Научен секретар – Проф. д-р Ира Станчева

Проф. д-р Ира Станчева

Професор д-р Ира Станчева

Научен секретар на ИФРГ

Тел.: +359-2-9793650

E-mail: ira_stancheva@abv.bg

Офис: Бл. 21, Офис #208

Дата и място на раждане: 23 ноември, 1955, Оряхово, България

Националност: Българска

Чужди езици: Английски език – писмено и говоримо – много добре; Руски език – писмено и говоримо – отлично.

Образование

  • 1973-1978: Софийски Университет Св.Кл. Охридски”, Биологически факултет специалност “Биология”.
  • 1982-1986: докторантура в Тимирязевската  селскостопанска академия, Москва, Русия.

Професионален опит

  • Септември 1980- ноември 1982: специалист  биолог в секция почвена микробиология , Институт  по почвознание “Н. Пушкаров”.
  • Ноември 1986- юни 2003: научен сътрудник и старши научен сътрудник в секция Минерално хранене и агроекология, Институт  по почвознание “Н. Пушкаров”.
  • Юни 2003, старши научен сътрудник в секция “Минерално хранене и воден режим” ИФР “Акад. М. Попов” – БАН

Област на научни интереси

Физиология на растенията, медицински растения, антиоксидантен капацитет, фиторемедиация, минерално хранене, ензимни активности, растително-микробни взаимоотношения.

Публикационна дейност

Общ брой публикации: 80

Общ импакт фактор: 31.425

В международни списания с импакт фактор: 36

В чуждестранни списания без импакт фактор и сборници от конференции: 14

В български списания и сборници от конференции: 30

Цитирания в международни издания: 170

Цитирания в български издания: 32

Участник в 6 межународни и 5 български проекта.

Ръководител на 1 международен и един български проект.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952