Десислава Тодорова

14-12-2015

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 64/21.08.2015 г.) към секция ‘Регулиране на растежа и развитието на растенията’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 08-01-2016 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Десислава Тодорова

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Десислава Тодорова
 2. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Десислава Тодорова
 3. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Десислава Тодорова
 4. Рецензия – Чл.-кор. дн Вася Банкова
 5. Рецензия – Доц. д-р Петранка Йонова
 6. Становище – Проф. дн Димитър Пеев
 7. Становище – Проф. д-р Емилия Апостолова
 8. Становище – Проф. д-р Ира Станчева
 9. Становище – Проф. д-р Лиляна Гигова
 10. Становище – Доц. д-р Детелин Стефанов

Решение на научното жури:

 1. Решение – 08-01-2016 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952