Георги Петков

04.11.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 54/15.07.2011 г.) към Секция ‘Експериментална алгология’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 21.11.2011 г. от 1000 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент дн Георги Петков

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – доц. дн Георги Петков
 2. Списък на публикациите – доц. дн Георги Петков
 3. Списък на публикациите за участие в конкурса – доц. дн Георги Петков
 4. Списък на цитати – доц. дн Георги Петков
 5. Рецензия – проф. дн Божидар Чорбанов
 6. Рецензия – проф. дн Йорданка Иванова
 7. Рецензия – доц. д-р Ирина Пунева
 8. Становище – проф. дн Климентина Демиревска
 9. Становище – проф. дн Мария Ангелова
 10. Становище – доц. д-р Снежанка Дончева
 11. Становище – доц. д-р Емилия Апостолова

Решение на научното жури:

 1. Решение – 21.11.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952