Константина Кочева

Доцент д-р Константина Кочева

Блок 25
Офис 321, Лаборатория 320
Тел.: +359 2 979 3674
Е-mail: konstvk@abv.bg

Област на научни изследвания

Минерално хранене и воден режим, метаболитни промени в условия на воден стрес, осмотично приспособяване, мембранна стабилност, азотна ефективност.

Образование

  • 2006 – доктор, ИФРГ БАН
  • 1999 – Магистър, СУ, БФ

Академични длъжности

  • Доц. – 2016 – до сега, ИФРГ БАН
  • Гл. ас. – 2006-2016, ИФР БАН

Участие във Финансирани Научни Проекти

  • Цялостен геномен скриниг и асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в зърното при български сортове обикновена пшеница.
  • Оценка на реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка селекция ДНТС/Словакия 01/4 (2016-2018) № SL01/19.

Публикационна дейност

Научни публикации – 44, с импакт фактор – 19, общ импакт фактор – 25.

Избрани публикации

Brestic M, Zivcak M, Hauptvogel P, Misheva S, Kocheva K, Yang X, Li X, Allakhverdiev SI (2018) Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions, Photosynthеsis Research 136: 245-255.

Mihailova G, Kocheva K, Goltsev V, Kalaji HM, Georgieva K (2018) Application of a diffusion model to measure ion leakage of resurrection plant leaves undergoing desiccation, Plant Physiology and Biochemistry: 185-192.

Kocheva KV, Georgiev GI, Kochev VK, Olšovská K, Brestič M (2015) Application of impedance spectroscopy and conductometry for assessment of varietal differences in heat, Cereal Research Communications, 43(4): 579-590.

Kocheva KV, Landjeva SP, Georgiev GI (2014) Variation in ion leakage parameters of two wheat genotypes with different Rht-B1 alleles in response to drought, Journal of Biosciences 39 (5): 753-759.

Kocheva K, Nenova V, Karceva T, Petrov P, Georgiev GI, Borner A, Landjeva S (2014) Changes in water status, membrane stability and antioxidant capacity of wheat seedlings carrying different Rht-B1 dwarfing alleles under drought stress, Journal of Agronomy and Crop Science, 200(2): 83-91.

Kocheva KV, Georgiev GI, Kochev VK (2014) An improvement of the diffusion model for assessment of drought stress in plant tissues, Physiologia Plantarum, 150(1): 88-94.
Chipilski RR, Kocheva KV, Nenova VR, Georgiev GI (2012) Physiological responses of two wheat cultivars to soil drought. Z Naturforsch C 67:181-186.

Landjeva S, Kocheva K, Karceva T, Sepsi A, Molnár I, Schneider A (2012) Molecular cytogenetic identification of a wheat-Aegilops geniculata Roth spontaneous chromosome substitution and its effects on the growth and physiological responses of seedlings to osmotic stress. Plant Breeding 131(1): 81-7.

Kocheva KV, Georgiev GI, Kochev VK (2005) A diffusion approach to the electrolyte leakage from plant tissues, Physiologia Plantarum, 125(1): 1-9.

Kocheva K, Lambrev P, Georgiev G, Goltsev V, Karabaliev M (2004) Evaluation of chlorophyll fluorescence and membrane injury in the leaves of barley cultivars under osmotic stress, Bioelectrochemistry, 63: 121-124.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952