Пламен Пиларски

27.09.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, протокол № 5 от 21.04.2011 г. и утвърдено със заповед на директора № 577, сформираното научно жури ще проведе конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 40/27.05.2010 г.) към Секция ‘Експериментална алгология’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 11.10.2011 г. от 1000 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Пламен Пиларски

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – Гл. асистент Пламен Пиларски
 2. Списък на публикации – Гл. асистент Пламен Пиларски
 3. Списък на цитати – Гл. асистент Пламен Пиларски
 4. Рецензия – проф. дбн Йорданка Иванова
 5. Рецензия – доц. д-р Лиляна Гигова
 6. Становище – проф. дбн Димитър Пеев
 7. Становище – проф. дбн Яна Топалова
 8. Становище – проф. дбн Добрина Темнискова
 9. Становище – доц. д-р Венета Капчина
 10. Становище – доц. д-р Ира Станчева

Решение на научното жури:

 1. Решение – 11.10.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952