Стефан Божанов

05.02.2014
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Стефан Божанов ”Генетични и епигенетични промени в туморно супресорните гени TP53 и BRCA1 и прото-онкогена PIK3CA и тяхното влияние върху преживяемостта, клинико-патологичните и молекулярни характеристики на български пациенти с рак на млечната жлеза” ще се състои на 19-02-2014 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 1067/06-12-2013 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Стефан Божанов
  2. Рецензия – Чл.-кор. дн Георги Русев
  3. Рецензия – Професор д-р Иво Кременски
  4. Становище – Професор д-р Любомир Стоилов
  5. Становище – Професор д-р Елена Георгиева
  6. Становище – Доцент д-р Радка Кънева

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952