Катя Георгиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 03.05.2012 г. от 11:00 в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Катя Георгиева

Представени материали:

1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Катя Георгиева
2. Списък на публикации – Доц. д-р Катя Георгиева
3. Списък на публикации за участие в конкурса – Доц. д-р Катя Георгиева
4. Списък на цитати – Доц. д-р Катя Георгиева
5. Рецензия – Проф. дн Аглика Едрева
6. Рецензия – Проф. дн Диана Петкова
7. Рецензия – Доц. д-р Емилия Апостолова
8. Становище – Проф. дн Георги Петков
9. Становище – Проф. дн Яна Цонева
10. Становище – Проф. д-р Любомир Стоилов
11. Становище – Доц. д-р Ира Станчева

Решение на научното жури:

  1. Решение – 03.05.2012 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952