered root auxin homeostasis. Plants, 10, 3, 452; DOI: 10.3390/plants10030452

Georgieva M, Bonchev G, Zehirov G, Vasileva V, Vassileva V. 2021. Neonicotinoid insecticides exert diverse cytotoxic and genotoxic effects on cultivated sunflower. Environmental Science and Pollution Research 28, 53193-5320; DOI: 10.1007/s11356-021-14497-y

Velinov V, Vaseva I, Zehirov G, Zhiponova M, Georgieva M, Vangheluwe N, Beeckman T, Vassileva V. 2020. Overexpression of the NMig1 gene encoding a NudC domain protein enhances root growth and abiotic stress tolerance in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 11, 815; DOI: 10.3389/fpls.2020.00815

Vassileva V, Vaseva I, Dimitrova A. 2019. Expression profiling of DNA methyltransferase genes in wheat genotypes with contrasting drought tolerance. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25, 5, 845-851

Vassileva V, Moyankova D, Dimitrova A, Mladenov P, Djilianov D. 2018. Assessment of leaf micromorphology after full desiccation of resurrection plants. Plant Biosystems, 153, 1, 108-117; DOI: 10.1080/11263504.2018.1473306

Feller U, Kopriva S, Vassileva V. 2018. Plant nutrient dynamics in stressful environments: Needs interfere with burdens. Agriculture, 8, 7, 1-6; DOI: 10.3390/agriculture8070097

Boycheva I, Vassileva V, Revalska M, Zehirov G, Iantcheva A. 2017. Role of the histone acetyltransferase HAC1 gene in development of the model species Medicago truncatula, Lotus japonicus and Arabidopsis thaliana. Protoplasma, 254, 2, 697-711; DOI: 10.1007/s00709-016-0983-x

Vassileva V, Hollwey E, Todorov D, Meyer P. 2016. Leaf epidermal profiling as a phenotyping tool for DNA methylation mutants. Genetics and Plant Physiology, 6, 1-2, 3-13

Simova-Stoilova L, Vassileva V, Feller U. 2016. Selection and breeding of suitable crop genotypes for drought and heat periods in a changing climate: Which morphological and physiological properties should be considered? Agriculture, 6, 2, 26; DOI: 10.3390/agriculture6020026

Revalska M, Vassileva V, Zehirov G, Iantcheva A. 2016. Analysing the function and the expression pattern of auxin response factor B3 from Medicago truncatula in the model plant Lotus japonicus. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22, 253-261

Iantcheva A, Revalska M, Zehirov G, Boicheva I, Radkova M, Ratet P, Vassileva V. 2016. Tnt1 retrotransposon as an efficient tool for development of an insertional mutant collection of Lotus japonicus. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 52, 338-347; DOI: 10.1007/s11627-016-9768-3

Boycheva I, Vassileva V, Revalska M, Zehirov G, Iantcheva A. 2015. Cyclin-like F-box protein plays a role in growth and development of the three model species Medicago truncatula, Lotus japonicus and Arabidopsis thaliana. Research and Reports in Biology, 6, 117-130; DOI: 10.2147/RRB.S84753

Chen Q, Liu Y, Maere S, Lee E, Van Isterdael G, Xie Z, Xuan W, Lucas J, Vassileva V, Kitakura S, Marhavý P еt al. 2015. A coherent transcriptional feed-forward motif model for mediating auxin-sensitive PIN3 expression during lateral root development. Nature Communications, 6, 8821; DOI: 10.1038/ncomms9821

Revalska M, Vassileva V, Zehirov G, Iantcheva I. 2015. Is the auxin influx carrier LAX3 essential for plant growth and development in the model plants Medicago truncatula, Lotus japonicus and Arabidopsis thaliana? Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29, 786-797; DOI: 10.1080/13102818.2015.1031698

Fernandez A, Drozdzecki A, Hoogewijs K, Vassileva V, Madder A, Beeckman T, Hilson P. 2015. The GLV6/RGF8/CLEL2 peptide regulates early pericycle divisions during lateral root initiation. Journal of Experimental Botany, 17, 5245-5256; DOI: 10.1093/jxb/erv329

Boycheva I, Vassileva V, Iantcheva A. 2014. Histone acetyltransferases in plant development and plasticity. Current Genomics, 15, 28-37; DOI: 10.2174/138920291501140306112742

