Проект „AlgoSoil“

Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури

Цел на проекта е да се възстанови плодородието на почви, засегнати от нефтено замърсяване, чрез въздействие с нестерилни микроводораслови култури. Същността на работата е екологосъобразно управлeние на симбионтни отношения в засегнатите почви за постигане на цялостно възстановяване на околната среда по биологичен път, чрез настойчиво и целенасочено подпомагане на твърде бавно протичащи естествени процеси. Предвижда се намирането и прилагането на подходящи начини за внасяне на водораслово-бактериални култури в почвата, самостоятелно или чрез носители, както и засяване (засаждане) на подходящи висши растения, които преодоляват вредните въздействия на замърсяването.

Проектът е определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” конкурс „МЛАДИ УЧЕНИ”. Продължителността на изпълнението му е за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, разделени на два етапа. Финансирането е на стойност 56 000 лв. Научният колектив, разработващ проекта е съставен от млади учени от 4 научни организации.

Към сайта на проекта

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952