Григор Зехиров

10-07-2017

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.) към секция ‘Растително-почвени взаимодействия’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 12-07-2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Григор Зехиров

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Григор Зехиров
 2. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Григор Зехиров
 3. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Григор Зехиров
 4. Рецензия – Проф. дн Климентина Демиревска
 5. Рецензия – Проф. д-р Евгени Ананиев
 6. Становище – Проф. д-р Радка Донкова
 7. Становище – Проф. д-р Юлиана Марковска
 8. Становище – Доц. д-р Светлана Мишева
 9. Становище – Доц. д-р Лидия Щерева
 10. Становище – Доц. д-р Десислава Тодорова

Решение на научното жури:

 1. Решение – 11-07-2017 г.

  Ние в интернет:

  Пишете ни:

  Елате да се запознаем:

  ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
  гр. София 1113, България

  Свържете се с нас:

  Тел.: +359 2 9792606
  Факс: +359 2 8739952