Любомир Стоилов

12.01.2012

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1076/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Молекулярна генетика’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 27.01.2012 г. от 1000 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Любомир Стоилов

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации (Част 1) – Доц. д-р Любомир Стоилов
 2. Резюмета на публикации (Част 2)– Доц. д-р Любомир Стоилов
 3. Списък на публикации – Доц. д-р Любомир Стоилов
 4. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Любомир Стоилов
 5. Списък на цитати – Доц. д-р Любомир Стоилов
 6. Рецензия – Чл. кор. дн Иван Иванов
 7. Рецензия – Чл. кор. дн Георги Русев
 8. Рецензия – Доц. д-р Маргарита Пешева
 9. Становище – Проф. дн Лиляна Масленкова
 10. Становище – Проф. дн Климентина Демиревска
 11. Становище – Доц. д-р Елена Георгиева
 12. Становище – Доц. д-р Геновева Начева

Решение на научното жури:

 1. Решение – 27.01.2012 г.
Резюмета на публикации – Доц. д-р Любомир СтоиловРезюмета на публикации – Доц. д-р Любомир Стоилов

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952