Мария Генева

18.06.2013

На основание ЗРАСРБ /обн. ДВ, бр. 38 от 2010 г., Решение № 11 от КС, бр. 81 от 2010 г./; Правилника за прилагане на ЗРАСРБ /обн. ДВ бр. 19 от 08.03.2011 г./; Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични  длъжности; Решение на НС на ИФРГ с Протоколи №15/14.12.2012 г. и №3/29.03.2013 г. и Заповед на Директора за избор на жури №263/15.04.2013 г., сформираното научно жури ще проведе конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 10/05.02.2013 г.) към Секция ‘Минерално хранене и воден режим’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 04.07.2013 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Мария Генева

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Мария Генева
 2. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Мария Генева
 3. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Мария Генева
 4. Рецензия – Доц. дн Екатерина Стойнова
 5. Рецензия – Доц. д-р Марина Станилова
 6. Становище – Проф. дн Лиляна Масленкова
 7. Становище – Проф. дн Диана Петкова
 8. Становище – Проф. д-р Снежанка Дончева
 9. Становище – Проф. д-р Вера Алексиева
 10. Становище – Доц. д-р Антоанета Трендафилова

Решение на научното жури:

 1. Решение – 04.07.2013 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952