Проект „Plant Stress Protection“

Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества

Обичайно растенията са подложени на различни неблагоприятни външни въздействия (стресори), водещи до развитието на оксидативен стрес. Растенията са в състояние да го преодолеят чрез ензимни и/или неензимни защитни системи, при условие, че силата на стресора не превишава капацитета на тази защита. Повишаването на ефективността на антиоксидантната защита може да се постигне и с помощта на екзогенни вещества с различна химична природа и физиологично действие. Приложени в ниски дози, те могат да активират клетъчния метаболизъм и да увеличат физиологичната активност на растенията за преодоляване на уврежданията от даден стресор. Основно изискване при използването на подобни съединения е да имат положителен ефект в ниски конценрации, да не замърсяват околната среда, и да имат ниска себестойност. Целта на проекта е изпитване на протекторното действие на такива съединения спрямо широко застъпени стресове при икономически важни растителни обекти. Ефективността на изпитваните протектори ще бъде изследвана чрез определяне на физиологичния статус на растенията (растежни параметри, количества на стресови маркери и неензимни антиоксиданти), както и на други параметри (оценка на функционалната активност на фотосинтетичния апарат; анализ на някои биологично активни вещества).

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания”, конкурс „МЛАДИ УЧЕНИ”.

Срок за изпълнение: 2011-2013 г.

Сума: 47763 лв.

Научният колектив е съставен от млади учени от Института по физиология на растенията и генетика – БАН, Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН и Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН.

Към сайта на проекта

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952