Експериментална алгология – Научни постижения

Научни постижения

 • Установени са физиологичните и технологични параметри за отглеждане на микроводорасли (Отраслова нормала: 4075950-83), както и преработването им до воден екстракт (Отраслова нормала: 0278792-85), алкохолен екстракт (Отраслова нормала: 02811448-88) и белтъчен хидролизат (Отраслова нормала: 0278793-85). Тези основни продукти намират приложение във фармакологията и медицината в различни търговски продукти.
 • Разработена е технология за култивиране на водорасли с механично разбъркване и периодично подаване на CO2. Тази технология намалява възможността за инфектиране на културите с нежелани водораслови видове.
 • Разработена е технология за усвояване на отпадни продукти от селското стопанство за култивиране на микроводорасли, с което се постига поевтиняване на продукцията на биомаса и намаляване количеството на отпадни води при производството на биогаз.
 • Разработени са eвтини, бързи и ефективни методи за изолиране и пречистване на С-фикоцианин и ß-фикоеритрин.
 • Поддържа се и се обогатява водораслова колекция от физиолого-биохимично характеризирани щамове (в т.ч. щамове от екстремни местообитания) с висок биотехнологичен потенциал за производство на биомаса и биологично активни вещества.
 • Установени са механизми, прилагани от микроводорасли за преодоляване на стрес. Определени са оптималните условия за растеж и натрупване на целеви метаболити (фикобилипротеини, каротеноиди, полизахариди, мастни киселини и др.).
 • Определен е съставът на продукти от микроводорасли с висока биологична активност в т.ч. чрез прилагане на нови безвредни техники за екстрахиране.
 • Чрез установане на състава на мастни киселини на цианопрокариоти и зелени водорасли от род Chlorella е направен принос към тяхната хемотаксономия.
 • Разкрит е антибактериалният, антигъбен и антитуморен потенциал на голям брой продукти от микроводорасли. За част от тях е установен съпоставим ефект с традиционно използваните в практиката медикаменти. Разкрити са механизми на действие на част от получените продукти.
 • За първи път е установена висока и селективна ин витро активност срещу туморни клетки на В-фикоеритрин от Porphyridium cruentum и екзополизахаридите от Dixoniella grisea и Porphyridium cruentum, което разкрива големите възможности на тези червени микроводорасли като продуценти на потенциални антитуморни агенти.
 • Установена е възможност да се повиши значително биологичната активност на вътреклетъчни (мастни киселини, етанолен и воден екстракт) и извънклетъчни (полизахариди, културална течност) вещества от Gloeocapsa sp. и Synechocystis sp. само чрез прилагане на подходящи култивационни условия, което подчертава биотехнологичната перспективност на новоизолираните български микроводорасли.
 • Установено е, че двойното инокулиране с микроводорасли и с арбускуларни микоризни гъби стимулира микоризната функция (концентрацията на гломалин-подобни протеини), метаболизма (съдържанието на антоцианини и индекса на азотен баланс) и антиоксидантния капацитет (съдържанието на общи феноли, флавоноиди и аскорбат) на медицинското растение босилек, което е от икономическо значение.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952