Проект „Млади учени“

Европейски социален фонд
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!


Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми

Договор BG051PO001-3.3.06-0025

БЕНЕФИЦИЕНТ

Институт по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките

ПАРТНЬОРИ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет
Катедра „Генетика“, Катедра „Зоология и антропология“

Институт по органична химия с център по фитохимия – Българска академия на науките

Към сайта на проекта

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952