Геномна динамика и стабилност – Клетъчни репаративни механизми

Радиационните въздействия, температурните условия, окислителният стрес, различни генотоксични фактори на околната среда,  са само част от значимите абиотични фактори, влияещи ефективно върху геномната стабилност, растежа и развитието на растенията. Обект на изследване са молекулярните механизми, отговорни за възникването на геномна нестабилност при житните култури, причинена от различни видове радиация (УВ-лъчи, гама-лъчи и/или йони на тежки метали), идентификация и анализ на основни ДНК репаративни гени, както и транскрипционна характеристика на репаративни и стрес-индуцируеми гени. Изследванията са от значение за оценка и повишаване на толерантността на стопански ценни житни култури към увеличаващите се нива на УВ радиация и други генотоксични агенти, което пряко влияе върху продуктивността им.

Прилагат се широк спектър от съвременни молекулярно-генетични подходи, като методи за количествена и качествена оценка на индукцията и репарацията на ДНК повреди, клониране и секвениране на гени, анализ на генната експресия чрез Real-time PCR, HRM анализ, както и други конвенционални молекулярно-биологични техники.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952