Експериментална алгология – Научни постижения

Научни постижения

  • Установени са физиологичните и технологични параметри за отглеждане на микроводорасли (Отраслова нормала: 4075950-83), както и преработването им до воден екстракт (Отраслова нормала: 0278792-85), алкохолен екстракт (Отраслова нормала: 02811448-88) и белтъчен хидролизат (Отраслова нормала: 0278793-85). Тези основни продукти намират приложение във фармакологията и медицината в различни търговски продукти.
  • Разработени са методи за пречистване на С-фикоцианин и ß-фикоеритрин. Чист фикоеритрин е използван като флуоресцентен маркер в имунодиагностиката.
  • Разработена е технология за култивиране на микроводорасли с подаване на атмосферен въздух вместо традиционното култивиране с 2% СО2 Тази технология дава възможност за намаляване на остатъчните въглеродните емисии при отглеждането на водорасли и е икономически ефективна.
  • Получени са резултати за антитуморно и антибактериално действие на водораслови продукти от зелени и червени микроводорасли.
  • Чрез изследване на състава на мастни киселини на цианобактерии и зелени водорасли от род Chlorella е направен принос към тяхната хемотаксономия.
  • Разработена е технология за култивиране на водорасли с механично разбъркване и периодично подаване на CO2. Тази технология намалява възможността за инфектиране на културите с нежелани водораслови видове.

Go BackBack

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952