Обявление за обществена поръчка (522253)

Документ: Обявление за обществена поръчка (522253)
Възложител: Институт по физиология на растенията и генетика /ИФРГ/ – БАН
Получен на: 05-02-2013
Преписка: 02310-2013-0001 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Описание: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 16 Обособени позиции

Наименование, адреси и лица за контакт:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, стая № 223  – Канцелария, За: проф. д-р Снежанка Дончева – директор, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, Факс: 02 8739952.

Пълен текст на обявлението (Adobe PDF, 204 kB).

Решение за откриване на процедура (Adobe PDF, 159 kB).

Документация (MS Word, 1757 kB)

Обява

На 09.05.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №129/13.03.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.

Решение

Решение (MS Word, 1250 kB) по процедура от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, открита с Решение ОП-01/01.02.2013 г. на Директора на Институт по физиолигия на растенията и генетика при Българска академия на науките.

Информация

Информация за извършени плащания през м. октомври 2014г. към Биомед Фючар ЕООД по Договор N:3  от 31.07.2013г.:

Дата По Фактура N: Сума, лв. с ДДС
07.10.2014 0000011093 235.92

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952