Открита процедура за МОП с опростени правила N:555851

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

 • Документация (Adobe PDF, 218 kB)
 • Решение за откриване на обществена поръчка (Adobe PDF, 804 kB)
 • Обявление за обществена поръчка (Adobe PDF, 3203 kB)
 • Приложение 1 – Пълно описание на предмета на поръчката (MS Word, 110 kB)
 • Приложение 2 – Списък на документи (MS Word, 58 kB)
 • Приложение 3 – Образец на оферта (MS Word, 32 kB)
 • Приложение 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 (MS Word, 48 kB)
 • Приложение 4a – Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 за чуждестранни лица (MS Word, 39 kB)
 • Приложение 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 (MS Word, 40 kB)
 • Приложение 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (MS Word, 42 kB)
 • Приложение 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора (MS Word, 31 kB)
 • Приложение 7a – Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (MS Word, 30 kB)
 • Приложение 8 – Техническа оферта (MS Word, 68kB)
 • Приложение 9 – Ценова оферта (MS Word, 62 kB)
 • Приложение 10 – Проект на договор за услуга по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП (MS Word, 162 kB)
 • Приложение 10a – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка (MS Word, 34 kB)
 • Указания към участниците (MS Word, 224 kB)

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952