Iantcheva A, Revalska M, Zehirov G, Vassileva V. 2014. Agrobacterium-mediated transformation of Medicago truncatula cell suspension culture provides a system for functional analysis. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant 50, 149-157; DOI: 10.1007/s11627-013-9554-4

Grigorova B, Vassileva V, Klimchuk D, Vaseva I, Demirevska K, Feller U. 2012. Drought, high temperature and their combination affect ultrastructure of chloroplasts and mitochondria in wheat (Triticum aestivum L.) leaves. Journal of Plant Interactions, 7, 204-213; DOI: 10.1080/17429145.2011.654134

Vassileva V, Demirevska K, Simova-Stoilova L, Petrova T, Tsenov N, Feller U. 2012. Long-term field drought affects leaf protein pattern and chloroplast ultrastructure of winter wheat in a cultivar specific manner. J. Agron. Crop Sci., 198, 104-117; DOI: 10.1111/j.1439-037X.2011.00492.x

Vassileva V, Signarbieux C, Anders I, Feller U. 2011. Genotypic variation in drought stress response and subsequent recovery of wheat (Triticum aestivum L.). J. Plant Research, 124, 147-154; DOI: 10.1007/s10265-010-0340-7

Berckmans B, Vassileva V, Schmid S, Maes S, Parizot B, Naramoto S, Magyar Z, Kamei CLA, Koncz C, Persiau G, De Jaeger G, Bogre L, Friml J, Simon R, Beeckman T, De Veylder L. 2011. Auxin-dependent cell cycle reactivation through transcriptional control of E2Fa by LATERAL ORGAN BOUNDARY proteins. Plant Cell, 23, 3671-3683; DOI: 10.1105/tpc.111.088377

De Rybel B, Vassileva V, Parizot B, Demeulenaere M, Grunewald W, Audenaert D, Van Campenhout J, Overvoorde P, Jansen L, Vanneste S, Möller B, Holman T, Van Isterdaele G, Brunoud G, Vuylsteke M, Vernoux T, De Veylder L, Inzé D, Weijers D, Bennett M, Beeckman T. 2010. A novel Aux/IAA28 signalling cascade activates GATA23-dependent specification of lateral root founder cell identity. Current Biology, 20, 1697-1706; DOI: 10.1016/j.cub.2010.09.007

De Smet I, Lau S, Voss U, Vanneste S, Benjamins R, Rademacher E, Schlereth A, De Rybel B, Vassileva V, Grunewald W, Naudts M, Levesque M, Ehrismann J, Inzé D, Luschnig C, Benfey P, Weijers D, van Montagu M, Bennett M, Jürgens G, Beeckman T. 2010. Bimodular auxin response controls organogenesis in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA, 107, 2705-2710; DOI: 10.1073/pnas.0915001107

Vassileva V, Zehirov G, Ugrinova M, Iantcheva A. 2010. Variable leaf epidermal morphology in Tnt1 insertional mutants of the model legume Medicago truncatula. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24, 2060-2065; DOI: 10.2478/V10133-010-0086-3

Vassileva V, Simova-Stoilova L, Demirevska K, Feller U. 2009. Variety-specific response of wheat (Triticum aestivum L.) leaf mitochondria to drought stress. J. Plant Research, 122, 445-454; DOI: 10.1007/s10265-009-0225-9

De Smet I, Vassileva V, De Rybel B, Levesque MP, Grunewald W, Van Damme D, Van Noorden G, Naudts M, Van Isterdael G, De Clercq R, Wang JY, Meuli N, Vanneste S, Friml J, Hilson P, Jürgens G, Ingram GC, Inzé D, Benfey PN, Beeckman T. 2008. Receptor-like kinase ACR4 restricts stem cell divisions in the Arabidopsis root. Science, 322, 594-597; DOI: 10.1126/science.1160158

Vassileva VN, Fujii Y, Ridge RW. 2005. Microtubule dynamics in plants. Plant Biotechnology, 22, 171-178

Vassileva VN, Kouchi H, Ridge RW. 2005. Microtubule dynamics in living root hairs: transient slowing by lipochitin oligosaccharide nodulation signals. Plant Cell, 17, 1777-1787; DOI: 10.1105/tpc.105.031641


[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952