Директор – Доц. д-р Румяна Василевска-Иванова

Доцент д-р Румяна Василевска-Иванова

Тел.: 02-979-2606; 02-8728170
Факс: 02-8739952
Бл. 21, Офис #204
Приемно време: Сряда и четвъртък: 1400ч. – 1700ч.

Е-mail:
vassilevska@bio21.bas.bg
ru_vas_bg@yahoo.com

Oбласт на научни изследвания

Научно-изследователска дейност в областта на отдалечената хибридизация, растителната генетика и цитология, селекция и създаване на нови линии и форми растителен материал от различни важни стопански видове представители на родовете Helianthus, Pisum, Zea, Euglenae, Coix, Tripsacum, Tithonia, Verbesina, Echinacea, Tobacco, Valeriana, Sorghum, Solanum, Paulownia, Arnica, мутагенез, молекулярни и биохимични маркери, тъканни култури и биотехнологии, статистически анализ (диалелен анализ, path-коефициентен анализ, регресионен анализ, стабилност и адаптивност на генотипа).

Заемани професионални длъжности

 • 2011 г. – доцент – Институт по физиология на растенията и генетика, БАН.
 • 2008-2011 г. старши научен сътрудник ІІ ст.
 • 1989–2008 г. – научен сътрудник І ст.
 • 1986-1989 г.- научен сътрудник ІІ ст.
 • 1985-1986 г. – научен сътрудник ІІІ ст.

Научно-организационна дейност

 • 2010 г. – Член на Атестационната комисия на ИФРГ-БАН.
 • 2010-2014 г. – Зам. Председател на Общото събрание на учените, ИФРГ-БАН.
 • 2010 г. – до момента – Член на Научния съвет на ИФРГ-БАН.
 • 2010-2014 г. – Секретар на Научния съвет на ИФРГ-БАН.
 • 2014 г. – Зам. Директор на ИФРГ-БАН.

Образование

 • 1981-1985 г. – Докторат – Институт по молекулярна биология и генетика, Украинска Академия на науките, гр. Киев, Украйна. Тема на докторския труд: „Наследствена изменчивост, индуцирана от екзогенна ДНК при царевицата”. Научен ръководител: Акад. Владимир В. Моргун.
 • 1971-1977 г. – СУ ”Св. Климент Охридски”, гр. София, Биологически факултет. Специалност: “Биохимия и микробиология”. Специализация: „Биохимия и физиология на растенията”. Тема на дипломната работа: „Състояние и активност на хлорофил-белтъчния комплекс при вкореняване на изолирани фасулеви листа”. Научен ръководител: Ст. н. с. І ст., дбн Иван Йорданов, Институт по физиология на растенията, БАН.
 • 1969-1971 г. , СОУ, гр. Карлово.

Участие в научни проекти

 • Ръководител от българска страна на проект към ФАО и USDA-ARS, North Dakota, USA на тема: „Оценка на диви видове Helianthus”.
 • Участие в научен проект, финансиран от Национален Институт по Агрономически Изследвания и Министерство на Външните работи на Република Франция през 1999 г.
 • Участие в проект с водеща организация Институт по физиология на растенията, БАН, финансиран от МОН на тема „Манганова токсичност и ролята на силиция за преодоляването и при царевични и грахови растения”, период за изпълнение 2005 – 2008.
 • Участие в 4 проекта /приключили/, финансирани от МОН.

Специализации и международни контакти

 • 1998 г. – Национален Институт по Агрономически Изследвания, (INRA), Montpellier, France. Тема: „Използване на молекулярни маркери за идентификация на междуродови и междувидови хибриди в род Helianthus”. Ръководител: Проф. Andre Bervillè.
 • 1999 г. – Национален Институт по Агрономически Изследвания, (INRA), Montpellier, France. Тема: „Използване на молекулярни маркери за анализ на филогенетичните отношения в род Helianthus и някои близки родове като Tithonia, Verbesina, Simsia и др.“ Ръководител: Проф. Проф. Andre Bervillè.

Ръководство на докторанти и дипломанти

 • Дипломанти: Научен ръководител на 2 дипломанти, Лесотехнически Университет, София.
 • Докторанти: Научен консултант на 1 докторант, ИГ БАН.

Публикационна дейност

Автор и съавтор на 100 научни публикации, от които 50 публикувани в международни списания и сборници; 40 статии с импакт-фактор.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952