Калина Ананиева

21.11.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, протокол № 6 от 05.05.2011 г. и утвърдено със заповед на директора № 931/03.10.2011 г., сформираното научно жури ще проведе конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 59/02.08.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 08.12.2011 г. от 1400 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Калина Ананиева

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент Калина Ананиева
 2. Резюмета на публикации – Гл. асистент Калина Ананиева
 3. Списък на цитати – Гл. асистент Калина Ананиева
 4. Рецензия – Проф. дн Лиляна Масленкова
 5. Рецензия – Проф. дн Любомир Илиев
 6. Становище – Проф. дн Аглика Едрева
 7. Становище – Проф. дн Юли Занев
 8. Становище – Доц. д-р Юлиана Марковска
 9. Становище – Доц. д-р Лъчезар Карагьозов
 10. Становище – Доц. д-р Петранка Йонова

Решение на научното жури:

 1. Решение – 08.12.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952