Регулатори на растежа и развитието на растенията – Научни постижения

Научни постижения

  • Установени са метаболитните промени на няколко групи фитохормони и растежни регулатори през онтогенетичното развитие на растения, отглеждани при норма и стрес.
  • Синтезирани са нови производни на дикарбоксиловите киселини, салициловата киселина, (тио)карбамиди, хетероциклени съединения и е установена тяхната активност като ауксини, цитокинини и цитокининови антагонисти, антистареещи средства, антимутагени, антифитовирусни средства на клетъчно, тъканно и организмово ниво.

Синтез на производни на салициловата киселина (Yonova 2010).

Синтез на хетероциклени (тио)карбамиди с растежрегулираща активност (Yonova, 2010).

  • Създадени са растежни регулатори (индивидуални и комбинации от няколко вещества) за регулиране на растежа, ранозрелостта и добива от стопански важни култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, домати и др.).
  • Получени са растежни регулатори от синтетичен и природен произход и чрез проследяване на техния ефект върху някои защитни механизми на растенията е доказано протекторното им действие срещу хербициди, химични мутагени, засоляване, замърсяване с тежки метали, гама- и УВ-радиация, фитопатогени и др.
  • Получени са in vitro култури от важни селскостопански и медицински растения чрез разработени протоколи за регенерация, микроразмножаване и long-term калусни и органогенни култури на грах, соя, златен корен и други. Доказана е способността на in vitro културите да синтезират вещества с антиоксидантни и протекторни свойства.

Induced rhizogenesis and propagation in Rh. rosea regenerated plants on MS medium enriched with 2.0 mg/L IBA, 0.2 mg/L IAA, and 0.4 mg/L GA3 (Tasheva and Kosturkova, 2010).

  • Определен е морфогенетичният потенциал in vitro при новосъздадени сортове и линии Pisum sativum и Glycine max, на базата на който са разработени тест-системи за in vitro скрийнинг на генотипове с повишена устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори.
  • Създадени са нови модели и подходи за преодоляване бариерите на традиционната селекция и чрез генетични и in vitro манипулации е получен подходящ изходен материал за устойчивото земеделие, фармацевтичната и хранителна индустрии, и за опазване на околната среда.

Част от разработките са подкрепени от над 50 авторски свидетелства и патенти у нас и в чужбина.


Go Back

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952