Проект „Водораслова биомаса“

Изпитване на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса и изграждане на ферма за аквакултури

София, 20 април 2012 г. – „ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ” ЮЛНЦ в частна полза от гр. София и ИАРА, днес подписаха договор за въвеждане и изпитване на техническа и икономическа приложимост на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса на обща стойност 172 438 лв. по мярка 3.5 „Пилотни проекти” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Това е първият одобрен проект по мярката, като размерът на договорираната безвъзмездна финансова помощ е 137 950 лв.

В проектното си предложение бенефициентът предвижда изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата и/или икономическата приложимост на иновативна /патентована от компанията Univentures Inc. и реализирана от Algaeventure Systems Inc./ технология за отделяне на сухо вещество от водораслова биомаса, както популяризиране на резултатите по проекта.

Целта на бенефициента не е да произвежда продукт с цел реализация, а е за проверка, техническата и/или икономическата приложимост на конкретната технология. Партнираща организация на Центъра за иновативни практики е Института по физиология на растенията и генетика, част от Българската академия на науките, секция „Експериментална алгология”.

Проектът ще се реализира в полева научно-приложна лаборатория в гр. Варна, местност „Акчелар” № 396 и/или в производствена сграда в с. Господиново, общ. Бяла, обл. Варненска.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952