Снежанка Дончева

21.12.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1077/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Минерално хранене и воден режим на растенията’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 10.01.2012 г. от 1030 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Снежанка Дончева

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Снежанка Дончева
 2. Списък на публикации – Доц. д-р Снежанка Дончева
 3. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Снежанка Дончева
 4. Списък на цитати – Доц. д-р Снежанка Дончева
 5. Рецензия – Проф. дн Йорданка Иванова
 6. Рецензия – Проф. дн Аглика Едрева
 7. Рецензия – Доц. дн Екатерина Стойнова-Бакалова
 8. Становище – Проф дн Димитър Пеев
 9. Становище – Доц. д-р Ира Станчева
 10. Становище – Доц. д-р Андон Андонов
 11. Становище – Доц. д-р Георги И. Георгиев

Решение на научното жури:

 1. Решение – 10.01.2012 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952