Обществена поръчка N:566032

Документ: Обявление за обществена поръчка (566032)
Възложител: Институт по физиология на растенията и генетика /ИФРГ/ – БАН
Получен на: 22-10-2013
Преписка: 02310-2013-0003 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Описание: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Oткрита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Обява

На 12.12.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №1034/02.12.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.

Решение

Решение (MS Word, 250 kB)  по чл. 73, ал. 1 от ЗОП от 17-12-2013 г. – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Информация

Информация за извършени плащания през м. октомври 2014г. към Данс Фарма ЕООД по Договор от 25.02.2014 г.:

Дата По Фактура N: Сума, лв. с ДДС
21.10.2014 0000003739 2875.20
21.10.2014 0000003738 10779.84

Информация за извършени плащания през м. декември 2014г. към Данс Фарма ЕООД по Договор от 25.02.2014 г.:

Дата По Фактура N: Сума, лв. с ДДС
25.11.2014 0000003830 4993.25
25.11.2014 0000003831 4048.08
09.12.2014 0000003843 11938.56
09.12.2014 0000003844 18736.60
09.12.2014 0000003845 2555.21
09.12.2014 0000003846 394.96

Информация за извършени плащания през м. февруари 2015г. към Данс Фарма ЕООД по Договор от 25.02.2014 г.:

Дата По Фактура N: Сума, лв. с ДДС
28.01.2015 0000003921 9559.02
03.02.2015 0000003925 24486.11
03.02.2015 0000003928 16099.56

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952