Генонма динамика и стабилност – Хромозомни и ДНК маркери

Изследванията са насочени в следните основни области:

  • Оценка на геномната динамика на популационно ниво и връзка с процесите на еволюция, екологична адаптация и видово разнообразие при представители от семейства Кръстоцветни и Житни с помощта на ген-специфични и транспозон-базирани маркери.
  • Молекулярно-цитогенетична характеристика на генетичното разнообразие на близкородствени хибридни видове от семейство Житни с ценни селекционни качества.
  • Приложение на ДНК маркери за характеристика на мутантни форми получени с помощта на химически агенти и йонизираща радиация при висшите растения.
  • Молекулярна идентификация и характеристика на гъбни патогени, нападащи важни селскостопански култури в България.

Основни резултати:

Изследванията са насочени към разработване и прилагане на съвременни молекулярни методи, допринасящи за детайлната таксономична характеристика на растителните патогени, нападащи важни за селското стопанство в България култури.

Направена е молекулярна характеристика на транскрибираните спейсери на рибозомалната ДНК посредством стандартен PCR, ДНК секвениране и биоинформатичен анализ, с помощта на която е генотипирана популация гъбни патогени от род Colletotrichum, нападащи български представители от сем. Solanacеae. Разработва се и високочувствителен подход, комбиниращ PCR амплификация и високо-разрешителен мелтинг анализ,  позволяващ бърза идентификация и характеризиране на гъбните патогени от род Colletotrichum.

Go BackBack

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952