Научен секретар – Доц. д-р Калина Ананиева

Доцент д-р Калина Ананиева

Блок 21, офис 208
Тел.: +359-2-9793650
Е-mail: kalivanova@yahoo.com

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Хормонална регулация на физиологичните процеси в растенията, метаболизъм на цитокинини,  регулация на естественото и стрес-индуцирано стареене,  метаболизъм на резервни и стрес-индуцирани белтъци, механизми на адаптация към абиотичен стрес.

Образование

 • 1999 г. – Доктор – Институт по физиология на растенията „Акад. М. Попов” – БАН, научна специалност „Физиология на растенията“
 • 1983 г. – Магистър по физиология и биохимия на растенията – Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“

Академични длъжности

 • 2012- доцент,  ИФРГ-БАН
 • 2002-2011 –  н.с. І ст., ИФР „Акад. М. Попов“, БАН
 • 1999-2002 – н.с. ІІ ст., ИФР „Акад. М. Попов“, БАН
 • 1995-1999 – докторант на самостоятелна подготовка към секция „Геномика и протеомика“, ИФР „Акад. М. Попов“, БАН

Научно-организационна дейност

 • 2018 – научен секретар на ИФРГ-БАН
 • 2014-2018 – председател на Общото събрание на учените, ИФРГ-БАН
 • 2014- до момента – член на НС на ИФРГ-БАН
 • 2014 – член на Атестационната комисия на ИФРГ
 • 1998-2002 – секретар на секция „Геномика и протеомика“, ИФР-БАН

Участие в редакционни колегии

 • 2013- до момента –  South African Journal of Botany
 • 2012- 2019 –  Genetics and Plant Physiology- издание на ИФРГ-БАН
 • 2011- до момента –  Plant Growth Regulation

Специализации и международно сътрудничество

 • май 2002- май 2003 – постдокторска специализация в Research Centre for Plant Growth and Development, University of KwaZulu-Natal Pietermaritzburg, Република Южна Африка, ръководител – проф. Йоханес ван Стаден
 • 2006-2010, 2014-2016 – двустранно сътрудничество с лабораторията по хормонална регулация в растенията, Институт по експериментална ботаника, Прага – Чешка академия на науките

Проекти за последните десет години

2019-2022 – Проект  КП-06-Н36/1, финансиран от ФНИ-МОН, на тема: „Оптимизиране на състава и действието на растителни хидролизати за поддържане на почвеното плодородие в условията на устойчиво земеделие“ – участие в проекта

2018-2021 – Проект КП-06-ОПР03/18, финансиран от ФНИ-МОН, на тема: “Алготоксини – нов рисков фактор за качеството на живот и здравето на хората в България“– участие в проекта

2014-2018 – Проект ДФНИ–БО2/18, финансиран от ФНИ-МОН, на тема: „Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae), Glaucium (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и  ex vitro адаптирани растения” – координатор на научния колектив от ИФРГ

2014-2016 – Проект в рамките на международно научно сътрудничество между БАН и Чешката академия на науките на тема „Хормонална регулация на толерантността на към нискотемпературен стрес при Arabis alpina“ съвместно с Института по експериментална ботаника, ЧАН – ръководител от българска страна

2015 – Договор № 79/09.07.2015, сключен между ИФРГ-БАН и Лесотехнически Униврситет –  обществена поръчка, обявена от ЛТУ по проект BG-3.3.06-0056 „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет“ от Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ – ръководител на колектива от ИФРГ

2013 – Договор за научно-техническо обслужване между Лесотехнически Униврситет-Научно-изследователски сектор и ИФРГ-БАН на тема „Оценка на риска от въздействието на озон и метеорологичен стрес за някои дървесни и храстови видове“ – ръководител на колектива от ИФРГ

2012-2015 – Проект BG051PO001-3.3.06-0025 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми” – обучител

2010-2015 – Проект ДТК 02/1 финансиран от ФНИ-МОН, на тема: “Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони”– участник в проекта

2006-2010 – Проект в рамките на международно научно сътрудничество между БАН и Чешката академия на науките на тема: “Метаболизъм на цитокинините и регулация на генната експресия по време на индуцирано стареене и последващо възстановяване в семедели на Cucurbita pepo (zucchini)” съвместно с Института по експериментална ботаника, ЧАН – ръководител от българска страна

Избрани публикации

Ananieva K, Gesheva E, Mishev K, Stanilova M, 2020. Antioxidant capacity of two endemic Verbascum species. C. R. Acad. Bulg. Sci., 73(6): 809-815

Doncheva S, Ananieva K, Stefanov D, Vassilev A, Gesheva E, Dinev N., 2018. Photosynthetic electron transport and antioxidant defense capacity of sunflower plants under combined heavy metal stress. GPP, 8(1-2): 3-23

Kadinov G, Ananieva K, Gesheva E, Doncheva-Boneva M, Doncheva S, Bezlova D., 2017. Visible foliar injury and response of antioxidant defense system in beech (Fagus sylvatica L.) to acute ozone exposure under controlled conditions. Genetics and Plant Physiol, 7(1-2): 34-48

Stefanov D, Ananieva K, Gesheva E, Dinev N, Nikova I, Vasilev A, Doncheva S., 2014. PTOX-dependent electron flow is involved in photosynthetic electron transport protection against heavy metal toxicity in sunflower leaves. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, 67(7): 931-936

Kolaksazov M, Laporte F, Ananieva K, Dobrev P, Herzog M, Ananiev E., 2013. Effect of chilling and freezing stresses on jasmonate content in Arabis alpina. Bulg J Agric Sci, 19: 15-17

Ananieva K, Ananiev E, Doncheva S, Stefanov D, Mishev K, Kamínek M, Motyka V, Dobrev P, Malbeck J., 2011. Local induction of senescence by darkness in Cucurbita pepo (zucchini) cotyledons or the primary leaf induces opposite effects in the adjacent illuminated organ. Plant Growth Regul, 65: 459-471

Ananieva K, Ananiev ED, Mishev K, Georgieva K, Tzvetkova N, van Staden J., 2008. Changes in photosynthetic capacity and polypeptide patterns during natural senescence and rejuvenation of Cucurbita pepo L. (zucchini) cotyledons. Plant Growth Regul, 54: 23-29

Ananieva K, Ananiev ED, Doncheva S, Georgieva K, Tzvetkova N, Kamínek M, Motyka V, Dobrev P, Gajdošová S, Malbeck J., 2008. Senescence progression in a single darkened cotyledon depends on the light status of the other cotyledon in Cucurbita pepo (zucchini) seedlings: potential involvement of cytokinins and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity. Physiol Plant, 134 (4): 609-623

Ananieva K, Ananiev ED, Mishev K, Georgieva K, Malbeck J, Kaminek M, van Staden J., 2007. Methyl jasmonate is a more effective senescence-promoting factor in Cucurbita pepo (zucchini) cotyledons when compared with darkness at the early stage of senescence. Journal of Plant Physiol, 164: 1179-1187

Ananieva K, Stirk W, Kaminek M, van Staden J., 2005. Some biochemical properties of cytokinin oxidase in Cucurbita pepo (zucchini) leaves. South African Journal of Botany, 71(2): 253-256

Ananieva K, Malbeck J, Kaminek M, van Staden J., 2004. Changes in endogenous cytokinin levels in cotyledons of Cucurbita pepo (zucchini) during natural and dark-induces senescence. Physiol Plant, 122: 133-142

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952